(10.30 hodin)
(pokračuje Husák)

Čtvrtý nesmysl: Česká pošta nesmí platit za svou ztrátu, ať to zaplatí její konkurenti. Z titulu už vidíte, kam je to směřováno. Ani Česká pošta, ani její konkurenti se nesmějí vyvlíknout z placení eventuální ztráty. Česká pošta i soukromníci musí platit spravedlivě podle svého podílu na trhu. My ten trh liberalizujeme - otevíráme, zdůrazňuji. Pokud poslanci prosadí návrh, že Česká pošta nebude doplácet na svou ztrátu, bude to porušení rovné hospodářské soutěže a České republice by hrozila pokuta od Evropské komise. Pokud by Česká republika pokutu od Komise skutečně dostala, měli by ji zaplatit ti poslanci, kteří pro toto budou hlasovat, kteří budou pro tyto nekoncepční návrhy hlasovat a podávat tedy pozměňovací návrh. Čímž jim v tom nebráním. Představitelé České pošty se často odvolávají na rakouský zákon, ovšem vždy zapomínají dodat, že Rakouská spolková pošta na svou ztrátu také platí a v žádném případě není od placení osvobozena.

Pátý nesmysl: Je vyloučené, aby došlo k likvidaci konkurence v České republice. Všichni jste zde obdrželi pozměňovací návrh ve formě poštovní známky s hodnotou 100 milionů a s výhrůžným dopisem, že pokud zákon projde, dojde k likvidaci konkurence. Jediným cílem tohoto návrhu je, aby se privátní provozovatelé poštovních služeb vyvlíkli z placení eventuální ztráty, která by teoreticky mohla v budoucnu vzniknout. Jak privátní, tak i státní Česká pošta si přejí, aby toto bylo placeno z peněženek občanů, rovná se ze státního rozpočtu, což je neakceptovatelné.

Šestý nesmysl: Takzvaně čisté náklady neboli ztráta za univerzální službu budou 2 mld. To jsou čísla, která byla předložena Ministerstvem vnitra, aniž by byla vyargumentována. MPO jako předkladatel novely ani nepředpokládá vznik ztráty. Proč? Nikde v zemích Evropské unie takové nesmyslné ztráty nevznikly v této hodnotě 2 mld., a to se jejich trh liberalizoval již před dvěma lety. Proto není důvod s nimi počítat ani u nás. Čisté náklady alias ztráta mohou vzniknout pouze v případě, že nebude možné poskytovat základní poštovní služby za nákladově orientované ceny. Český telekomunikační úřad je prostě začne regulovat. Vzhledem k tomu, že již nyní jsou stanoveny ceny základních poštovních služeb České pošty tak, aby pokrývaly náklady a zahrnovaly přiměřený zisk, ani nemůžeme očekávat skokové zvýšení cen, a tím pádem ani regulaci. Navíc jsou základní poštovní služby, které je Česká pošta povinna poskytovat, osvobozeny od daně z přidané hodnoty. To je velká konkurenční výhoda. Znovu zdůrazňuji, aby všichni slyšeli, že Česká pošta, která je povinna poskytovat základní služby, je osvobozena od daně z přidané hodnoty.

Sedmý nesmysl: Případná ztráta, tzn. čisté náklady, je téměř všude jinde hrazena ze státního rozpočtu, a ne z vyrovnávacího fondu. Pořád se k tomuto bodu vracíme. Je to lež. Mechanismus vyrovnávacího fondu byl zvolen ve většině členských států Evropské unie. Zdůrazňuji, kdyby náhodou čisté náklady vznikly až do výše 1 % z celkových nákladů držitele poštovní licence, nejsou tyto náklady považovány za ztrátu, tj. nespravedlivou finanční zátěž, a nebyly by tedy držiteli licence z vyrovnávacího fondu uhrazeny. Držitelem licence je až do konce roku 2017 Česká pošta. Česká pošta dostala mimořádnou výhodu, o kterou si sama říkala. Dneska si stěžuje, že bude mít ztrátu z univerzální služby. Sama si o toto říkala. Je to naprosto výsadní postavení, že dostává na pět roků tuto licenci, i když v konkurenčním liberalizovaném prostředí.

