(15.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování číslo 92 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání tohoto tisku výboru pro sociální politiku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 92 přítomno 167, pro 156, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Tím končím prvé čtení sněmovního tisku 594, končím projednávání bodu číslo 25. Děkuji paní zpravodajce, děkuji též paní navrhovatelce.

 

Je před námi další bod. Zahajuji tedy projednávání bodu číslo

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech při vydávání periodického tiskua o změně některých
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 603/ - prvé čtení

Ale ještě se o slovo hlásí pan kolega Seďa. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám vážené Sněmovně. Při posledním hlasování jsem hlasoval ano, ale na sjetině mám ne. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to informace pro stenozáznam. Děkuji. A jsme u tisku 603. Z pověření vlády tento návrh uvede ministryně kultury Alena Hanáková. Prosím, paní ministryně, o vaše slovo.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji vám všem hezké odpoledne. Dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnila vládní návrh novely tiskového zákona.

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje rozsáhlou změnu tiskového zákona a nedochází k podstatnému zásahu do práv a povinností při vydávání a šíření periodického tisku. Jejím cílem, který se, jak věřím, podařilo naplnit, je zajistit posílení požadované plurality názorů jednotlivých členů zastupitelstva příslušného územního samosprávného celku v tzv. radničních periodikách. Za tímto účelem se zcela nově vymezuje pojem periodický tisk územního samosprávného celku, a to jako periodický tisk vydávaný obcemi, kraji, hlavním městem Prahou nebo jeho městskými částmi, ale i ostatními subjekty s vazbou k nim, tedy tisk vydávaný z prostředků veřejných rozpočtů. Vydavateli se pak v rámci zprostředkování objektivních a vyvážených informací o územním samosprávném celku stanoví povinnost poskytnout přiměřený prostor pro příspěvky všech členů zastupitelstva daného územního samosprávného celku, čímž dochází fakticky jednak k posílení práv opozice vyjádřit v radničních periodikách své názory a jednak k posílení objektivní informovanosti občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců.

Pro případ nedodržení této povinnosti ze strany vydavatele se pak zakotvuje institut doplňující informace, obdobně stávajícímu právo na odpověď, jejímž prostřednictvím se zajišťuje právo člena zastupitelstva na dodatečné uveřejnění požadovaného sdělení. Obdobně právu na odpověď či dodatečnému sdělení pak navrhovaná právní úprava předpokládá možnost přezkumu uplatněného požadavku soudní cestou.

Tato předložená právní norma naplňuje strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustila do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní ministryni za úvodní slovo. Prosím nyní o slovo zpravodaje, kterým je pro prvé čtení určen pan poslanec Zdeněk Bezecný. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, máme před sebou novelu zákona tiskového, která reaguje na určitý nešvar, který znáte možná z komunální politiky nebo z míst, ve kterých žijete, a to že se v řadě případů tzv. radniční noviny nebo krajské noviny stávají spíše prostorem pro politickou reklamu subjektů, které jsou v daném místě u moci, nežli prostorem pro vyvážené a objektivní informování o dění v samosprávě.

Tento zákon především vymezuje pojem periodický tisk územního samosprávného celku, dále potom stanovuje povinnost vydavatele poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytovat přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku týkající se tohoto územního samosprávného celku. Důležité je i právo na doplňující informaci, kterého je možné se dožadovat i soudně.

Považuji tuto novelu za užitečnou a potřebnou a doporučuji též její propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo... Pan kolega Stanjura se hlásí jako první. Písemné přihlášky zatím nemám. Prosím, pane kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Já mám pocit, že možná kvůli několika excesům, kdy starosta nebo hejtman se neudrží a má 180 fotografií a 160 článků v každém čísle buď městského, nebo krajského časopisu, se pokoušíme řešit - to samé pro všechny obce a všechny kraje. Já jsem z Opavy, kde jsem byl jak primátor, tak v opozici. Jako primátor jsem odmítal vést politické debaty s opozicí v tomto časopise a jako opozičník ji odmítám stejně. Není to tím, na které jsem straně. Myslím si, že časopisy mají primárně informovat. Pokud to některý starosta, hejtman nebo některá koalice přežene, tak voličům se to prostě přejí samo a dají mu to najevo v příštích volbách. Takže jsem velmi skeptický k našim snahám tohle regulovat a říkat, co je přiměřený prostor pro opozici, co není, co je právo na odpověď. V šestém čísle bude mít reakci na článek číslo jedna a k tomu reakci opozice v druhém čísle a ve třetím čísle zase koalice.

Já dneska nic nenavrhuji, jenom poprosím při projednávání ve výborech, abychom tenhle skeptický pohled zvážili, a pokud převáží v našich úvahách, a já bych byl pro, tak bychom tuhle ambici mohli opustit a nechali to na voličích, zda ocení, když někdo zneužívá obecního či krajského zpravodaje. (Potlesk poslanců v pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Stanjurovi a prosím, zda někdo dále do obecné rozpravy k tomuto bodu se hlásí. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosím o sdělení, zda někdo navrhuje další přikázání. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 93. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti tomuto přikázání?

V hlasování číslo 93 přítomno 171, pro 125, proti 7. Návrh byl přijat a přikázali jsme tedy tento návrh zákona výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

S tím končím projednávání bodu 31, sněmovního tisku 603 v prvém čtení. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

35.
Vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
/sněmovní tisk 620/ - prvé čtení

Opět o úvodní slovo požádám ministryni kultury Alenu Hanákovou, která z pověření vlády tento návrh představí. Prosím paní ministryni o úvodní slovo.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Ještě jednou dobré odpoledne. Vážená paní předsedkyně, dámy a páni poslanci a poslankyně, dovolte mi, abych v několika větách představila vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů. Považuji za důležité upozornit, že na tento střešní zákon o audiovizi čeká odborná obec již více než 15 let. Současná právní úprava je již tak zastaralá, že Evropská komise shledává v existenci stávající úpravy neslučitelnost se základními svobodami EU a zároveň považuje rozdělování podpory dle této současné úpravy za netransparentní.

Obsah návrhu zákona přesně odráží a respektuje koncepci podpory a rozvoje české kinematografie pro léta 2012-2016 schválenou touto vládou v prosinci 2010. A zdůrazňuji, že nemá dopad na veřejné rozpočty. Návrh zákona se vůbec nedotýká tzv. pobídek pro filmový průmysl. Návrh zákona nemá nic společného s dokumentem ACTA či jinou kontrolou či omezením internetu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP