(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych chtěl požádat Sněmovnu, kdyby se trošku ztišila, protože to, co říká pan guvernér, se špatně poslouchá. Mně to připadá docela zajímavé.

Já bych se ještě zeptal pana guvernéra, jestli by mohl odpovědět na otázku, jestli to pokládá za rizikově uložené peníze, to znamená, do jaké míry se obává toho, že by se tohle mohlo nějakým způsobem České republice nevyplatit - tento typ uložených peněz u Mezinárodního měnového fondu. Jak to prostě pokládá za riskantní?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A já se zeptám, zda ještě někdo chce vystoupit ve všeobecné rozpravě. Pokud již nikdo, tak tuto rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku, ale požádám o slovo pana zpravodaje, aby minimálně odkázal na návrh usnesení.

 

Poslanec Michal Doktor: Formálně je asi zapotřebí, abych přečetl návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o finanční stabilitě 2010/2011.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě by rád pan guvernér zareagoval na dotaz, který zazněl ve všeobecné rozpravě, ale domnívám se, že odpověď i v podrobné rozpravě být doplněna může, pokud není žádná námitka. Prosím tedy pana guvernéra ještě o slovo.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Ještě byla otázka na riskantnost. Já se musím přiznat, že jsem se tím v poslední době nemusel zabývat, protože to jsou věci, které byly učiněny již před nějakou dobou, a jak říkám, v tuto chvíli expozice vůči rezervám je někde na úrovni jedné setiny nebo něčeho takového, to znamená, že to není tak zajímavé, abych nad tím musel nějak přemýšlet.

Spíš se přiznám, že jsem si uvědomil, že expozice se může v případě problémů fondu už z důvodu do této chvíle učiněných závazků poměrně rychle zvyšovat, ale přiznám se, že nějaké přemýšlení o naší expozici vůči fondu si v tuto chvíli nechám až na okamžik, budeme-li žádáni, abychom ji dále minimálně zdvojnásobili. Míněno i potenciálně. Mluvím v tuto chvíli o desetinásobku stávající reálné expozice, kde má fond právo požádat zhruba o její zdesetinásobení, pakliže zvedneme kvótu, jak už vláda prohlásila, že učiní v případě, že tak učiní ostatní, neboli tam je mechanismus, který zaručuje, že kvóta se zvedá už povinně v okamžiku, kdy se připojí určité kritické množství akcionářů. Pokud si pamatuji, tam vláda říkala, že se připojí buď v okamžiku, kdy se prostě připojí celá G20, která v té době o tom rozhodla, anebo v případě - teď mě nechytejte za slovo -, že se připojí 70 % akcionářů fondu, tak v tom okamžiku my zdvojnásobujeme už stávající kapitálový podíl a ten je vždycky rozdělený na splacenou a nesplacenou část.

Čili v tuto chvíli malá expozice je daná tím, že náš kapitálový podíl má tu část splacenou a fond nás může požádat o splacení dodatku v případě, že bude potřeba. Ten je jištěn směnkou, kterou podepisoval, mám pocit, některý z předchůdců stávajícího ministra financí a nejspíš některý z mých předchůdců. A pak je tam v tuto chvíli debata o těch tuším 3,5 mld. eur, což je zase další desetinásobek toho, co ve fondu dneska máme. Takže teď se nebavíme tolik o tom, že by mě nějak trápila koncentrace našich fondů stávajících ve fondu, ale samozřejmě navyšovat expozici o řády, to je věc, nad kterou člověk musí ve stávající situaci uvažovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan zpravodaj Michal Doktor má ještě slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Já bych chtěl jenom v reakci na dotaz pana místopředsedy Poslanecké sněmovny. Pane kolego prostřednictvím paní předsedající, vy se ptáte na názor pana guvernéra, který se má týkat hodnocení ve smyslu nějaké statické situace, hodnocení toho, jak pohlížet na vztah mezi Českou republikou, respektive jejími závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, ale uvědomte si prosím, že to je navýsost dynamický vztah. Ve smyslu vztahu Měnového fondu vůči České republice platí právo superseniority, takže budeme-li vyžádáni ke splnění závazků, které máme vůči Měnovému fondu, musíme tak přednostně učinit. To za prvé. A z hlediska nákladů a porovnávání toho, jak výhodné to pro nás je ve smyslu možnosti nakládat s prostředky například na komerčních trzích, je samozřejmě důležité, jak velká je absolutní pozice, to znamená kolik peněz v tu chvíli je vázáno v projektech Mezinárodního měnového fondu. A samozřejmě tady se ta výhodnost a nevýhodnost projektu významně liší od expozice, která je v tuhle chvíli aktuální, a od té, která nám hrozí, budeme-li voláni k tomu, abychom naplnili už závazky stávající.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych jenom chtěl připomenout, že Sněmovna by dnes večer měla konat debatu, která se týká docela úzce toho, o čem tady mluvíme, a chtěl bych říci, a to snad budete souhlasit, že pro tuto debatu by bylo velice dobré, kdybychom věděli, jaké současné závazky České národní banky vůči MMF jsou. Připadá mi, že je nemožné tuto informaci přesně nemít. Prostě mi připadá, že bychom měli s tímhle pracovat a mít to k dispozici. A chtěl bych proto vyzvat Českou národní banku, aby toto přesně zveřejnila. Nezlobte se, možná že jste někteří v tomto daleko flexibilnější, ale z vystoupení pana guvernéra jsem si prostě přesnou představu neučinil, takže ji z tohoto vystoupení nemám, a proto bych si přál, aby Česká národní banka toto přesně zveřejnila, abychom to měli k dispozici a věděli jsme, jak si v současné době vůči MMF stojíme. O to bych chtěl poprosit. Byl bych rád, kdyby to pro naši debatu prostě bylo do budoucna jasné. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan guvernér ještě žádá o slovo. Prosím.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Já myslím, že není žádný problém dát čísla dohromady. Ona veřejná jsou a jsou k dispozici v našich výročních zprávách. Nicméně si nejsem tak zcela jist, jestli to stihneme dnes během odpoledne, pane místopředsedo. Jinak současně konstatuji, že se přiznám, že když něco já debatuji, tak se s dostupnými zdroji napřed seznámím. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Do podrobné rozpravy se nehlásí nikdo, končím tedy podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámil pan zpravodaj, jak nám bylo také písemně rozdáno. Toto usnesení má č. 163 a je z 18. schůze rozpočtového výboru ze dne 24. srpna 2011. V tomto usnesení navrhuje rozpočtový výbor, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, že bere na vědomí Zprávu České národní banky o finanční stabilitě 2010/2011.

Přivolávala jsem naše kolegy. Domnívám se tedy, že budeme moci za malý okamžik zahájit toto hlasování. Prosím vás o chvilku trpělivosti...

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 117. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 117 přítomno 174, pro 112, proti 14. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Tím jsme projednali bod 127. Děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

128.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010
/sněmovní tisk 402/

Tuto zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu projednal rozpočtový výbor. Usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 402/1. I u tohoto tisku je zpravodajem pan poslanec Michal Doktor. Prosím vás, pane kolego, o vaše zpravodajské slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jistě není žádným tajemstvím, že uvedený dokument je Poslanecké sněmovně předkládán k projednání v souvislosti s konsolidací a sjednocením dohledu nad finančním trhem na základě změny zákona tuším, kdy tato aktivní role nebo více aktivní role přísluší České národní bance od roku 2005. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP