(13.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Komise dále navrhuje, aby podíl příjmů rozpočtu Evropské unie z tradičních vlastních zdrojů byl zvýšen ze současných 75 na 90 %. Členské státy by si ponechaly 10 % z částky vybrané z tradičních vlastních zdrojů. Tato částka dle Komise plně postačuje na uhrazení administrativních nákladů souvisejících s výběrem tradičních vlastních zdrojů.

Stávající rabat Velké Británie a korekce pro další státy, kde se korekce uplatňuje - Německo, Švédsko, Nizozemsko a Rakousko - navrhuje Komise pro období 2014 až 2020 nahradit ročními paušálními platbami, které by měly obdobný charakter jako stávající hrubé snížení zdroje z hrubého národního důchodu. Nový systém by platil pro Spojené království, Německo, Nizozemsko a Švédsko, návrh Komise Rakousko již nezmiňuje a byl by časově omezený na období 2014 až 2020.

Dovolte, abych vás seznámil se základními tezemi pozice vlády České republiky. V oblasti příjmů prosazujeme jednoduchý, transparentní a spravedlivý systém financování rozpočtu, který je založen na příjmech z tradičních vlastních zdrojů, to znamená primárně z cel vybraných na vnějších hranicích Evropské unie a ze zdroje založeného na hrubém národním důchodu, který podle našeho názoru nejlépe odráží vyspělost jednotlivých členských států. Souhlasíme se zrušením stávajícího zdroje dle DPH jako nevýznamného a administrativně mimořádně náročného. Celkově jsme velmi zdrženliví a odmítáme zavedení nových evropských daní. Domníváme se, že problematika daní patří do výhradní kompetence členských států. Naprosto chápeme a jdeme vstříc snahám o harmonizaci u daní nepřímých, nicméně rozhodně si nechceme představit ani federální daně, ani harmonizaci u daní přímých. O dani z finančních transakcí jsme již hovořili v předcházejícím bodě, a proto vás tím nebudu zdržovat.

Zavedení nové daně z přidané hodnoty jako vlastního zdroje v podobě navržené Komisí by bylo administrativně náročně a jeho zatížení plátci i daňové správy členských států neúměrně vysoké vzhledem k efektu. Takže vzhledem k tomu, z tohoto důvodu, rovněž nepodporujeme.

Můžeme předběžně souhlasit s navrženým zvýšením podílu odvodů z tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie na 90 ze současných 75 %. Toto zvýšení by v budoucnu nemělo mít žádný negativní dopad na celkovou výši vlastních zdrojů odváděných Českou republikou ani na státní rozpočet. Podporujeme návrh Komise postupně odstranit všechny korekce u těch zemí, kde jsou všechny korekce uplatňovány.

Tolik stručná prezentace rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů a pozice České republiky k nim. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Výbor pro evropské záležitosti návrh rozhodnutí Rady projednal, usnesení, stanovisko výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny je součástí předloženého sněmovního tisku 508-E. Prosím nyní o slovo zpravodajku výboru paní poslankyni Annu Putnovou, aby nás informovala o jednání výboru a také přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, na své schůzi výbor pro evropské záležitosti projednal v říjnu návrh Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie. Myslím, že z toho, z té zprávy, která je vám k dispozici, bych citovala podstatné teze.

Za prvé. Uvedené návrhy legislativních aktů souvisejí se snahou Evropské unie reformovat systém sestavování unijního rozpočtu. Deklaruje se, že cílem je vytvoření transparentního, efektivního a jednoduchého mechanismu, který odpovídá aktuálnímu směřování unijních politik. Oba návrhy jsou součástí balíčku legislativních a nelegislativních návrhů Komise pro finanční rámec Evropské unie na období roku 2014 až 2020.

Jak už tady bylo řečeno, jedná se o dva nové zdroje, to je daň z finančních transakcí, která byla diskutována v předchozích bodech, a také nová daň DPH, kterou představil pan ministr financí.

Chtěla bych sdělit, že výbor pro evropské záležitosti projednal tento návrh a přijal k němu dvě usnesení, která představím v podrobné rozpravě, stejně tak jako svůj komentář.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce, otevírám všeobecnou rozpravu, ptám se, zda se někdo hlásí? Paní poslankyně Dana Váhalová, prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně, kolegové, tento sněmovní tisk navazuje na debatu ohledně víceletého finančního rámce Evropské unie na léta 2014 až 2020. Pro zlepšení financování rozpočtu Evropské unie Komise navrhuje zjednodušení příspěvků členských států, a co nejdůležitější - zavedení nových vlastních zdrojů a postupné ukončování všech opravných mechanismů.

Nejdiskutovanějším novým zdrojem financování je bezesporu daň z finančních transakcí. Podle návrhu Komise - cituji: "Tato daň by se ukládala u veškerých transakcí s finančními nástroji mezi finančními institucemi, pokud je alespoň jedna ze stran transakce usazena v Evropské unii. Výměna akcií a dluhopisů by se zdaňovala sazbou 0,1 % a derivátové nástroje sazbou 0,01 %. Cílem daně z finančních transakcí je zdanit 85 % finančních transakcí, které se uskutečňují mezi finančními institucemi. Daň by se nevztahovala na občany a podniky. Do působnosti návrhu by nebyly zahrnuty hypotéky, bankovní úvěry, pojistné smlouvy a jiné běžné finanční činnosti prováděné jednotlivci nebo malými podniky. Příjmy z daně by se rozdělily mezi Evropskou unii a členské státy. Část daně by byla využívána jako vlastní zdroj Evropské unie, který by částečně snižoval příspěvky členských států. Členské státy by mohly rozhodnout o zvýšení této části příjmů zdaněním finančních transakcí vyšší sazbou."

Odhaduje se, že tato daň by mohla každoročně přinést okolo 57 miliard eur. Podle návrhu by se tato daň mohla uplatňovat od ledna 2014. S ohledem na to, že finanční sektor obdržel od států Evropské unie obrovskou finanční podporu pro zvládnutí krize ve výši 4,6 bilionu eur a další injekce se očekávají, je vhodné, aby také přispěl svou mírou na řešení krize, kterou také zčásti zavinil svými spekulativními obchody. V této souvislosti zavedení této daně podporuji. Většina daně by byla vybrána ve velkých zemích Evropské unie - Spojené království 64,4 %, Německo 9 %, Francie 4,3 %, zbytek Evropské unie 24,3 %.

Zavedení této daně je dle mého názoru pro Českou republiku výhodné a nesouhlasím se zamítavým postojem vlády. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla paní poslankyně Váhalová. Prosím další přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná, obecnou rozpravu končím, přistoupíme k rozpravě podrobné. Paní poslankyně Anna Putnová se do ní hlásila. Má tedy slovo jako první.

 

Poslankyně Anna Putnová: Předtím než přednesu návrh usnesení, chtěla jsem učinit několik poznámek, protože samozřejmě největší diskusi vzbuzuje daň z finančních transakcí, a bylo už tady mnoho řečeno.

Domnívám se, že bychom neměli zapomínat na jednu podstatnou věc, která tady, domnívám se, ještě nepadla. Pokud mluvíme o dani z finančních transakcí v souvislosti s tím, že nebude tato daň globální, samozřejmě že se naskýtá obrovský prostor pro šedou ekonomiku, který by mohl mít velký dopad právě zavedením této daně. Chtěla bych citovat také slova pana předsedy Evropské komise Barossa, který označil tuto daň jako svůj příspěvek společnosti, který by měl přinést právě finanční sektor. Chtěla bych podotknout, že jsem přesvědčena, že finanční politika by měla vycházet z konstruktivních principů a neměla by být trestem za minulé rozhodnutí a minulé činnosti. Tolik tedy poznámka do podrobné rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A usnesení nám bylo předloženo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Pokud není další vystupující, přednesu usnesení.

1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie;

2. schvaluje rámcovou pozici vlády ČR k Návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a k Návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie.

První otázka tedy zní, jestli můžeme hlasovat o obou bodech současně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP