(0.00 hodin)
(pokračuje Tejc)

Podle našeho názoru je předpokladem dlouhodobé udržitelnosti reforem jejich odpovědná příprava za účasti samozřejmě nejen vlády, ale i parlamentní opozice, odborné a občanské veřejnosti. A je nutno si také uvědomit, že důchodová reforma není jednorázový proces, že nejde o to, přijmout jeden zákon a pak nedělat desítky let nic. Jde o postupnou úpravu systému, která jej nenaruší, která jej nedestabilizuje, ale bude pravidelně reagovat na proměnné a skutečnosti, které logicky život přináší.

My bychom rádi, aby ten systém byl dlouhodobě udržitelný. Koneckonců právě ti, kteří předkládají za vládu tyto reformy, argumentují tím, že dosavadní systém udržitelný není kvůli stárnutí populace, což by mělo vést k výraznému poklesu poměru ekonomicky aktivního počtu důchodců. Naše analýzy ale ukazují, že tomu tak nebude a že tyto argumenty neobstojí především v dlouhodobějším výhledu, protože důchodový systém je parametricky upravován a tyto úpravy působí pozitivně jak k jeho finanční stabilizaci ve střednědobé i dlouhodobé perspektivě, tak ke stabilizaci míry závislosti.

V této souvislosti je podle mého názoru nutné připomenout, že tzv. malá důchodová reforma, která byla realizována vládou v letošním roce, už prodlužuje tzv. statutární důchodový věk na 67 let a počítá s tím, že poté poroste tento zákonem stanovený věk odchodu do tzv. plného starobního důchodu automaticky o dva měsíce pro každý další rok pojištěnců, a to shodně pro muže a ženy. My si myslíme, že právě proto už není potřeba přijímat reformu, kterou vláda navrhuje, a není to ani možné a vhodné ve vztahu k veřejným rozpočtům.

Pan ministr Kalousek tady několikrát hovořil o tom, že buď platí, že ten nový systém prostředky vyvádí, anebo platí, že ten systém prostředky generuje. Já myslím, že není nelogické, že může fungovat v obou kategoriích. Problém je, který rozpočet bude ochuzen a který na tom vydělá. Ten, který bude ochuzen, bude rozpočet státní, tím, že prostředky budou vyváděny do soukromých penzijních fondů, a to je podle našeho velké riziko pro vyplácení důchodů z toho průběžného systému. Bude to také znamenat každý rok pro státní rozpočet přibližně 20 až 30 mld. korun, které budou muset být dokryty z jiných zdrojů, pokud nemá dojít ke snížení stávajících důchodů. Ten systém, který bude naopak peníze generovat, bude systém soukromých penzijních fondů, který bude bohatnout díky odvodům, které budou lidé platit do těchto fondů. A já se bojím toho, co se stane, pokud tento systém soukromých fondů se ukáže jako nestabilní a pokud lidé prostředky, které do něho budou vkládat a které tam budou mnoho let generovány a nebudou vypláceny dříve než za 20 let, tak nebudou vyplaceny. To pak logicky povede k tomu, že lidé nebudou mít důchod ve výši, který jim dnes garantuje stát, ale naopak daleko nižší. Proto jako sociální demokraté jsme přesvědčeni, že by mělo dojít k fixaci stávající výměry příspěvků do fondu sociálního pojištění. To je první předpoklad pro to, aby mohl do budoucna být systém financovaný státem udržitelný. (V sále je rušno.)

Za druhé by mělo dojít k odstranění nespravedlivého znevýhodnění zaměstnanců vůči osobám samostatně výdělečně činným ve výši příspěvku na sociální pojištění. Pokud budeme skutečně chtít systém reformovat, pak musí jednoznačně dojít k tomu, že financování vdovských, vdoveckých, sirotčích a invalidních důchodů bude z jiných zdrojů veřejných rozpočtů než z fondu sociálního pojištění. Podle mého názoru by také měl být vytvořen fond budoucnosti, který by měl sloužit k vyrovnání fluktuací v příjmech z důvodu nerovnoměrnosti populačního období -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, prosím o klid. Mluví pan poslanec Tejc, všichni ostatní, kteří chtějí mluvit, musí opustit jednací sál. Prosím, sedněte do svých lavic.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já chápu, že už je pět minut po půlnoci, takže se pokusím velmi urychlit své vystoupení, nicméně dovolte mi ještě asi tři věty. Ten fond budoucnosti by měl sloužit k vyrovnání fluktuací v příjmech z důvodu nerovnoměrnosti populační křivky, která se předpokládá asi v roce 2025 až 2050. Příjmem tohoto fondu by pak měl být jak případný přebytek důchodového systému, tak samozřejmě výnosy z kapitálu a další dohodnuté příjmy, především z privatizace. Přitom je možné počítat s existencí stropu odvodů na sociální pojištění u vysokopříjmových kategorií, a to ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy.

Rád bych ještě pokračoval, případně se pokusím ještě znovu přihlásit, nicméně v tuto chvíli mi to čas nedovolí a já vám děkuji za pozornost v této pozdní noční hodině. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, také vám děkuji. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si navrhnout přerušení jednání do dnešní 9. hodiny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Zahajuji hlasování číslo... Žádost o odhlášení, musím prohlásit toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlašuji. Přivolávala jsem vás již do jednacího sálu, takže věřím, že kdo je na blízku, již se stihl dostavit. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přerušení našeho jednání do dnešní 9. hodiny ráno. Přihlaste se svými kartami, prosím. Ještě jednou odhlásit? Tak prosím, přihlaste se tedy. Hlasování ponese pořadové číslo 297.

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem, tak jak nám jej přednesl pan poslanec Petr Gazdík, tedy s přerušením našeho jednání do dnešní 9. hodiny ráno. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 297 přítomno 105, pro 92, proti 7. Tento procedurální návrh jsme přijali.

 

Dámy a pánové, sejdeme se zde v 9 hodin ráno, kdy budeme pokračovat v přihláškách do sloučené rozpravy k těmto bodům. Já vám všem přeji dobrou noc, děkuji za spolupráci.

 

(Jednání skončilo v 0.09 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP