(14.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Paní poslankyně Jitka Chalánková navrhuje stažení bodu 47. Jedná se o sněmovní tisk 448 v prvém čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 113. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 113, přítomno 174, pro 111, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jan Husák žádá o přeřazení bodu 100. Jedná se o sněmovní tisk 337 ve třetím čtení, a to na tento pátek, tedy na 16. 12., jako první bod bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 114. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 114, přítomno 174, pro 84, proti 24. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pak zde měl ještě pan kolega Husák návrh - když ne jako první v bloku třetích čtení, tak aby byl zařazen za již pevně zařazené body v bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 115. Kdo souhlasí s tím, aby takto byl zařazen bod 100, sněmovní tisk 337, tedy za již pevně zařazené body bloku třetích čtení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Zahajuji hlasování pořadové číslo 115, přítomno 174, pro 73, proti 28. Návrh přijat nebyl.

 

To byly všechny návrhy, které jsme měli k pořadu schůze.

O slovo mě žádal předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Oznamuji ještě, že náhradní kartu číslo 25 má pan poslanec Jeroným Tejc, a oznamuji též omluvu pana poslance Miroslava Petráně, který se omlouvá dnes od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů.

Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezký dobrý den. Nemusím připomínat, že všechny scény, které si lze představit, scéna mezinárodní, scéna domácí, scéna ekonomická, jsou přehřáté, jsou roztočené na nejvyšší obrátky, jsou rozbouřeny do pátého stupně Beaufortovy škály, ale zároveň přichází doba, která, pravda, třeba v ekonomické sféře nic moc nezmůže. Tam platí jiné zákonitosti. Ale v té sféře politické i v té sféře mezinárodněpolitické zvládnout může hodně.

Rád bych vzpomněl, že přichází čas, kdy zejména v těchto těžkých dobách se můžeme zamyslet nad tím, co my tady v Poslanecké sněmovně můžeme udělat pro ty druhé. Přichází čas Vánoc a my jsme vám jako poslanecký klub KSČM připravili opět drobný dárek, tak jako je již mnoho let tradicí, a chceme vás u příležitosti popřání pěkných svátků také požádat, abychom si každý z nás, až budeme sedět v kruhu svých nejbližších, rozmysleli, co pro příští rok je skutečnou prioritou mezilidských vztahů a co se dá oželet. Je doba těžká a bude ještě těžší. Možná by stálo za to při tom vánočním zamyšlení si říci, jak drobné osobní neshody zahodit a držet více pohromadě, pospolu.

Přeji vám hezké Vánoce a hodně zdraví do příštího roku. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane předsedo, děkujeme za toto přání.

 

Dámy a pánové, než přistoupíme k bodům 127 a 128, jsou to sněmovní tisky 400 a 402, je nutné, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o souhlasu s přítomností guvernéra České národní banky pana Miroslava Singera při jejich projednávání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 116. Ptám se Sněmovny, zda souhlasí s přítomností guvernéra České národní banky při projednávání bodů 127 a 128. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 116, přítomno 173, pro 134, proti 1. Přítomnost pana guvernéra jsme schválili.

 

Já jenom dodám, že u bodu třetího, který se též věnuje agendě České národní banky, je to bod 129, předkládá zprávu samotný pan guvernér a v tomto případě je oprávněn zúčastnit se schůze a musí mu být uděleno slovo.

Pane guvernére, dovolte mi, abych vás přivítala na půdě Poslanecké sněmovny.

Zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem číslo 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 400/1.

127.
Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011
/sněmovní tisk 400/

Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Michala Doktora. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den, děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem usnesení rozpočtového výboru číslo 163 z 18. schůze konané 24. srpna 2011 ke sněmovnímu tisku 400.

Rozpočtový výbor po jednání doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o finanční stabilitě 2010/2011.

Rád bych jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku zopakoval, že podle mého názoru předmětná zpráva České národní banky popisuje všechny zásadní události, které se odehrály na finančních trzích v uvedeném období, a obsahuje i zmínky, týkající se stability zejména bankovního sektoru a stresových testů, kterým byly banky působící na území České republiky vystaveny, a z mého pohledu jednak po obsahové stránce, ale i co se týče aktuálnosti některých vyjádřených jevů splňuje nejen podmínky pro projednání v Poslanecké sněmovně, ale je dobrým základem pro rozhodování a porozumění některým jevům, které se týkají finančních trhů v České republice, pro všechny poslankyně a poslance českého Parlamentu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda se do této rozpravy chce někdo přihlásit. Pan kolega Petr Braný se hlásí. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní předsedající, vážený pane guvernére, vládo, kolegyně a kolegové, já nebudu zdržovat tak cenný čas. Jen stručně položím jeden dotaz. Předtím se dopustím krátké myšlenky.

Jak už zde řekl pan zpravodaj, tak v souvislosti s variantami zátěžových testů já jsem podle mého našel závažné sdělení České národní banky v předložené zprávě, a to na stranách 13, 14, 66, 86 a 87 - kdo by si to chtěl znovu přečíst -, jehož podstatou je zhruba toto. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP