(11.50 hodin)
(pokračuje Weberová)

Dále bych chtěla říci ohledně sankcí. Není to tak, že by byly sankce mírnější vůči mediátorům advokátům, protože například v oblasti pokut jsou tyto sankce naopak přísnější u mediátorů advokátů, kdy pokuta dosahuje stonásobku minimální hrubé mzdy, kdežto u mediátorů neadvokátů je pokuta tuším 500 tis. korun. To znamená, je tam pokuta nižší. To znamená, pokud je v nějaké části, což mi není známo, tedy pokuty přísnější, pak tímto se situace vyrovnává. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jan Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Budu reagovat na dvě věci. Ani v jedné z těchto dvou věcí nebudu souhlasit s panem kolegou Farským. Obecně. Nečekal jsem, že ve třetím čtení budeme až takhle široce diskutovat tento tisk, protože v prvním čtení kolega Farský tuším nevystupoval, ve druhém čtení taky nevystupoval. Myslím, že ve třetím čtení už před hlasováním je to trošku pozdě.

Nicméně, první věc, a tam souhlasím zcela s panem ministrem, dle mého názoru navrhovaná právní úprava pouze vhodným způsobem reflektuje specifický vztah mediace a advokacie, zejména pokud jde o přípravu advokátů nebo advokátních koncipientů na výkon mediační činnosti a kárný dohled nad výkonem mediace ze strany České advokátní komory. To jsou faktory, které dle mého názoru zákonitě povedou k neustálému zvyšování kvality poskytovaných služeb mediátora.

Podle návrhu zákona bude dohled nad dodržováním povinností stanovených mediátorovi vykonávat Ministerstvo spravedlnosti. To se nebude týkat mediátorů, kteří jsou advokáti. U těch je totiž zákonem stanovena kárná odpovědnost vůči komoře, která směrem k nim vykonává disciplinární pravomoc ve stejném rozsahu, v jakém bude ministerstvo vykonávat dohled nad činností ostatních mediátorů. Dohled nad činností mediátora advokáta je pro oblast mediační činnosti zvláště garantován v ustanovení části 6. návrhu zákona novela zákona o advokacii, kárná odpovědnost a pozastavení činnosti. Tím dojde ke snížení nákladů, které by muselo ministerstvo vynakládat na výkon dohledu nad mediátory advokáty a zároveň se nebude muset složitě řešit otázka střetu dohledové pravomoci ministerstva a zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti advokáta tak, jako se řeší například v trestním řádu při domovní prohlídce nebo v daňovém řádu při provádění daňových kontrol.

Je též třeba zdůraznit, že advokát mediátor s tím, že v určitých konkrétních případech bude vykonávat činnost mediátora, neztrácí základní atributy profese advokáta, mezi něž patří zejména nezávislost. Tou je třeba rozumět mimo jiné především nezávislost na státní exekutivě. Především z tohoto důvodu není na místě podřizovat advokáta mediátora přímé dohledové pravomoci ministerstva, stejně jako jí nepodléhá poskytování právních služeb podle zákona o advokacii, které je přenecháno komoře jako samosprávnému orgánu zřízenému zákonem.

A ta druhá věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, tam s panem ministrem nebudu souhlasit. Je to otázka vykonatelnosti mediační dohody. Dle mého názoru se mediační dohoda bude rodit velmi obtížně. Koneckonců půjde o spor dvou stran a tam je to vždycky obtížné. A v okamžiku, kdy tyto dvě strany, nebo jich může být i víc, dospějí ke konsenzuálnímu řešení sporu, mají obvykle zájem vyřešit tuto věc jednou provždy. Mají zájem vyřešit tuto věc jednou provždy bez obavy, že se stane předmětem zdlouhavého soudního řízení, pokud by mediační dohoda nebyla respektována.

Je-li mediátorem advokát, a zde zdůrazňuji, že mnoho advokátů už dnes mediaci provádí, pak je zde možnost, aby úspěšný výsledek mediace stvrdil v této podobě. Odpovídá-li mediátor advokát za obsah mediační dohody, jak rovněž navrhuje usnesení ústavněprávního výboru včlenit do § 3 odst. 3 návrhu zákona, přispěje tato možnost ke zvýšení zájmu konfliktních stran o řešení jejich sporu právě formou mediace. Začlenění této možnosti do zákona bude tedy motivovat strany sporu k volbě mediace a tím může jedině pozitivně ovlivnit hlavní účel tohoto zákona. To znamená odbřemenění justice.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jaroslav Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem bedlivě poslouchal rozpravu a my jsme ve třetím čtení. A mně rozprava připadala jako druhé čtení a myslím si, že jste si v K 114 nevysvětlili pojmy a dojmy, takže navrhuji vrátit tento zákon do druhého čtení, abychom tady potom projednávali opravdu třetí čtení. Děkuji vám. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to návrh, o kterém rozhodneme za malou chvíli. Přivolávám naše kolegy. Jedná se o návrh, kterým bychom tento návrh podrobili opakovanému druhému čtení. Je zde žádost o odhlášení, prosím, abyste se tedy všichni zaregistrovali.

 

Budeme rozhodovat o tomto návrhu na opakování druhého čtení v hlasování, které ponese pořadové číslo 216.

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro návrh na vrácení této předlohy k opakovanému druhému čtení. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 216. Přítomno 123, pro 32, proti 81. Návrh přijat nebyl.

 

Jsme stále v rozpravě. Ptám se, zda se někdo do rozpravy hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Paní zpravodajku požádám, aby oznámila postup při hlasování a poté vás budu žádat také o vaše stanoviska. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, procedura by byla následující. Nejprve bychom hlasovali pozměňující návrh paní poslankyně Peake pod bodem B. Pokud budeme hlasovat o tomto návrhu, potom bod C8 pozměňovacího návrhu paní poslankyně Langšádlové a Chalánkové bude nehlasovatelný. Potom bychom hlasovali zbytek pozměňujícího návrhu poslankyň Langšádlové a Chalánkové pod písmenem C. A dále bychom odhlasovali bod A, pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, a to nejdříve písmeno A, body 1, 2 a 14, které se týkají přímé vykonatelnosti mediačních dohod, a poté bychom hlasovali o zbytku bodu A, což je usnesení ústavněprávního výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To je návrh procedury. Já se zeptám, zda má někdo nějakou připomínku, námitku. Nemá-li nikdo, zahajuji hlasování číslo 217.

Kdo je pro přijetí této procedury? Proti?

Hlasování číslo 217. Přítomno 131, pro 129, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a já prosím o první návrh a též o stanoviska.

 

Poslankyně Ivana Weberová: První návrh je pozměňovací návrh paní poslankyně Peake pod bodem B. Stanovisko negativní. (Ministr: Mírně pozitivní.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo... (Rozruch v sále.) Moment, nepokřikujte tady nikdo! Pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, ale ta formulace je tak nejasná, že bych chtěl vědět, o čem se hlasuje. "Navrhuji vypustit poslední větu, která zní:.." A pak jsou tam dvě věty. Je návrh na vypuštění obou těchto vět? A teď se ptám paní zpravodajky - nebo jenom té poslední věty? To je velký rozdíl. Navrhuje se vypustit poslední větu. Poslední věty asi by mělo být. Ale abychom věděli, o čem hlasujeme.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní zpravodajka nám to vysvětí.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Tak mně, přiznám se, ani možná nejasnost nenapadla. Ale já to beru tak i podle zdůvodnění paní místopředsedkyně Peake, že vypustit navrhuje obě dvě věty, které jsou uvozovkách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP