(9.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Krátký: Dobrý den přeji, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vládo. Přicházím s návrhem, s pozměňovacím návrhem k zákonu 499/2004 Sb., sněmovní tisk 581, ve znění zákona 411/2009 Sb., o základních registrech.

Tento zákon, který projednáváme, otvírá asi 70 zákonů, takže nejde o přílepek, ale jde o normální proces, kde v § 6 odst. 1 navrhuji změnu následujícího znění: Zřizuje se Správa základních registrů se sídlem Jeseník. Další část textu se nemění. Slovo Praha se nahrazuje slovem Jeseník. (V sále je hluk a smích.)

Poprosil bych o klid. Každý jako já, většina z vás je, prostřednictvím pana předsedajícího, z nějaké Horní Dolní jako já. Tak se nesmějte, za čas se tam možná budete muset vrátit.

Odůvodnění: V okrese Jeseník bylo v posledních letech zrušeno více jak 1500 pracovních míst placených z veřejných rozpočtů. Dovoluji si část, kterou jsem si rychle vzpomněl, doplnil. Geologický průzkum Zlaté Hory - 340 míst. Úřad pro zastupování státu - 30. Česká správa sociálního zabezpečení jeden. Krajská veterinární správa dva. Pozemkový fond devět. Úřad práce pět. Finanční úřad - 11. Okresní státní archiv dva. Okresní soud dva. Policie čtyři. Katastrální úřad jeden. Celní úřad - 65. Lesy České republiky - 460. Výchovný ústav Vidnava - 50. Ale ten je v projednávání, to má pan ministr školství teď na stole, jako takový poslední dáreček jsme dostali i zrušení posledního místa prakticky z veřejných prostředků - Výchovný ústav Vidnava. Cizinecká a pohraniční policie - 30. Vojenská posádka - 300. Vojenská dětská zotavovna Vidnava - 60. Krajský úřad - 32. Okresní úřad - 80. Tento součet dohromady 1584!

Samozřejmě si nedovolím zmínit desítky tisíc pracovních míst, které jsme ztratili v rámci přechodu na tržní hospodářství jako Rudné doly Jeseník, textilní průmysl představovaný několika závody Moravolenu. Dřevozpracující a kožedělný zpracovatelský průmysl. Zpracování nerostných surovin a mnoho jiných. Část těchto lidí přešla do služeb včetně přeškolení na kadeřnice, pedikérky, manikérky. Při dnešní míře nezaměstnanosti a výši platů na našem okrese a prakticky žádných pracovních pozicích hrazených z veřejných prostředků přišli tito živnostníci o základní zákazníky.

Po prostudování statistických údajů jsem si nevšiml, že by na druhé straně docházelo k úsporám nákladů hrazených ze státních prostředků jednotlivými resorty. Podle mého názoru jde o koncentraci veřejných prostředků do metropolních oblastí s cílem uspokojit stále více parazitů na státním rozpočtu. Pokud už musí vznikat nové úřady a je možné je umisťovat mimo centra, tak to prosím udělejme, a nelikvidujme politikou centralizace nejen Jesenicko, ale i jiná podobná území. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Do obecné rozpravy není už žádný další přihlášený, takže můžeme obecnou rozpravu ukončit. Obecnou rozpravu tedy končím a otevřeme rozpravu podrobnou, do které je přihlášen pan poslanec Zdeněk Bezecný, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v podrobné rozpravě se chci přihlásit k písemnému pozměňovacímu návrhu, který jsme vypracovali společně s kolegou Kortem. Je pod číslem 1523. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou pan poslanec Krátký, tentokrát v podrobné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Dovolte, abych i já se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem přečetl. A je i v elektronické podobě. Předávám písemně tady (poslanci Krupkovi).

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě bych požádal pana poslance Krupku.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je podaný pod číslem sněmovního dokumentu 1542 a který se týká drobné úpravy zapojení základních registrů a přístupu do nich. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl asi poslední příspěvek v podrobné. Takže jestli už nikdo nemá další, tak můžeme podrobnou rozpravu ukončit také a zřejmě to je vše. Takže děkuji panu ministrovi i poslanci Krupkovi. Končíme projednávání bodu číslo 13.

 

Pak je tu bod číslo

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 614/ - prvé čtení

Opět pana ministra Kubiceho požádám, protože se jedná o tisk 614, správní poplatky, takže požádám i tady pana ministra, aby uvedl tento tisk, ale tentokrát v prvém čtení. Takže prosím, je to prvé čtení.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o správních poplatcích. Navrhovaný zákon byl vypracován na základě usnesení vlády a vychází z doporučení veřejného ochránce práv. Veřejný ochránce práv požádal vládu o sjednocení či alespoň sblížení výše plateb za poskytování kopií dokumentů v držení veřejné správy. Návrh zákona snižuje správní poplatek za pořízení kopie, opisu, výpisu z úředního spisu za druhou a další stránku textu z původních 15 korun na 5 korun. Návrh umožňuje správním orgánům snížení nebo upuštění od správního poplatku u účastníků správního řízení na jejich žádost z důvodů hodných zvláštního zřetele, tak aby výše správního poplatku nemohla být překážkou pro realizaci procesních práv.

Další zvažované varianty byly snížení správního poplatku až na 1,50 koruny za stánku formát A4 a osvobození účastníků správního řízení od poplatků během řízení. Tyto varianty nakonec nemohly být přijaty, protože by nebyly pokryty ani skutečné náklady spojené s úkonem. Institut správního poplatku navíc kromě úhrady nákladů musí plnit ve vztahu k dotčeným osobám i regulační funkci.

Na závěr mi dovolte poprosit o vstřícnost při projednávání tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. A teď požádám paní poslankyni Janu Fischerovou, určenou pro prvé čtení tohoto návrhu, jestli by se k tomu vyjádřila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás pozdravila dnes dopoledne. Chci se vyjádřit a navázat na slova pana ministra vnitra k tomuto zákonu, k sněmovnímu tisku číslo 614.

Je to opravdu velice stručná změna v tomto zákoně a sama mohu říci, že jsem se s ním sešla ve své bývalé pozici na radnici v Havlíčkově Brodě, kde jsem viděla, jak mnohdy lidé si nenechávají vytisknout podklady k rozhodnutím, správním řízením, protože ceny byly vysoké. A přitom mnohdy to podcenili a později chtěli mít k tomu písemné podklady.

V daném sněmovním tisku má dojít ke změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to navíc pouze u přílohy, kde se týká tato věc sazebníku poplatků. Čili změna spočívá ve snížení poplatku. Pan ministr Kubice toto tady už vysvětlil, že se vlastně jedná o snížení částky z 15 korun na 5 korun a někde, jak vím z vlastní praxe, byly tyto poplatky naprosto i prominuty.

Se stávající navrhovanou změnou, jak říkám, souhlasím. Možnost kopírování pro příchozí občany ke správnímu řízení, aby si mohli věci kopírovat, přitom považuji za velmi důležitou, protože často je potřeba si okopírovat celé znalecké posudky. Šlo třeba o to, že se potřebovali poradit se svým právním zástupcem, prodiskutovat věc a nemuseli s sebou vozit další osoby.

Nová výše poplatku dle mého názoru nebude pro stát představovat finanční ztrátu. Jeho výše stále výrazně převyšuje náklady na pořízení jedné kopie. Ale na druhou stranu si myslím, že je správné, že tento poplatek vybíráme vůbec. Jak já říkám: Co je úplně zadarmo, je špatně. Takže se s tímto návrhem, který zde byl přednesen panem ministrem vnitra, shoduji a na závěr bych ráda dodala, že to vidím i jako velice vstřícný krok pro občany. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP