(13.30 hodin)
(pokračuje Látka)

Proti zrušení slev se staví sociální partneři i řada odborníků a odborných sekcí a pracovních týmů, včetně vládního výboru pro otázky zdravotně postižených a menšin a také zástupců samotných osob se zdravotním postižením.

Věříme, že zvážíte uvedené argumenty a rozhodnete se pro zachování zmíněného zvýhodnění, jehož přínos a dopad na šance lidí s postižením je nezpochybnitelný.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Látkovi. Prosím nyní o slovo pana poslance Michala Doktora. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, dovolte, abych se vyjádřil k projednávané věci, kterou je sněmovní tisk číslo 473 v režimu druhého čtení. Mé vystoupení se dotkne zhruba tří částí tohoto návrhu zákona, který je ve skutečnosti spojenou množinou mnoha a mnoha podmnožin. Já se dotknu pouze tří z nich, a sice zákona, který se dotýká zdanění loterií, resp. odvodů vázaných k loteriím, hazardu a jiným hrám, v druhé části daně z příjmů a v třetí části oblasti DPH. Tady předesílám, že se dotknu svým vyjádřením pouze toho návrhu, který nám byl rozdán na lavice, a jakkoliv v tuto chvíli ještě formálně neexistuje, rád bych okomentoval ambici poslanců sociální demokracie, která bude předmětem hlasování.

Tak tedy dovolte nejdříve k části týkající se loterií. Tady prosím dovolte, abych jako poslanec Občanské demokratické strany před vás předstoupil s konceptem, který je jistou nabídkou budoucnosti, který se snaží překonat veškeré neblahé stránky a problémy vázané k současnému modelu zdanění, jakkoliv se musím vrátit v úvodu svého vystoupení k tomu, že i v dobách, kdy jediný, kdo se hlásil se konceptu zavedení korporátní daně s doplňkovým odvodovým zdaněním, resp. odvodovou zátěží, tehdy koncipovanou v různé výši podle jednotlivých typů her, byl ministr financí, tak já jsem tenhle model otevřeně podporoval. Model, který je ve vládní předloze dopracováván, má ovšem své limity a tyto limity jsou zjevné. Budou o to zjevnější, že až skončí druhé čtení, resp. podrobná rozprava druhého čtení tohoto sněmovního tisku, zjistíte, kolik poslanců bez ohledu na to, jestli jsou poslanci koalice, či opozice, se snaží nějakým způsobem dopracovávat, dopilovávat, snaží se o určitý rys jemnocitu a posouvání toho, co zjevně naznačuje bariéry, limity stávajícího systému zdanění, který stojí na tom, že předmětem zdanění, tedy v oblasti toho speciálního odvodu, je rozdíl mezi vsazenými částkami a tím, co je vyplaceno jako výhry. Rozdíl mezi množinou A a B je to, co je zatíženo odvodem. A definice odvodu v současné chvíli ve vládní předloze stojí na čísle 20 %, jakkoliv znovu opakuji, původní předloha, resp. původní ambice Ministerstva financí říkala, že odvod má být jiný u každého typu hry, zejména proto, aby daň byla efektivně, nikoliv nominálně vedena zhruba stejným průběhem, aby nebyl vytvářen zákonodárcem zbytečný prostor, zbytečná pobídka pro to přelévat - samozřejmě fiktivně, nikoliv fakticky, ale jenom fiktivně - výnosy z her v zařízeních, která to umožňují, z oblastí vyšší efektivní daně do oblasti nižší.

Proto tedy navrhuji koncept, který stojí na úplně jiném základu, a znovu opakuji, že je to především nabídka do budoucnosti, nabídka k zamyšlení, koncept stojící na speciální dani vycházející ze zdanění výhradně objemu vsazených peněz. Nezabývá se tedy tím, kolik vyplatí firmy na výhrách, nezabývá se ani tím, jak velkými náklady jsou pro firmy v oblasti speciálních her správní poplatky placené v místě, kde jsou hry povoleny atd.

Spatřuji několik výhod tohoto konceptu.

První a zásadní výhodou je fakt, že současný model zdanění je již vyčerpán, nenabízí takřka žádnou další možnost zvyšování efektivitu nad možnost prostého nárůstu sazeb určujících odvod. A jistě mi dáte za pravdu, že především v této části se vede ten nejvitálnější, nejvíce viditelný spor. A já znovu zopakuji svá slova z předchozích čtení - podobné věci považuji za zavádějící, je to past, je to návnada, kterou máte mnozí pověšeni před nosem, a pokud byste opustili a byli schopni opustit stávající model zdanění a byli schopni uvědomit si jeho zásadní limity, věřte, že mnou nabízený model je tohoto prost.

Za druhé, zvýšení výnosů pro státní rozpočet, a to tím, že se zabrání účelovému snižování základu daně pro odvod. Pokud bude odvod stanoven z objemu vsazených prostředků nesnížený o vyplacené výhry, zamezí se účelové manipulaci například prostřednictvím fiktivních výher, takzvaných spřátelených výher spřáteleným osobám, které, světe div se!, těsně před uzavřením hry se čas od času objeví a dovolí příjemně - příjemně pouze pro některé - naladit objem, který je pak vystaven zdanění.

Je známá a vyzkoušená věc, že vždy, když je možno uplatňovat snižování příjmů o výdaje, dochází k nižšímu výběru, než když je zdaňován příjem bez možnosti uplatnit jeho snížení. Příkladem efektivních daňových výnosů pro státní rozpočet je například daň vybíraná z mezd. Tady znovu a znovu budu obhajovat rovnou daň a způsob, jakým funguje u těch, kteří si vydělávají sto tisíc, stejně jako u těch, kteří vydělávají deset milionů. Je prostě spravedlivá a nikoho nevede k tomu ji obcházet za cenu nějakých přílišných excesů, v nichž riskuje poplatník srážku se správcem daně.

Druhou jednoznačnou výhodou je prohibitivní zdanění hazardu tak, aby zdanění odrazovalo od nadměrného sázení. V modelu, kdy je zohledňován objem vyplacených výher, je odvod pro stát nižší v případech, kdy je více prostředků určeno na výplatu výher. V navrhovaném modelu tímto pozměňovacím návrhem nejsou provozovateli vyplacené výhry vůbec zohledňovány, a to znovu a znovu opakuji, a musí tedy řešit pouze atraktivitu hry, atraktivitu a společenskou komunikaci hry a postavení tohoto typu her a podnikání ve vztahu ke společnosti, nikoliv na úkor nižšího odvodu a výhradně ve prospěch svého postavení a schopnosti obhájit způsob svého podnikání v očích veřejnosti.

S ohledem na společenskou nebezpečnost hazardu má mít zdanění prohibitivní účinek, to je myslím zřejmé, a musí odrazovat od sázení nebo mělo by odrazovat od sázení. Toho se nejlépe dosahuje zdaněním objemu vsazených částek, analogicky třeba jako spotřební daň z cigaret nebo spotřební daň z alkoholu by měla odrazovat od nadměrného požívání těchto produktů, které při své spotřebě znamenají růst výdajů veřejných rozpočtů v jiných oblastech, tady tedy v systému zdravotního připojištění. Také není zohledňován náklad na výrobu produktu, což je myslím velmi důležité. V tomto způsobu zdanění je úplně jedno, co utratí loterijní společnosti tohoto typu v nákladech spojených se hrou. To je jejich starost a vše, co umějí použít po odvodu 5 %, je v zásadě starostí té firmy. Zásadně se tedy zjednodušuje i správa daní a poplatků, kde samozřejmě to kombinujeme nadále s ambicí, a to potvrzuji a z tohoto názoru neslevím, z korporátní daně, tak jak je zavedena ve vládní předloze. Já pro zdůvodnění svého pozměňovacího návrhu, který samozřejmě v té části, která formálně nutně musí zaznít, to tu přečtu v průběhu podrobné rozpravy.

Tímto jsem tedy vyčerpal poznámky týkající se loterií a dovolte, abych se věnoval jiným dvěma avizovaným částem, a to je oblast daně z příjmů a posléze daně z přidané hodnoty.***
Přihlásit/registrovat se do ISP