(19.30 hodin)
(pokračuje Marková)

Dále pak byl zákonem č. 362/2009 Sb. v rámci takzvaného Janotova balíčku od 1. 1. 2010 v souvislosti s hospodářskou a finanční krizí zvýšen maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění ze 48násobku na 72násobek průměrné mzdy zaměstnanců i OSVČ.

V současné chvíli dochází k naprosto absurdní situaci, kdy zatímco k předkládanému - máme tento návrh zákona v Poslanecké sněmovně - poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1990 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, sněmovní tisk 600, vláda vyslovuje nesouhlas, tak připravila vlastní, tento vládní návrh o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, kde v části páté, a to je zákon, o kterém teď mluvíme, změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotním pojištění, navrhuje to samé - úplně to samé, co návrh KSČM, tedy zrušení stropu na odvodu do systému zdravotního pojištění, jen s tím rozdílem, že omezuje dobu zrušení stropu na pouhé tři roky.

Nicméně v toto chvíli je také platný zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který má nabýt účinnosti od 1. 1. 2015, a opět počítá s maximálními vyměřovacími základy pro odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění, byť mění zažitou terminologii na maximální základ pojistného. Já tady vidím určitý rozpor už v tomto samotném zákoně.

Druhá věc, o které chci hovořit, je daň z přidané hodnoty. Od dočasného zrušení takzvaných stropů pojistného si vláda slibuje za tři roky přínos necelých 7 mld. korun do zdravotního pojištění, ale současně stejnou nebo větší částku bere navýšením DPH o 1 procentní bod. Tomu se tedy opravdu říká Kocourkov. Ano, skutečně velmi spornou se jeví snaha o další navyšování daně z přidané hodnoty. Již dosavadní navýšení základní sazby DPH na 20 % a snížené sazby na 14 % přineslo konkrétně do oblasti zdravotnictví finanční výpadek ve výši přibližně 5 mld. korun a mnohá zdravotnická zařízení a jejich zřizovatelé se dostali do velmi těžké a těžce řešitelné situace.

Další negativní dopad bude mít navrhovaná právní úprava týkající se DPH u zdravotnických prostředků, které budou nově přeřazeny ze snížené sazby DPH do základní sazby. Stát vyinkasuje půl miliardy korun na úkor zdravotnických zařízení, případně zdravotních pojišťoven, které budou kompenzovat přímé dopady na nemocné, zdravotně postižené a na všechny, na jejichž domácnosti dopadne nárůst cen zboží a služeb, které podléhají DPH. Říkám budou muset, ale otázkou je, z čeho zdravotní pojišťovny budou vlastně dělat tuto věc, protože nedošlo k navýšení plateb za státní pojištěnce. Opět to vládou neprošlo, byť to bylo navrhováno a před volbami to slibovaly téměř všechny strany, které jsou nyní v Poslanecké sněmovně. Pouze odstropování, a to ještě k tomu dočasné, nemůže tento nárůst vykompenzovat.

Třetí věc, o které bych chtěla hovořil, možná vás někoho rozesměje, ale ona je spíše k pláči. Já jsem si to sama pro sebe nazvala příspěvek k navýšení porodnosti v České republice. Chtěla bych totiž upozornit na neuvěřitelný příspěvek této vlády ke zvýšení porodnosti v podobě tímto zákonem navrhovaného zařazení dětských plen, ať už papírových, nebo látkových, ze snížené dnes 14procentní do základní 21procentní sazby DPH. Aby státní rozpočet ušetřil - poslouchejte! - 200 mil. korun, zaplatí každý rodič malých dětí stovky a tisíce korun navíc. Vláda se farizejsky opírá o tvrzení, že to po nás chce Evropská komise. Ano, příslušná směrnice byla přijata v Evropské unii, ale již v roce 2006 a lze se jen ptát, co dělali vyjednávači za Českou republiku, že si nevymohli výjimku pro takto důležitou věc. Česká republika se nyní nachází ve stadiu formálního upozornění v řízení o porušení smlouvy. Od roku 2009, kdy byla na tuto skutečnost poprvé upozorněna Česká republika, se neudělalo, nedohodlo, nevyjednalo vůbec nic, co by rodičům malých dětí pomohlo. Tato nová právní úprava tak pokračuje v řadě v uvozovkách svérázných, ale pro mě asociálních opatření v neprospěch nárůstu demografické křivky a já mezi tato opatření řadím třeba zrušení a omezení porodného, přídavků na děti, zdražování služeb, potravin, energií, bydlení, léků a vůbec všeho, co mladí lidé potřebují, aby si mohli založit rodinu.

I z tohoto důvodu nelze tento návrh zákona jako celku podpořit a já se připojuji k zamítnutí, o kterém tady již byla řeč. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda předkládá další balíček, kterým chce dosáhnout v následujících letech konsolidace veřejných rozpočtů. Na rozdíl od předchozích nekoncepčních a škodlivých škrtů se zde vláda snaží alespoň naoko budit zdání rozložení opatření na celou společnost. Ovšem jak víme, zdání klame a opět zejména zvýšením daně z přidané hodnoty o 1 procentní bod na 21, respektive 15 % dojde ke zvýšení životních nákladů zejména u důchodců, samoživitelek a u rodin s dětmi. Prostě trend snižování domácí poptávky bude pokračovat, a to přesto, že naše země téměř jako jediná ze střední Evropy nevykazuje alespoň slabý růst hrubého domácího produktu. Vláda se nechce poučit a jde nadále cestou snižování životní úrovně občanů naší země.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vláda hodlá zvýšit daň z příjmu fyzických osob u těch nejbohatších. Hovoří o ní jako o dani solidární. Problémem je, že namísto zavedení daňových písem běžných ve většině rozvinutých demokratických zemí jde cestou nekoncepčnosti a daňových úniků. Opatření mají podle vlády přinést v letech 2012 až 2016 téměř 106 mld. korun. Nicméně ani tyto prozatím deklarované příjmy nemusejí zajistit vládou stanovené schodky veřejných rozpočtů zejména proto, že konkurenceschopnost České republiky klesá již třetím rokem a zřejmě máme spíše systémové a strukturální problémy. A také proto, že na základě zjištění Evropského účetního dvora nám může z důvodu falšování auditních zpráv Evropská komise zastavit platby z dotačních programů. To by mohlo přes všechna přijímaná opatření razantně prohloubit schodek veřejných rozpočtů.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, současná vláda má velmi nízkou důvěru veřejnosti, protože svou politikou porušuje sociální smír ve společnosti. Příkladem je soubor opatření namířený proti zdravotně postiženým a starobním důchodcům. Souběh snížení valorizace důchodů se zdražením potravin a léků, zvyšování nákladů na bydlení, zrušení základní slevy na dani pro pracující seniory a postupné zvyšování komunálních poplatků povede k jejich chudobě. Vyspělá a solidární společnost je ta, která si hledí péče o své starší spoluobčany. Nejde o levicovou či pravicovou politiku, jde zejména o slušnost a úctu k těm, kteří již odvedli svoji práci své vlasti.

Předkládaný vládní návrh je špatný, a proto navrhuji jeho zamítnutí již v prvním čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, zazněl opakovaný návrh. Nyní zvu k mikrofonu pana poslance Miroslava Opálku, který je předposlední, samozřejmě kromě pana zpravodaje, z řádně přihlášených v rozpravě. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP