(14.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan kolega Gazdík žádá Sněmovnu o zařazení tisků 724, 733, 734 a 736, jsou to návrhy zákonů v prvém čtení, a žádá o jejich zařazení na konec bloku prvých čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6, přítomno 178, pro 96, proti 71. Návrhy byly přijaty.

 

Pan kolega Stanjura má dva návrhy. Prvním z nich je zařazení nového bodu, tedy sněmovního tisku 686, zkráceně řečeno občanského soudního řádu, v prvém čtení, a to na konec bloku prvních čtení, tedy za zákony, které jsme už zařadili.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 7, přítomno 179, pro 144, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh procedurální. Pan předseda Stanjura navrhuje, aby hodiny mezi 9. a 21. hodinou po všechny jednací dny tohoto týdne byly vyhrazeny též pro třetí čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8. (Protestní hlasy ze sálu.) Nebylo to tak? Pardon, tak já prohlásím toto hlasování za zmatečné.

Slovo má pan kolega Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, je to na panu předsedovi Stanjurovi, aby sdělil, jaký byl návrh. Já jej nechci tady opakovat, nicméně tak jak jsem si ho já zapamatoval, tak se jednalo pouze o třetí čtení, tedy o středu a pátek do 21 hodin. Pokud to navrhl i pro dnešek, tak o tom samozřejmě můžeme hlasovat. Jenom jsem požádal o upřesnění, aby bylo jasné, o čem hlasujeme.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Poprosím pana kolegu Stanjuru, aby přesně řekl návrh, o němž budeme hlasovat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Řekl jsem každý jednací den, potenciálně i dneska můžeme, druhá prvá čtení, hotovo je v 17, tak nevím, proč bychom nemohli pak třeba do 19 ještě třetí čtení dělat. Nenavrhoval jsem ale jednání po 19. hodině. To jsem nenavrhoval pro dnešek. Jo? Takže včetně, návrh byl každý jednací den této schůze. Takhle zněl můj návrh. (Hluk v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to návrh, který byl přednesen. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování.

 

Zahájím nyní hlasování pořadové číslo 9 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem pana předsedy Stanjury. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 9, přítomno 179, pro 94, proti 81. Návrh tedy byl přijat.

 

Dále je zde návrh paní poslankyně Kateřiny Klasnové, která žádá o zařazení sněmovního tisku 352 do pořadu schůze, a to tak, aby byl zařazen za tisk 351, který s ním souvisí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 10. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 10, přítomno 178, pro 80, proti 83. Návrh přijat nebyl.

 

To byly všechny návrhy, které v rámci úvodní fáze naší schůze byly podány.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 41. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu schůze tak, jak byl pozměněn návrhy, které jsme již podrobili hlasování. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 11, přítomno 178, pro 92, proti 57. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že pořad 41. schůze Poslanecké sněmovny byl schválen.

 

Máme za sebou úvodní formality a můžeme se věnovat prvnímu z bodů, jak byly zařazeny.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

1.
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
/sněmovní tisk 431/8/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 431/9.

Já se nejprve zeptám zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Ivany Řápkové, zda se chce k tomuto návrhu vyjádřit. Paní poslankyně Řápková nehodlá vystoupit.

Zeptám se teď ještě postupně jednotlivých zpravodajů. Zpravodajem ústavněprávního výboru je pan poslanec Stanislav Křeček. Prosím o sdělení, zda chce vystoupit ke stanovisku prezidenta republiky. Není tomu tak.

Pan poslanec Jaroslav Vandas je zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nehodlá vystoupit.

Paní poslankyně Jitka Chalánková, zpravodajka výboru pro sociální politiku, také nehodlá vystoupit.

Otevírám rozpravu. Pan kolega Stanjura, předseda poslaneckého klubu, se hlásí o slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji přerušit projednávání toho bodu a odročit do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl návrh, který podrobíme hlasování.

Oznámím, že náhradní kartu číslo 30 má pan ministr Miroslav Kalousek. Kartu číslo 31 má pan poslanec Marek Šnajdr.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12. Táži se, kdo souhlasí s návrhem pana předsedy Stanjury na to, aby tento bod byl přerušen a odročen do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 12, přítomno 178, pro 95, proti 51. Návrh byl přijat. Tím tedy končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu dalšího, což je návrh vrácený Senátem. Na žádost předsedy Senátu navrhuji, abychom umožnili vystoupení senátoru Josefu Řihákovi. Sděluji též, že informace k pozměňovacímu návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. Nejprve tedy požádám Sněmovnu o to, aby mohl vystoupit pan senátor. Teď dostávám informaci, že je omluven, že se z dnešního jednání omlouvá.

 

Jenom dodám, že je to bod

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 582/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 582/5. Pan senátor se omlouvá.

Je zde návrh pana předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, přednáším obdobný návrh jako u předchozího bodu. Navrhuji přerušení projednávání toho bodu a odročení do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 13. Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento bod byl přerušen a odročen do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 13, přítomno 178, pro 96, proti 41. Návrh jsme přijali a tento bod je tedy přerušen. Končím jeho dnešní projednávání.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu a to je

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 694/ - druhé čtení

Prosím, aby z pověření vlády návrh uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Jsme ve druhém čtení a já prosím pana ministra, aby se ujal slova.***
Přihlásit/registrovat se do ISP