Budu pokračovat. Nikde v zahraničí, kde se liberalizovalo už před dvěma roky, nebylo třeba aktivovat pojistný mechanismus úhrady čistých nákladů. Žádné ztráty tam totiž nevznikly, případně byly zanedbatelné.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vy zde budete mít předloženu oponentní zprávu, pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu. Já jej nikomu neupírám. Tím, že jsem řekl a komentoval jsem několik věcí a nazval jsem je nesmysly, jsem chtěl zdůraznit, že jsou tam věci, které jdou proti smyslu tohoto zákona, věci, které byly mnohokrát zodpovězeny, licitovány, řádně projednávány, byl na to dostatek prostoru. A já bych žádal všechny, kdo jsou připraveni podávat další pozměňovací návrhy tohoto typu - protože jsme zahlcováni mailovou poštou, kde jsou nám předkládány výtržky z tohoto zákona jako pozměňovací návrhy nebo úpravy tohoto zákona nějakými pozměňovacími návrhy -, prosím, velmi pečlivě zvažujte, jestli je budete předkládat a prosazovat. Je to norma, která půjde do života. Samozřejmě až ten vlastní život prověří, zda není někde nějaká mezera, snad chyba. Přece jsme natolik vyspělí, abychom mohli případně chybu samozřejmě uznat, přiznat a co nejrychleji napravit.

Apeluji proto na vás, abyste se nenechali unášet tím, že tento zákon je zákon, který by měl nějakým způsobem jít proti poště. Není to zákon - zdůrazňuji - o České poště. Je to zákon o poštovních službách. V jednom z pozměňovacích návrhů a oponentní zprávě je jedna pasáž o ICT. Prosím vás, to jsou věci, které patří do plnění povinností a závazků pošty vůči státu. To není o poštovních službách. Toto není zákon, který má definovat vztahy mezi Ministerstvem vnitra, vládou a Českou poštou. O to bych poprosil, abyste toto brali v úvahu, abychom tyto věci do tohoto zákona nezanášeli.

Mohu doporučit, protože po všech těch jednáních a přípravách zákon s pozměňovacími návrhy přijatými v usnesení hospodářského výboru č. 160 se snaží řešit vše, co bylo možné v tomto zákoně vylepšit, a doporučit, aby byl pokud možno přijat v této podobě.

Děkuji vám za vaši trpělivost, za pozornost. A děkuji všem, kdo přispěli k projednávání tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Jaroslav Krupka. Po něm se ujme slova pověřený zástupce menšiny pan poslanec Urban.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jak vidno, debata okolo zákona o poštovních službách bude ještě velice živá. Já se právě proto pokusím spíš stručněji a neutrálně vás seznámit se stanoviskem, nebo přesněji řečeno usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Tento výbor po přerušeném jednání, kdy se, jak již tady bylo avizováno, odehrávalo jednání mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu jako gesčním ministerstvem a Ministerstvem vnitra, které jsme my jako členové výboru požádali o jejich stanovisko k tomuto zákonu, protože jsme tam viděli jistou roli České pošty, tak právě proto jsme se dostali k tomu projednávání až ve středu. A ve středu na tomto jednání svým usnesením č. 95 z 22. schůze výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo přijato usnesení, se kterým vy jste byli seznámeni.

Protože samozřejmě usnesení obsahuje několik stran, tak se čas od času stává, že se tam někdy dostanou určitá nedopatření. A já bych vás chtěl požádat - a seznámit vás po konzultaci s legislativou - o jednu drobnou úpravu, která nemá vliv na podstatu usnesení, ale spíš se bude jednat o to, aby nadbytečný text, který se dostal do usnesení - a po souhlasu s předkladatelem jsme uznali, že je nadbytečný - byl při scelování podkladů z jednotlivých usnesení do materiálů pro třetí čtení vypuštěn.

Čili toto usnesení obsahuje pozměňovací návrhy k tisku č. 535. Celkem se jedná o čtyři pozměňovací návrhy. Vlivem nedopatření se však do obsahu usnesení dostal také text obsahující znění navrhované části zákona, konkrétně § 3, s provedením změn zamýšlených pozměňovacími návrhy, prvého a druhého. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP