(13.00 hodin)

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych ocenit práci Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. My jsme nově koncipovali skupinu, která se zabývá otázkami přijímání žádostí, vyřizování stížností. Mohu říci, že během loňského roku - začali pracovat od loňského května - vyřídili 107 žádostí a stížností. Chtěla bych také podtrhnout to, že zpráva, kterou nám předložili, byla velmi kvalitně zpracovaná, že nejenom zdůrazňuje nutnost hospodárného využití finančních prostředků, ale také odůvodňuje i provozní výdaje. Důraz klade na informovanost jednotlivých orgánů a spolupráci Technologické agentury a školského výboru.

Říkám toto také s vědomím, že tato Sněmovna podle zákona schvaluje odměny Kontrolní radě Technologické agentury České republiky a byla bych ráda, kdybychom tuto informaci podrželi v paměti minimálně do doby, kdy se bude toto ocenění také projednávat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se na další přihlášku do rozpravy. Není žádná. Končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Jirků, aby odkázal na usnesení, s nímž nás již seznámil.

 

Poslanec Ladislav Jirků: Takže ještě jednou. Dovolte, abych odkázal na načtené usnesení výboru k Výroční zprávě o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Jirků. Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná. Končím podrobnou rozpravu.

 

Rozhodneme o návrhu usnesení, s nímž jsme byli seznámeni.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 56. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 56 přítomno 136, pro 123, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat. Končím bod 79, sněmovní tisk 637.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 81. Je to

81.
Zpráva o činnosti Stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro kontrolu
činnosti Bezpečnostní informační služby za období říjen 2010 - prosinec 2011
/sněmovní dokument 1862/

Prosím, aby zprávu přednesl místo omluveného pana poslance Richarda Dolejše pan poslanec František Bublan. Prosím.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych jenom velmi stručně připomenul tento dokument. Předložená zpráva se zabývá činností komise za období říjen 2010 až prosinec 2011. Za tuto dobu se uskutečnilo osm řádných schůzí, z toho jedna se konala přímo v budově BIS. Komise se zabývala samozřejmě podněty občanů, těch bylo poměrně dost, ale ve většině případů zjistila, že BIS neporušila zákon. Také se zabývala stížnostmi představitelů soudnictví. Jako důležitý moment je aktualizace statutu komise, který byl upraven na základě připomínek legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Komise schválila tento dokument, tuto zprávu a v podrobné rozpravě navrhnu usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bublanovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec František Bublan. Prosím.

 

Poslanec František Bublan: Navrhuji toto usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o činnosti Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS za období říjen 2010 až prosinec 2011."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím podrobnou rozpravu.

 

Rozhodneme o návrhu usnesení, s nímž nás seznámil pan poslanec Bublan.

Zahajuji hlasování číslo 57. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení? Kdo je proti?

V hlasování číslo 57 přítomno 135, pro 119, proti jeden. Návrh usnesení byl přijat.

 

Končím bod 81. Děkuji panu poslanci Bublanovi.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 82. Je to

82.
Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu
České republiky za rok 2011 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu,
jeho kapitol a vztahů k státním fondům výborům k projednání
/sněmovní dokument 1881/

Tento dokument uvede zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Suchánek. Prosím, aby se ujal slova a potom v podrobné rozpravě přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rozpočtový výbor projednal tento tisk na svém jednání dne 4. dubna na 26. schůzi. Tento tisk jste všichni obdrželi na své mailové adresy pod číslem 1881. Rozpočtový výbor doporučuje tento harmonogram schválit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Suchánkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Prosím, přihlaste se, pokud máte zájem. Nehlásí se nikdo, končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Pavel Suchánek má slovo. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Rozpočtový výbor na své 26. schůzi 4. dubna k návrhu časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu, jeho kapitol a vztahů k státním fondům výborům k projednání doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. stanoví harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011, jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů (dále jen státní závěrečný účet) takto: - následuje tabulka, kterou bych tady celou nečetl, protože ji máte všichni ve svém tisku,

II. doporučuje předsedkyni Poslanecké sněmovny zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011 do návrhu pořadu červnové schůze Poslanecké sněmovny,

III. zmocňuje zpravodaje seznámit se s tímto usnesením Poslaneckou sněmovnu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Hlásí se někdo dál do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které zní: Poslanecká sněmovna stanoví harmonogram projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011, jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů takto - viz usnesení rozpočtového výboru dle sněmovního dokumentu 1881.

Zahajuji hlasování číslo 58. Ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti?

V hlasování číslo 58 přítomno 132, pro 116, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 82. Děkuji panu poslanci Suchánkovi.

 

Jsme u bodu 83. Je to

83.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za rok 2011
/sněmovní dokument 2152/

Prosím zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby tento dokument uvedl. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové. Kontrolní výbor provedl kontrolu výročních finančních zpráv, které byly doručeny do Sněmovny. Návrh usnesení máte ve sněmovním dokumentu 2152. V tomto dokumentu kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby

I. konstatovala, že 84 politických stran a hnutí předložilo výroční finanční zprávy úplné.

II. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby podala návrh na pozastavení činnosti politických stran a hnutí, které předložily neúplné - následuje seznam 10 politických stran, nebo nepředložily vůbec - to je seznam 48 politických stran a hnutí.

III. Dále Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby podala návrh na zrušení politických stran, které už mají pozastavenou činnost - a následuje seznam 5 politických stran, a

IV. konstatuje, že 29 politických stran, které jsou v likvidaci, v konkurzu nebo v insolvenčním řízení, výroční finanční zprávy za rok 2011 nepředložilo.

V. Žádáme vládu, aby nejpozději do 30. 9. 2012 projednala výše uvedené návrhy Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění politických stran.

VI. Pověřujeme předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby s tímto usnesením do 7. června 2012 seznámila Ministerstvo financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP