(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci. Nicméně senátoři mu to neobjasní, jak je zřejmé, takže na to, co žádal, není lék. Nyní můžeme pouze otevřít rozpravu. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto návrhu. Nikdo se do rozpravy nehlásí? Pokud ne, rozpravu ukončíme a budeme rovnou hlasovat.

Musíme postupovat podle § 97 odst. 4. Nejdříve bude usnesení, kde bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 94/1965 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 480/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 480/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, může nyní hlasovat. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 121 proběhlo. Přihlášeno 184, pro hlasovalo 24, proti 127. V tomto hlasování byla verze schválená Senátem zamítnuta.

 

Budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5, kde k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců, takže 101 - už je to na tabuli.

 

Mohu přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 480/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, může stisknout tlačítko a zvednout ruku. Kdo je proti?

Hlasování proběhlo. Pořadové číslo hlasování je 122, přihlášeno 184, pro hlasovalo 159, proti nikdo. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve sněmovní verzi vyjádřili souhlas a přijali jsme ho. Děkuji. Končím tento bod.

 

Nyní tu mám poslední senátní vrácený návrh. Je to

86.
Návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních
horninových struktur a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 539/1/- vrácený Senátem

Vítám ve Sněmovně senátora Karla Šebka. Máme před sebou sněmovní tisk 539/1, který nám vrátil Senát s pozměňovacími návrhy. Máme to pod tiskem 539/2.

Já bych nejdříve poprosil, aby se i k tomuto usnesení Senátu a k pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce popsal, o co se jedná. Princip, který je nazýván v angličtině carbon capture and storage, je záležitost spočívající v možnosti ukládat oxid uhličitý do horninových struktur. Já jsem tady při obhajobě tohoto zákona i při jeho projednávání zdůrazňoval, že to je řešení, které je technicky proveditelné, nicméně řešení, které finančně i technologicky je náročné, a v tomto ohledu se nepochybně jedná o technologii novou, nejvíce asi prosazovanou dnes v Norsku i s ohledem na jejich finanční možnosti.

Zmiňoval jsem tady jakýsi propočet, kdy by se mohlo vyplatit vydat se touto metodou, tedy kdybychom dosahovali tržní ceny jedné jednotky, jedné emisní povolenky, zhruba mezi 40, ale spíše 60 eury. Jenom pro vaši představu, tento týden kolísá cena jedné jednotky kolem 8,3 eura.

Co se týká samotného návrhu Senátu, tak podstata spočívá ve dvou věcech. Za prvé stanovit nabytí účinnosti návrhu zákona třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení. S tím navrhovatel nemá problém. Za druhé spočívá v tom, aby nebylo možné do 1. 1. 2020 povolit ukládání tohoto oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur s ohledem na jeho složitost i případnou technickou náročnost. Vládní návrh počítal, že by toto nebylo možné do 1. 1. 2017. V tomto ohledu konstatuji, že nemám problém ani s termínem 2020 a senátní návrh je přijatelný.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Já se zeptám ještě pana poslance Tomáše Úlehly, který je zpravodajem výboru k této věci. Také by se ještě před rozpravou k tomu mohl vyjádřit.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Já myslím, pane předsedající, že můžeme potvrdit senátní verzi, protože jak tady zaznělo, odpovídá to naprosto intencím připravovaného zákona o ovzduší a bude to zapadat do celého rámce schvalované legislativy v této oblasti. Jako zpravodaj doporučuji schválit senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Otevírám rozpravu. Požádám pana senátora, ale vypadá to, pane senátore, že nic lepšího si nemůžete přát. Prosím.

 

Senátor Karel Šebek: Děkuji, pane místopředsedo. Pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, ironií osudu projednáváme směrnici Evropského společenství 2009/31 v tomto mrazivém čase, a přitom její podstata vychází z přesvědčení, že odlučováním oxidu uhličitého jako produktu hoření a jeho ukládáním do přírodních horninových struktur je možno ovlivnit globální klima.

Je evidentní, že je to technologie zajímavá, ale mimořádně ekonomicky náročná, jak zde bylo již řečeno, a ve své závěrečné fázi, to je ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur, dosud velmi málo probádaná z hlediska ochrany životů, zdraví a životního prostředí, a to zejména s přihlédnutím k hustě zalidněným oblastem české křídové pánve a moravských lokalit, které by přicházely v úvahu. Pokud tedy předchozí vlády nevyužily možnost přímo tuto dikci směrnice Evropské unie odmítnout a zavázaly se k povinnosti implementovat ustanovení této směrnice do našeho právního řádu, byl jsem pověřen Senátem odůvodnit posunutí praktické možnosti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur v podmínkách České republiky až za horizont 1. ledna 2020 a zároveň osobně doufám, že do té doby dojde k technické i legislativní revizi technologie carbon capture and storage a tato cesta bude pravděpodobně v zájmu zdravého rozumu opuštěna.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Ptám se, kdo dále do rozpravy. Nikdo. Rozpravu můžeme zřejmě ukončit.

Svolávám poslance. Máme tu poslední hlasování o návrzích zákonů vrácených ze Senátu. Ještě jednou budeme hlasovat postupem, jak určuje § 97 odst. 4, že totiž nejdříve budeme hlasovat tak, že ke schválení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh prvního usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 539/1, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 539/2.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 123. Přihlášeno bylo 185 poslanců, pro hlasovalo 141, proti nikdo, takže tento text byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

To je všechno. Tím můžeme ukončit bod 86 a zároveň celou sérii návrhů zákonů vrácených Senátem.

 

Můžeme se vrátit k původnímu programu Sněmovny, kterým je dnes

32.
Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi)
/sněmovní tisk 580/ - prvé čtení

Tento jsme bod opustili v obecné rozpravě, která byla přerušena v pátek 3. 2. Přihlášené máme na tabuli, takže můžeme pokračovat tam, kde jsme přestali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP