(11.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bublanovi. Ptám se, zda se ještě někdo chce přihlásit do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Zahajuji tedy rozpravu podrobnou. Pan poslanec Michal Doktor je do ní přihlášen. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. On se nepochybně musí formálně přihlásit i pan poslanec Pavel Bém, neb jak už zaznělo ve slovech pana předřečníka, je v tuto chvíli rozdán pozměňovací návrh, o němž bude hlasováno. A já jsem přihlášen proto, abych podal druhý pozměňovací návrh.

Dovolte prosím, abych načetl pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk č. 536.

I. Za stávající část čtvrtou se vkládá část pátá, která zní takto: "Část pátá - Změna zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII: Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V § 36 odst. 1 a odst. 4 slova "nejpozději do 12 měsíců" se nahrazují slovy "nejpozději do 24 měsíců".

II. Dosavadní část pátá se přečíslovává na část šestou a dosavadní čl. VII se přečíslovává na čl. VIII.

Dovolte krátké zdůvodnění k návrhu, který ve svém obsahu je v zásadě posunutím účinnosti jedné části zákona přijímaného relativně nedávno.

Cítím povinnost takto přepracovat ustanovení, které ukládá institucím vyjádřeným zákonem provést povinné proškolení všech pracovníků přicházejících do styku s hotovostí. Já jsem byl tehdy zpravodajem této projednávané věci a speciálně i na tuto část jsem se ptal předkladatelů zákona, neb jsem se výrazně obával možné extenze výkladu, z níž plynuly obavy, že není možné dodržet ustanovení zákona, který vede k povinnosti proškolit všechny pracovníky - zdůrazňuji všechny pracovníky, nebo všechny zaměstnance -, kteří přicházejí do styku s hotovostí. Zatímco v úvodních slovech a v té původní představě předkladatelů se tento požadavek měl týkat výhradně finančních institucí, soudobá extenze vede k tomu, že budou muset být proškolováni úplně všichni zaměstnanci firem, kteří přicházejí do styku s hotovostí, a dovedete si jistě představit, jak strašně náročný proces to je, půjde-li ten extenzivní výklad až k tomu, že budou povinně proškolovány pokladní v supermarketech.

Zdůrazňuji, že tento proces v zásadě ještě ani nezačal. Je spojen s řadou technických, ale i jiných organizačních obtíží a považuji za nemožné, aby zákon ve svém ustanovení vytvářel nepominutelný, dopočitatelný střet s reálným životem, kdy sice zákon bude ukládat povinnost, kterou mají naplnit instituce, avšak extenzí toho výkladu zákona dochází k tomu, že instituce, které vůbec nepočítaly s tím, že by měly být povinny takové školení zajistit, nově zřejmě povinny budou, a proto považuji za správné, aby prostor pro to školení byl prodloužen o jeden rok, aby bylo vůbec možné technicky a organizačně věc zvládnout, ale také co se týče nákladů z toho školení plynoucích, tedy i finančně, nákladově zvládnout to nařízené školení.

Tolik tedy jako zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu.

Jinak já chci na závěr poděkovat té úvaze, kterou tady uvedl pan poslanec Bublan. Ona ta jeho úvaha a hodnocení reality jde výrazně naproti obavám, které jsem vyslovoval jako zpravodaj Sněmovny a i rozpočtového výboru při projednávání na rozpočtovém výboru. V zásadě si také dovedu představit, a byl bych spíše občansky pro zpřísnění podmínek, kterými je kontrolována činnost těch služeb, které zmiňoval, a agend, které jsou předmětem kontroly. Ale myslím, že on velmi dobře ví, že k této extenzi, k tomuto kvalitativnímu posunu v návrhu pana poslance Béma nedochází, že v zásadě návrh pana kolegy Béma znamená to kvalitativní kopírování formálně, tak jak jsou kontrolovány odposlechy, by měl ponovu být dáván alespoň ten report, ten kvantitativní report toho, jak často byl ten nový institut prolomení ochrany bankovního tajemství použit, a umožněna jakási alespoň formální kontrola využívání tohoto mechanismu, až tedy tak bude moct BIS postupovat.

Já se nechci pouštět do toho, zda tyto činnosti mají být takto vykonávány, zda ty pravomoci jsou dostačující a BIS je dostatečně kvalitním, kvalifikovaným partnerem ve spolupráci s těmi jinými službami. Občansky si nedovedu představit, že je tady institut prolomení ochrany svobody každého z nás, nad nímž není institut veřejné kontroly. To je konstrukce, která je pro mě nepřijatelná. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan poslanec Pavel Bém v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Pavel Bém: Paní předsedkyně, já jsem podrobně zdůvodnil obsah svého pozměňovacího návrhu, takže se omezím pouze a jenom na paragrafové přetlumočení, v čem navrhuji změnu zákona o bankách a následně změny zákona o zpravodajských službách.

Předesílám - já se necítím být odborníkem na boj proti mezinárodnímu terorismu. Po konzultaci s odborníky Poslanecké sněmovny na slovo vzatými jsem si dovolil ke svému sněmovnímu tisku 536, který je tedy tím pozměňovacím návrhem, tak jsem si dovolil těch několik drobných změn.

Takže můj pozměňovací návrh spočívá v části první ve změně zákona o bankách v článku č. 1 bodu 83. Mění se ustanovení § 38 odst. 3 písm. j), které nově zní: "Zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v oblasti financování terorismu...", a dále zůstává odstavec j) v nezměněné podobě.

Druhou změnou je změna zákona o zpravodajských službách, kde v paragrafu - je to část čtvrtá, článek 6 - v § 11a se mění odst. 1, a to takto: "Pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti v oblasti financování terorismu..." a dál zůstává odstavec v nezměněné podobě.

To je tedy ten první problém - jasné vymezení, kde, za jakých podmínek může k prolomení bankovního tajemství dojít.

Odstavec 3 § 11a se mění následujícím způsobem: "Soudce rozhodne o poskytování zprávy nebo poskytování zpráv bezodkladně na základě písemné žádosti zpravodajské služby, která obsahuje základní identifikační údaje o klientovi banky nebo pobočky zahraniční banky, na jejichž základě lze takového klienta jednoznačně ztotožnit (dále jen 'základní identifikační údaje')."

Opět je to precizní vymezení, které brání dle mého názoru možnosti zneužití tohoto instrumentu v jiných případech než v těch, o kterých jsem hovořil.***
Přihlásit/registrovat se do ISP