(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, ještě před hlasováním jsem dostala avizo, že je potřeba otevřít rozpravu ve třetím čtení k tomu, aby pan kolega Úlehla mohl stáhnout jeden ze svých návrhů. Proto požádám pana ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby nám tento krok usnadnil.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Paní předsedkyně, dovoluji si požádat o otevření rozpravy na - věřím - pár vteřin kvůli jedné technické záležitosti.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám mnohokrát. Pan poslanec Tomáš Úlehla se bude plně soustředit na to, co chce sdělit Sněmovně.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Omlouvám se, paní předsedající, to byly odborné konzultace, protože zkušenější kolegové mi právě vyjádřili svůj názor.

Já jsem při tom prvním vstupu si nebyl jist, zdali mohu navrhnout pro nehlasovatelnost, což je v podstatě technické opatření, stažení svých pozměňovacích návrhů H5 a H6, protože problematika smogových situací je již řešena v jiné části zákona, který budeme schvalovat. Takže proto žádám, aby H5 a H6 nebylo zařazeno právě pro zjednodušení procesu schvalování do tohoto konání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní zpravodajka to určitě má zahrnuto do procedury. Děkuji panu poslanci Úlehlovi.

Prosím všechny, aby zaujali svá místa a věnovali svou pozornost následujícímu návrhu procedury, protože bude poměrně komplikovaná. Prosím všechny o klid. Zástupce jednotlivých poslaneckých klubů o pozornost, aby sledovali návrh paní zpravodajky. Požádám též legislativu, aby v případě, že bude potřeba vstoupit do hlasování, aby tak neprodleně učinila.

Nyní tedy má slovo zpravodajka paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, byť to nedělám ráda, opravdu bych vás požádala o pozornost, protože jsme došli až k pozměňujícímu návrhu pod písmenem J, to znamená, že jich je tam opravdu hodně, a abychom v tom našli systém a neudělali nějakou chybu, tak si dovolím vás poprosit o součinnost.

Hlasování by vypadalo takto: První hlasování by bylo o stažení bodů H5 a H6, které nyní navrhl kolega Úlehla. Druhé by potom bylo o legislativně technické úpravě k pozměňujícím návrhům pana kolegy Bureše, tak jak tady byly načteny. A poté byl procedura vypadala následovně. Mají ji vaši zástupci klubů, tak se budeme kontrolovat navzájem.

Za prvé bychom hlasovali o poslanci Burešovi jako celku, F1 až F7 jedním hlasováním, a to nejprve o variantě 1 a v případě nesouhlasu o variantě 2. Pokud bude toto odsouhlaseno, nebude hlasovatelný hospodářský výbor, body A3 až A9, a tedy i pan poslanec Paroubek pod písm. C.

V případě, že nebude odsouhlasen poslanec Bureš, budeme hlasovat o poslanci Paroubkovi. Pokud se odsouhlasí bod C, bude nehlasovatelné A5, ale zároveň i A9, protože spolu věcně souvisí.

Následovalo by hlasování o poslanci Chalupovi a dalších kolezích, kteří předkládali tento pozměňující návrh, to jsou body I1 až I10, a to jedním hlasováním, protože spolu věcně souvisí. V případě tohoto souhlasu s panem ministrem Chalupou je nehlasovatelný pan poslanec Šincl bod body D1 až D10. Pokud by pan poslanec Chalupa nebyl přijat, hlasovali bychom pozměňující návrhy pana kolegy Šincla.

Následuje hospodářský výbor, body A1 a A2 jedním hlasováním, protože spolu věcně souvisí.

V případě, že nebude souhlas s poslancem Burešem ani s panem poslancem Paroubkem, budeme hlasovat hospodářský výbor, body A3 až A9 jedním hlasováním. V případě, že nebude souhlas s poslancem Burešem, ale jen s poslancem Paroubkem, body A3, A4, A6, A7, A8 jedním hlasováním, protože spolu souvisí, A5 a A9 by bylo nehlasovatelné.

Následuje výbor pro životní prostředí. Body B1 až 7, 9 až 13, 15, 17 až 29 jedním hlasováním. Pokud projde B18, je nehlasovatelný H6. B8 v případě souhlasu je nehlasovatelný E2. B14 v případě, že projde hospodářský výbor, A4 je nehlasovatelný a B16 v případě, že by prošel pozměňující návrh hospodářského výboru A8, je opět nehlasovatelný.

Následuje pan kolega Sivera s bodem E1, který by byl nehlasovatelný v případě přijetí hospodářského výboru A8, a E2, který bude nehlasovatelný v případě souhlasu B8.

Dohromady bychom poté hlasovali o bodech G1 a G2, stejně tak jako bychom dohromady hlasovali o bodech pana kolegy Úlehly, H1 až H4.

Jedno z posledních hlasování, bod J1, kde se mění účinnost, která by opět nebyl hlasovatelný, pokud by byl přijat hospodářský výbor, a body J1 až 18 budeme hlasovat jako celek, protože se jedná o legislativně technické úpravy.

Na závěr bychom hlasovali o zákonu ve znění přijatých pozměňujících návrhů jako o celku a po tomto hlasování ještě o doprovodném usnesení pana kolegy Šidla.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tento návrh procedury. Ptám se nejprve, zda má někdo nějakou námitku proti takto navrženému postupu. Nemá nikdo žádnou.

 

Zahajuji hlasování číslo 199. Táži se kdo souhlasí s návrhem procedury, s nímž jsme byli právě seznámeni. Kdo je proti?

Hlasování číslo 199, přítomno 146, pot 140, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Prosím paní zpravodajku o první návrh, zároveň ji vždy požádám o její stanovisko a pana ministra požádám o stanovisko také. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já vám mnohokrát děkuji, kolegyně a kolegové, a vrhneme se na to. Nejprve budeme hlasovat o stažení bodů H5 a H6, tak jak ho načetl pan kolega Úlehla před chvílí. Moje stanovisko je souhlas.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování číslo 200. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 200, přítomno 146, pro 144, proti nikdo, návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Následně musíme odhlasovat legislativně technickou úpravu k pozměňujícímu návrhu 1045 od pana kolegy Bureše. Můj názor je souhlas.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování číslo 201. Kdo souhlasí s touto legislativně technickou úpravou? Proti?

Hlasování číslo 201, přítomno 146, pro 127, proti 17, návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Nyní, pokud jsme přijali tuto legislativně technickou úpravu, budeme hlasovat o kolegovi Burešovi jako celku, F1 až F7 z varianty 1. To znamená hlasujeme - kolega Bureš, varianta 1.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Stanoviska? (Zpravodajka: Moje stanovisko je souhlas.) Pan ministr prosím? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování číslo 202. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 202, přítomno 145, pro 77, proti 53, tento návrh byl přijat ve variantě 1.

 

Můžeme pokračovat. Já nevím, jestli byla žádost o odhlášení, nebo nebyla... Nebyla, tak pokračujeme. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP