(18.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Teď tady máme bod číslo 138. Je jím

138.
Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky
za období říjen 2010 - září 2011
/sněmovní tisk 533/

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení máme 533/1. Požádal bych paní poslankyni Annu Putnovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budeme se zabývat zprávou kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Grantová agentura České republiky je zřízena podle § 36 zákona číslo 130/2002 Sb., zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Orgánem Grantové agentury je i kontrolní rada především s kontrolní funkcí rozdělování finančních prostředků Grantové agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Grantová agentura České republiky příslušnost hospodaření. Kontrolní rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti.

Předseda kontrolní rady Grantové agentury České republiky předložil řádně Zprávu o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2010 až září 2011 spolu s hodnocením plnění úkolů. Jedná se o sněmovní tisk 533. Tato zpráva byla projednána dne 23. 11. 2011 na 17. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu.

V podrobné rozpravě budu doporučovat přijetí usnesení a také se podrobněji k této zprávě vyjádřím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ale podrobná rozprava není na podrobnější vyjádření.

 

Poslankyně Anna Putnová: V tomto případě bych chtěla jenom sdělit některé informace týkající se toho, co kontrolní rada ve zmiňovaném období předložila. Důležité je -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Možná by to bylo dobré potom v té rozpravě obecné. To bych doporučoval. Tolik k uvedení.

Zahajuji obecnou rozpravu a mohu vám dát slovo jako první. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Chtěla bych zdůraznit, že v období od října 2010 do března 2011 měla kontrolní rada pouze jednoho člena, a to profesora Míška. Tato doba, kdy kontrolní rada byla zastupována pouze jedním členem, trvala šest měsíců. Říkám to a zdůrazňuji to proto, že se to odráží potom ve výši odměn, které budeme schvalovat v následujícím bodě.

Za další. V březnu 2011 jsme dovolili zbývající členy kontrolní rady. V současné době má kontrolní rada 10 členů.

Proběhlo devět zasedání a kontrolní rada zjistila tyto nedostatky, které lze strukturovat do několika bodů: Za prvé rozdílný přístup různých oborových komisí v hodnocení grantových přihlášek. Za druhé nezajištění efektivní možnosti vrácení vyřazeného projektu do soutěže. Za třetí přečerpání jednotlivých položek rozpočtu bez předchozího odsouhlasení předsednictvem GAČR. A za další, jako rizikový faktor bylo shledáno zkrácení lhůty pro posouzení žádosti na 110 dní, což už je v současné době minulost.

Bylo přezkoumáno 24 stížností na neudělení grantů, bylo přezkoumáno 51 odvolání na vyřazení projektů a obvyklá úspěšnost se pohybuje nyní mezi 20 až 25 procenty přijatých projektů, což je evropský průměr.

Závěr. V předmětném období plnila kontrolní rada Grantové agentury České republiky své zákonné povinnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nyní požádám pana poslance Ohlídala, který se přihlásil do obecné rozpravy. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, funkci kontrolní rady Grantové agentury České republiky paní zpravodajka stručně popsala. Já mám před sebou zprávu této kontrolní rady, která se týká minulého období. Musím konstatovat, že v této zprávě vidím určité rozpory, o kterých jsem také hovořil na zmíněné schůzi školského výboru. Jeden z takových hlavních rozporů, který v té zprávě je obsažen, bych si dovolil citovat: Kontrolní rada v průběhu plnění kontrolní činnosti... (Řečník se odmlčel pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím vás, já vím, že je pozdě, ale přesto bych požádal, aby tady byl klid.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Já si dovolím zopakovat, doufejme, že už koaliční poslanci budou alespoň potichu, ale z vaší strany je ten hluk daleko větší, pane kolego prostřednictvím předsedajícího.

Já bych si dovolil zopakovat, že v průběhu plnění kontrolní činnosti byly zjištěny některé nedostatky, které lze shrnout do následujících bodů. Některé z nich paní zpravodajka citovala. Já bych si však všiml jednoho z nich. Je to bod číslo 5, který považuji za velmi podstatný. V rámci bodu číslo 5 se totiž říká, že dalším problémem v činnosti a hodnocení případně výběrového řízení ze strany Grantové agentury České republiky je to, že závěry oborové komise někdy nekorespondují se závěry oponentů. Kontrolní rada nezpochybňuje právo oborové komise na konečnou shrnující diskusi o hodnocených projektech, nicméně je naprosto nutné, aby oborová komise v takových případech vypracovala podrobné a přesvědčivé zdůvodnění svého verdiktu, což se neděje. Tohle konstatování považuji za velmi důležité, protože může potom docházet ke změnám hodnocení čistě jenom na úrovni oborové komise a dohod jejích členů.

Mohl bych citovat ještě další podstatné nedokonalosti, které kontrolní rada vyčítá Grantové agentuře, nicméně to už dělat nebudu, ale chci upozornit na ten mnou zmíněný rozpor. Když se podíváme na seznam stížností, které předkladatelé projektů potom podali k této kontrolní radě, tak se zjistí, že ve všech případech kontrolní rada zjistila, že nedošlo k porušení pravidel. Tak já tomu opravdu nerozumím. Vyčítá některé konkrétní a podstatné nedokonalosti a chyby v činnosti Grantové agentury tato kontrolní rada, a přitom všechny stížnosti vlastně vyřídila, že je všechno v pořádku. Já to považuji za rozpor a jakousi chybu v této zprávě, případně v činnosti této kontrolní rady.

Pak je tu ještě jedna záležitost, která dokonce v této zprávě vůbec obsažena není. V akademické veřejnosti se často vyskytují názory, které vyjadřují to, že při výběrovém řízení projektů v rámci Grantové agentury České republiky dochází k některým podivným jevům. Jeden z nich například je ten, že žadatelé o granty na projekty, čili o finanční prostředky na projekty z pracovišť, z nichž jsou panelisté, to znamená lidé, kteří rozhodují o přidělení projektů, že žadatelé z těchto pracovišť jsou zřetelně úspěšnější než odborníci z jiných pracovišť. Přitom vedení Grantové agentury neustále tvrdí, jak zlepšuje, zdokonaluje systém výběrového řízení, jak je spravedlivější, transparentnější, efektivnější. Na školském výboru předseda Grantové agentury profesor Matějů prostě mluví v samých superlativech, že by člověk řekl, že to prostě už lepší nemůže být, to výběrové řízení, ale přesto tato podezření, a nejen to, které jsem zdůraznil, ale i jiná se vyskytují. A proto já se už čtyři, možná pět let snažím, abychom skutečnost, že výběrové řízení je skutečně transparentní, spravedlivé a efektivní a že se stále zlepšuje, nějak dokázali. Jedním z možných důkazů je to, že by se provedla jednoduchá, ba přímo triviální analýza toho, kolik - třeba procentuálně - žadatelů z pracovišť panelistů dostalo přiděleny projekty, srovnat to s úspěšností lidí, odborníků, kteří z těch pracovišť, kde jsou ti panelisté, nejsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP