(10.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A závěrečné hlasování. Toto je návrh procedury. Ptám se, zda má někdo nějakou námitku či připomínku. Návrh zněl B, A, C a závěr.

Zahajuji hlasování číslo 247. Kdo souhlasí s touto procedurou? Kdo je proti?

V hlasování číslo 247 přítomno 153, pro 128, proti nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

Prosím paní zpravodajku o první návrh. Prosím také, aby řekla potom své stanovisko. O totéž požádám pana ministra.

 

Poslankyně Jana Suchá: Nejprve tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu mé osoby pod písmenem B. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné stanovisko.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 248. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 248 přítomno 152, pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Jana Suchá: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Jedná se o pozměňovací návrh obsažený v usnesení ústavněprávního výboru. Zde bych upozornila, že bod 294 je již ve znění pozměňovacího návrhu, který jsme přijali pod bodem B. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné stanovisko.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 249. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování číslo 249 přítomno 153, pro 85, proti 12. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Jana Suchá: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Jaroslava Škárky. Zde bych ráda uvedla, že přijetím pozměňovacího návrhu pod písmenem A se stává nehlasovatelným bod 4 a 5, takže budeme hlasovat pouze o bodech 1 až 3 pozměňovacího návrhu pod písmenem C. Stanovisko negativní. (Ministr: Negativní stanovisko.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 250. Ptám se, kdo je pro návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 250 přítomno 154, pro 35, proti 73. Návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslankyně Jana Suchá: A nyní bychom hlasovali o návrhu jako o celku. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné stanovisko.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se legislativy, zda bylo hlasováno o všem řádně. Ano.

 

Návrh usnesení nyní zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle sněmovního tisku 363, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 251. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 251 přítomno 155, pro 82, proti 37. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím tím projednávání bodu 88, sněmovního tisku 363. Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.,
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 403/ - třetí čtení

Ke stolku zpravodajů požádám zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Adama Rykalu. Je zde přítomna paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake, která zastoupí pana ministra školství Josefa Dobeše. Je to tak? (Ano.) A já oznamuji, že návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy předneseny nebyly.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 403."

Zahajuji hlasování číslo 252. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 252 přítomno 154, pro 130, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím tím projednávání bodu 90, sněmovního tisku 403.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),
ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony
sněmovní tisk 443/ - třetí čtení

Prosím opět, aby ministra školství zastoupila paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Zpravodajkou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je paní poslankyně Marta Semelová. Je též u stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy předneseny nebyly.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 443."

Zahajuji hlasování číslo 253. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 253 přítomno 154, pro 129, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končím bod 91, sněmovní tisk 443. Děkuji paní místopředsedkyni vlády, děkuji paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu

92.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 404/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů pana ministra zemědělství Petra Bendla, zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Františka Dědiče. Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy předneseny nebyly.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu celého zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 404.

Zahajuji hlasování číslo 254. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 254 přítomno 155, pro 133, proti 1. S návrhem zákona Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Končím projednávání bodu 92, sněmovního tisku 404. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

93.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státuna jiné osoby
a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 433/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP