(14.40 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dobré odpoledne. Nebudu opakovat tu poměrně dlouhou diskusi, která zde probíhala při čtení prvním. Děkuji rozpočtovému výboru za projednání. K pozměňovacím návrhům, které padly na rozpočtovém výboru a které mohou padnout i zde teď na plénu, se vyjádřím v rozpravě před čtením třetím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému. Tento výbor návrh projednal a usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 694/1. Zpravodajem výboru rozpočtového je pan poslanec Vladislav Vilímec, který dostává nyní slovo. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o usnesení rozpočtového výboru ze dne 4. července k tisku 694.

Rozpočtový výbor přijal -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, žádám vás všechny o klid. Prosím, abyste zasedli do svých lavic. Jsme v projednávání vládního návrhu zákona, jsme ve druhém čtení, slovo dostal zpravodaj rozpočtového výboru a prosím všechny, aby respektovali, že slovo má právě a jenom on. Všechny ostatní hovory prosím přeneste mimo jednací síň.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní předsedkyně. Rozpočtový výbor přijal tento tisk ve znění pozměňovacích návrhů. Dostali jste je ve sněmovním tisku 694/1.

Jde v zásadě o dva typy návrhů. Jeden zajišťuje sladění sněmovního tisku 694, to znamená oné novely zákona o rozpočtovém určení daní, s tiskem následujícím, tiskem 695, tzv. vládním stabilizačním balíčkem, který rovněž upravuje mimo jiné také rozpočtové určení daní. Sněmovní tisk 694 však nepracuje s žádnými změnami, které jsou avizovány v tom následujícím tisku. Proto bylo nutné sladit tyto dva tisky.

Rozpočtový výbor na základě dohody zástupce předkladatele, obou zpravodajů i parlamentní legislativy nakonec zvolil cestu vyjmutí rozpočtového určení daní obcí a měst z tisku 695, z toho vládního stabilizačního balíčku, a jeho převedení toliko do tisku 694. Tím bude zajištěno navýšení rozpočtového určení daní i pro případ neschválení tisku 695. Pokud však bude sněmovní tisk 695, ten vládní stabilizační balíček, schválen v navrženém znění, bude celkové navýšení rozpočtového určení daní odpovídat 12 miliardám oproti autonomnímu rozpočtového určení daní při stávajících predikcích. V případě neschválení tisku 695 to bude logicky méně, zvýšení bude odpovídat částce zhruba ve výši 8 miliard korun. Tento postup je racionální, je výhodný jak z pohledu samospráv, tak i státního rozpočtu.

V případě přijetí pozměňovacího návrhu, tak jak jej navrhuje rozpočtový výbor, by tedy došlo ke zvýšení podílu sdílených daní obcí a měst oproti stávající úpravě rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 v případě daně z přidané hodnoty na 20,83 procenta podílu, u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zvýšení na podíl 22,87 procenta a u ostatních položek sdílených daní na 23,58 procenta.

Od 1. ledna 2016, kdy by mělo skončit přechodné období těch navrhovaných daňových změn v onom vládním stabilizačním balíčku, se podíly zvýší v případě DPH na 21,93 procenta a podíl u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti na 23,58 procenta. (V sále je stále rušno.)

Tímto způsobem bude, vážené dámy a pánové, naplněna filozofie předkladatele zvýšit trvalé rozpočtové určení daní oproti stávajícímu autonomnímu vývoji sdílených daňových výnosů o 12 miliard korun.

Chtěl bych skutečně poděkovat všem, kteří připravovali tento pozměňovací návrh, za odvedenou práci. Tentokrát to poděkování není formální, ale je zcela na místě.

Druhým pozměňovacím návrhem, který přijal rozpočtový výbor, je navýšení maximálně započitatelné výměry katastru obcí a měst z navrhovaných 3 ha na 10 ha na každého jednoho obyvatele. Tento pozměňovací návrh reaguje na podněty Svazu měst a obcí, dalších sdružení obcí, jednotlivých obcí s malým počtem obyvatel a velkým katastrem. Schválením této změny dochází ke snížení negativního dopadu na rozpočtové určení daní obcí z titulu snížení započitatelné výměry z celkově 378 obcí na pouze 57 obcí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, promiňte, já vás nechci opět přerušit, ale žádám všechny kolegy, aby respektovali, že nyní je vystoupení zpravodaje.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Z tohoto počtu dopad do výše 20 procent se týká zhruba 43 obcí, v pásmu nad 20 procent se jedná o 14 obcí. Nutno poznamenat, že v případě těch 14 obcí se jedná o velmi atypické obce s velmi malým počtem obyvatel a obrovským katastrem, který je často součástí nějakého chráněného území.

Samozřejmě, že radostnější zprávou pro tyto obce je zvýšení rozpočtového určení daní než naopak jejich snížení. Zde je ale třeba připomenout, že právě započtením neredukované výměry katastru tyto obce před pěti lety získaly zcela unikátní navýšení rozpočtového určení daní v mnohonásobně vyšších úrovních proti jejich původnímu rozpočtovému určení daní. Tyto obce samozřejmě nemohou za to, že po pěti letech dochází k rozumnějšímu nastavení některých parametrů tak, aby nevznikaly ony extrémy, které vznikaly před pěti lety. Vnímám, že v některých případech započaly s investičními akcemi při předpokladu udržení stávajících rozdílů v rozpočtovém určení daní. V těchto případech je asi na místě, aby Ministerstvo financí individuálně posoudilo možnost částečné kompenzace těchto konkrétních malých obcí.

Vážené kolegyně a kolegové, přistoupil jsem k podrobnějšímu komentáři těch dvou pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy v tisku 694/1, usnesení rozpočtového výboru, a to z důvodu objasnění důvodů k nim vedoucích. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Prosím proto, abyste mi oznámili, zda se někdo hlásí. Prosím.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, členové vlády. Já po jednání rozpočtového výboru, kterého jsem se nemohl zúčastnit, a zejména teď po obšírné zprávě nebo osvětlení pozměňovacího návrhu, který byl přijat, musím říci, že samozřejmě je na tom pozitivní to, že to máme teď v jednom materiálu, je to přehledné a není to v tom tisku dalším, pořadově o jedno vyšším, které by to rozmělňovalo a dělalo by to nepřehlednost té normy. Na druhou stranu ale musím říci, že o to hůře v klubu KSČM se hledá jednotné stanovisko na podporu takovéhoto přístupu z hlediska toho tříletého období. Nechci rozvádět ty další věci, o kterých jsem už hovořil při prvém čtení.

Mimo jiné, a pořád si za tím stojím, rozpočtové určení v té podobě, jak ho známe, vyšlo z tzv. pokusu na začátku 90. let vytvořit něco, jak nově financovat samosprávy. Tehdejší tvůrci to brali jako určité první opatření, první nástřel, chceme-li, dočasnost několika let. Z toho matematického vzorce se potom bude hledat jak naplnit chartu a samosprávnosti financování obcí vůbec. Tato dočasnost se samozřejmě v našich podmínkách stala trvalou hodnotou, a jak někdy se říká žertem, dočasnost v české kotlině je polovina nekonečna. Takže tuto dočasnost my teď ještě vylepšujeme takzvanými dodatečnými krátkodobými opatřeními tohoto typu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP