(11.30 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Dámy a pánové, pouze velmi krátce. Já děkuji za tu debatu, myslím, že je velmi důležitá, pouze za ministerstvo opět chci zopakovat, že se nebavíme pouze o řešení vztahu České pošty k českému státu, ale bavíme se o nastavení parametrů fungování poštovního trhu. A znovu chci zopakovat, že se bavíme pouze o zbytkovém segmentu, který velmi významně klesá, a že opět systémově nelze souhlasit s definicí počtu jednotlivých míst.

Jenom k panu poslanci Votavovi. Já jsem si nechával vytahovat počty pošt v České republice. Ono to s tím poklesem není nijak dramatické. V roce 2000 3360, v roce 2005 3416, takže nárůst, a v roce 2010 3400, takže v podstatě jsme se od roku 2000 navýšili v počtu pošt. To jenom jakoby na upřesnění, protože ono někdy mediálně pak zaznívají jakoby ty vzkazy, jak klesají ty pošty, tak jenom upřesnění těchto čísel, že naopak za posledních deset let pobočky v České republice narostly. Ale myslím si, že o efektivitě těch služeb rozhodně nesvědčí počet provozoven, ale nastavený režim, a chci za tu diskusi poděkovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Jan Husák se závěrečným slovem zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych pouze zrekapituloval, že v dnešním druhém čtení byly předneseny zprávy jednotlivých výborů, zpráva skupiny poslanců panem kolegou Urbanem, vystoupilo devět poslanců, byly podány zde na plénu a potvrzeny čtyři pozměňovací návrhy.

Já bych vám všem chtěl za dnešní diskusi a za celý přínos během projednávání poděkovat. Věřím, že výsledek, který přijmeme ve třetím čtení, bude důstojný této Sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Husákovi. Tím jsme skončili druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Končím tedy projednávání bodu 5, sněmovního tisku 535. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

72.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), a další související zákony
/sněmovní tisk 547/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedkyně, dámy poslankyně, vážení páni poslanci, návrh, který projednáváme, mění zákon o živnostenském podnikání a další související zákony. Byl vypracován s cílem pokračovat v plnění vládního plánu, tedy snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Snižování zátěže spočívá v tom, že se ruší povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem provozovny. Dále se rozšiřuje funkce živnostenského úřadu jako centrálního registračního místa, takže podnikatel může potom živnostenský úřad využít i v případě, že živnostenskému úřadu neoznamuje žádnou změnu, oznamuje však změnu údajů jiným úřadům, např. finančnímu, správě sociálního zabezpečení, atd. Nově se také umožňuje, aby podnikatel sdělil živnostenskému úřadu, že jeho adresa podnikání bude trvale shodná s jeho místem bydliště. Proto pak už není nutné, aby dále oznamoval, protože o ní se ten úřad dozvídá z jiných registrů veřejné správy.

Návrh novely zákona byl projednán v hospodářském výboru. S pozměňovacími návrhy, které byly v tomto výboru uplatněny a odsouhlaseny, mohu říci, že za ministerstvo souhlasím a myslím, že přispívají ke zkvalitnění vládního návrhu tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru hospodářskému. Zpravodajem tohoto výboru je pan poslanec Aleš Rádl. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 547/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje.

 

Poslanec Aleš Rádl: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor se zabýval tímto zákonem na své 25. schůzi, a to v plné shodě se záměrem podpořit záměr Ministerstva průmyslu, které usiluje tímto zákonem zjednodušit některé momenty živnostenského podnikání. Zákon byl projednán řekl bych velmi hladce, s plnou podporou návrhů, které byly do hospodářského výboru doručeny a které vám byly rozdány v usnesení hospodářského výboru jako pozměňující návrhy.

Já jako zpravodaj se ztotožňuji se všemi návrhy, které byly v hospodářském výboru projednány, a budu je následně doporučovat ve třetím čtení ke schválení.

Děkuji za pozornost a děkuji za hladké projednání tohoto zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Rádlovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky, proto se ptám, zda se někdo chce přihlásit ze svého místa. Nikdo se nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu.

Jsme u rozpravy podrobné. Opět vás žádám, kdo chcete vystoupit, abyste se přihlásili. Podrobná rozprava - pan kolega Rádl.

 

Poslanec Aleš Rádl: Já pouze v podrobné rozpravě přečtu usnesení hospodářského výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 547 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. (V sále je trvalý hluk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Končím bod 72, sněmovní tisk 547 ve druhém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

64.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012
/sněmovní tisk 606/

Tento materiál uvede ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím, pane ministře, o vaše úvodní slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Páni poslanci, paní poslankyně, dámy a pánové, důvody předložení návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012 a jejich předcházejícího vývoje jsou následující. Na základě zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012 projednala dne 6. 10. 2011 dozorčí rada a 25. ledna 2012 vláda České republiky, která ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh schválila.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu návrh rozpočtu projednal dne 14. března 2012 na své 27. schůzi s tím, že ho doporučuje Poslanecké sněmovně ke schválení.

Rekapitulace základních údajů. Předpokládané celkové příjmy Pozemkového fondu České republiky za rok 2012 jsou 1,765 mld. Kč, z toho největší podíl tvoří příjmy z prodeje státní zemědělské půdy ve výši 1,26 mld., které vycházejí z předpokládané celkové výměry převedených pozemků zhruba 22 tis. hektarů a ze splátek převodů realizovaných v minulých letech. Ve zbytku celkových příjmů jsou obsaženy příjmy z pronájmu majetku státu, příjmy z privatizace, příjmy z převodů nemovitostí státu a ostatní příjmy. (V sále je nesnesitelný hluk!)

Předpoklad celkových výdajů Pozemkového fondu za rok 2012 činí 2,131 mld. Kč. Po dohodě s Ministerstvem financí byl rozpočet Pozemkového fondu proti původnímu materiálu předloženému na jednání vlády dne 18. ledna 2012 snížen o 203,4 mil. Kč.

Ve výdajích je zahrnuto dofinancování národních dotací do zemědělství v roce 2012 ve výši 635 mil. Kč, viz novela zákona o Pozemkovém fondu č. 345/2011 Sb. z 26. října loňského roku. Z celkového objemu položky ostatní výdaje je 400 mil. Kč v souladu se zákonem číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, určeno na pozemkové úpravy, 635 mil. Kč určeno na dofinancování národních dotací do zemědělství v roce 2012 a 6 mil. Kč na zalesnění a příspěvky obcím na převzatý nemovitý majetek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře. Žádám všechny poslankyně a poslance, aby zasedli do svých lavic, věnovali pozornost bodu, který projednáváme. V opačném případě prosím opusťte jednací sál!

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za zklidnění v sálu, paní předsedkyně. (Sál se zklidnil jen málo.)

Objem mzdových nákladů byl snížen z 306,2 mil. Kč na 240,3 mil. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců bude v roce 2012 snížen v průměru o 75 zaměstnanců oproti roku 2011.

Výše provozních nákladů a pořízení dlouhodobého majetku zohledňuje skutečnost, že probíhající transformace Pozemkového fondu České republiky s sebou nese zvýšené nároky na převod spravovaného majetku, resp. přípravu k jeho prodeji, a na technologické zabezpečení spravovaných dat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP