(11.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu 58. Je to

58.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 523/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů pana ministra financí Miroslava Kalouska, ten je přítomen, též zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Suchánek je přítomen. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 523/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Pan ministr financí. Prosím, má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji, dámy a pánové, za projednání této předlohy i za pozměňovací návrhy, které zazněly během rozpravy. Já jsem tady ve druhém čtení si dovolil polemizovat s tím, zda je vhodné měnit slovo "došly" za slovo "byly doručeny". Argumentoval jsem asi desítkou příkladů z našeho právního řádu, kde slovo "došly" figuruje, takže se obávám, že schválením tohoto pozměňovacího návrhu bychom se dopustili spíš pojmového chaosu než precizace předlohy. Se všemi ostatními pozměňovacími návrhy souhlasím.

Takže aniž bych chtěl zpravodaji navrhovat, chce-li Sněmovna zefektivnit svoji činnost, můžeme o pozměňovacích návrzích hlasovat pouze dvakrát. Jednou o návrhu A4 a pak o všech ostatních. S návrhem A4 nesouhlasím, se všemi ostatními ano.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Hlásí se někdo dál do rozpravy ve třetím čtení? Nemám žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Slovo má zpravodaj pan poslanec Pavel Suchánek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Procedura bude následující. Jako první budeme hlasovat o mém pozměňovacím návrhu, což jsou legislativně technické úpravy k pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru. Druhé hlasování by bylo o bodu A4, jak požádal pan ministr, samostatně. Třetí hlasování o celém návrhu pozměňovacím rozpočtového výboru a poslední hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je nějaká námitka proti této proceduře? Není.

 

Zahajuji hlasování číslo 129. Ptám se, kdo souhlasí, abychom při hlasování takto postupovali. Kdo je proti návrhu procedury?

V hlasování číslo 129 přítomno 171, pro 153, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje o první návrh.

 

Poslanec Pavel Suchánek: První návrh je hlasovaný pod písm. B poslance Suchánka. Souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 130. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 130 přítomno 172, pro 159, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Druhé hlasování bude o samostatném bodu A4 pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Stanovisko neutrální. (Ministr nesouhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 131. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 131 přítomno 172, pro 35, proti 91. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Potřetí budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru bez písm. A4. Souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 132. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 132 přítomno 172, pro 161, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Máme ještě nějaký další návrh? Už pouze hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 523, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 133. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona. Proti návrhu?

V hlasování číslo 133 přítomno 174, pro 165, proti 4. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 58 sněmovní tisk 523 ve třetím čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu 61. Je to

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 536/ - třetí čtení

Zůstává jak ministr financí Miroslav Kalousek, tak také zpravodaj rozpočtového výboru Pavel Suchánek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 536/5.

Do rozpravy se hlásí zpravodaj Pavel Suchánek. Tuto rozpravu otevírám.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. U tohoto zákona došlo k disproporcím mezi pozměňovacími návrhy podanými elektronickou podobou do systému Sněmovny a ústním podáním navrhovatelů, a jelikož se nedají tyto nedostatky odstranit legislativní cestou jinak než tím, že bychom tento zákon vrátili do druhého čtení, tak chci Sněmovnu požádat, aby byl tento zákon vrácen do druhého čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O tomto návrhu rozhodne Sněmovna. Ještě pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, já jsem již ve druhém čtení říkal, že tato problematika se ani tak netýká Ministerstva financí jako bezpečnostních expertů a oné nesmírně citlivé otázky, kde je hranice mezi individuální svobodou a nezbytnou mírou bezpečnosti a boje proti financování terorismu. To je skutečně hranice, kterou je potřeba vážit na lékárnických vážkách. Já si tam nedovoluji být autoritou. Pokud vrácení do druhého čtení přispěje k tomu, že si bude Sněmovna více jista tím, co schválila a co pokládá za správné pro bezpečnost občanů České republiky a současně pro jejich svobodu, tak já podporuji vrácení a diskusi a věřím, že nalezneme tu křehkou čáru, kterou budeme pokládat společně za optimální. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu na vrácení na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování číslo 134. Ptám se, kdo je pro tento návrh na opakování druhého čtení. Kdo je proti?

V hlasování číslo 134 přítomno 175, pro 162, proti 1. Návrh jsme přijali. Bude se opakovat druhé čtení.

 

My jsme pro tuto chvíli projednali sněmovní tisk 536. Končím bod 61.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 55. Je to

55.
Návrh poslanců Františka Dědiče, Jana Bauera, Jiřího Olivy, Milana Šťovíčka
a Jana Babora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb.,
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 479/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujme své místo za navrhovatele poslanec František Dědič, zpravodajkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj je paní poslankyně Lenka Andrýsová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 479/3.

Otvírám rozpravu. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Paní poslankyně Andrýsová, zpravodajka, má slovo.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Návrh na zamítnutí podán nebyl. Máme pouze jeden pozměňovací návrh, takže procedura bude velmi jednoduchá. Doporučuji, abychom v prvé řadě hlasovali o pozměňovacím návrhu, který byl předložen 22. 2. 2012 na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a následně bychom hlasovali o zákonu jako celku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP