Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. února 2012 v 9.00 hodin
Přítomno: 155 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás. Prosím, abyste se všichni přihlásili vašimi kartami. Zároveň vás prosím, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní.

Nejprve k omluvám. Omlouvají se z poslanců Lenka Andrýsová - pracovní důvody, Jiří Besser - zdravotní důvody, Martin Gregora - osobní důvody, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Jana Kaslová - rodinné důvody, Petr Skokan - pracovní důvody, Jana Suchá - zdravotní důvody, David Šeich - rodinné důvody, Milan Šťovíček - pracovní důvody, Martin Vacek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají Pavel Dobeš - pracovní důvody, Miroslav Kalousek - neuvádí důvod, Martin Kuba - pracovní důvody, Jan Kubice - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg - zahraniční cesta, Alexandr Vondra - zahraniční cesta. (V sále je silný ruch.)

Ještě je zde jedna omluva. Omlouvá se pan kolega Pavel Bém z osobních důvodů. To bylo k omluvám vše, co mi dnes bylo doručeno.

Nyní se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane kolego.

Prosím o klid!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení tří bodů, a to tří zpráv, bodu 70, 71 a 72 - což jsou Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR, 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády ČR a Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech - na pátek příští týden po již pevně zařazeném bodu č. 66. Děkuji za podporu. Je to z toho důvodu, že pan ministr Vondra je v předchozích dnech služebně mimo Českou republiku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další návrhy či požadavky k programu schůze? Nejsou-li, budeme... Pardon - pan kolega Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, na základě diskuse, která tady již proběhla, si vás dovoluji požádat, aby zákon o ochraně ovzduší, bod č. 4, byl zařazen jako první bod v úterý na program schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Před pevně zařazené body. Tedy jako první bod v úterý odpoledne.

Jsou další přihlášky k programu schůze? Nikdo se nehlásí, budeme tedy hlasovat o těchto dvou návrzích. (Trvalý hluk v sále.)

 

Nejprve pan kolega Stanjura navrhuje pevné zařazení bodů č. 70, 71 a 72, sněmovní tisky 550, 552 a 559, na pátek příští týden po již zařazeném bodu č. 66. O tomto návrhu rozhodneme nyní.

Zahajuji hlasování číslo 83. Kdo souhlasí s tímto pevným zařazením? Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přítomno 106, pro 81, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Laudát navrhuje doprojednání bodu 4 zařadit jako první bod na úterý příštího týdne hned odpoledne.

Zahajuji hlasování číslo 84. Kdo je pro tento návrh? A proti?

Hlasování číslo 84, přítomno 111, pro 83, proti 9. Také tento návrh jsme přijali.

 

To bylo vše k programu a nyní se budeme věnovat pevně zařazenému bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu

32.
Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi)
/sněmovní tisk 580/ - prvé čtení

Prosím nejprve všechny, aby zasedli do svých lavic a věnovali pozornost právě zahájenému bodu. Zároveň prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedla ministryně kultury Alena Hanáková. Prosím, vážená paní ministryně o vaše slovo.

Paní místopředsedkyně Klasnová má náhradní kartu č. 20.

Slovo má paní ministryně kultury Alena Hanáková. (V sále je stále silný ruch.)

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás s úkolem uvést vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Cílem tohoto návrhu zákona je odvalit balvan, který už více než dvacet let leží na této zemi. Po 17. listopadu 1989 se naše země vydala na cestu k demokracii a právnímu státu. Nebyla to otázka krátkého časového okamžiku. Že však některé zátěže minulosti poneseme tak dlouho, to asi tušil málokdo.

Po roce 1948 byly církve a náboženské společnosti státem zbaveny své materiální základny. V prvních letech po listopadu 1989 byl řádům a Olomouckému arcibiskupství zákonem vydán některý kulturní majetek -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, paní ministryně.

Dámy a pánové, já vás opravdu žádám, abyste zachovávali alespoň elementární pravidla slušnosti. Ve chvíli, kdy paní ministryně předstupuje před Sněmovnu, má jí být věnována náležitá pozornost.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Děkuji. V roce 1991 přijalo tehdejší Federální shromáždění zákon o půdě, ve kterém se zákonodárce zavázal, že vypořádá historický majetek církví a náboženských společností. V roce 1992 byl takový zákon navržen, ale pro odpor ve slovenské části Sněmovny národů nebyl přijat. I když se následující vlády k vypořádání hlásily, příslib daný v zákoně o půdě dodnes není naplněn. Jediné, co z tohoto slibu nakonec zůstalo, byla blokace historického církevního majetku, tedy zákaz jeho převádění do doby, než bude přijat zákon o vypořádání tohoto majetku.

Stovky obcí jsou tak ve svém rozvoji zablokovány. Jejich představitelé hovoří o nesmírných ekonomických ztrátách. Obce nemohou získat dotace na opravu obecních budov, které jsou na bývalém církevním pozemku postaveny. Není možné realizovat nové projekty nebo na ně získat prostředky z evropských fondů. Řada památkově chráněných budov uprostřed obcí je v havarijním stavu.

Negativní dopady v podobě ztracených podnikatelských příležitostí pak lze vyčíslit jen velmi obtížně.

Dámy a pánové, tento stát se v roce 1991 zákonem zavázal, že historický církevní majetek vypořádá, a dosud tak neučinil. Pokud se skutečně hlásíme k hodnotám právního státu, musí být naše povinnost jasná navzdory tomu, co si o církvích můžeme myslet. Řada odpůrců tohoto zákona si neuvědomuje, že pokud stát nyní řekne, že nebude plnit své sliby vůči církvím, protože je to nepopulární, zítra může totéž říci další skupině obyvatel.

Bohužel dlouhodobá nečinnost vlád a Parlamentu v této otázce nakonec vedla k situaci, kdy nutně musel zasáhnout Ústavní soud. V nálezu z července roku 2010 plénum tohoto soudu označilo stávající stav za protiústavní.***
Přihlásit/registrovat se do ISP