(11.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Z těchto důvodů máme rovněž dlouhodobě odmítavý postoj k zavedení transakční daně, o které jsme přesvědčeni, že nemůže přinést nic jiného než odliv kapitálu z těch míst, do kterých bude zavedena.

Tolik dovolte stručné seznámení se sdělením Komise a s pozicí české vlády, která je prezentována na všech úrovních projednávání tohoto materiálu. Budu vděčný za diskusi a připomínky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi financí. Výbor pro evropské záležitosti návrh nařízení rady projednal. Usnesení a stanovisko výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny je součástí předloženého sněmovního tisku 500-E. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jana Bauera, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, milé dámy a pánové, dovolte mi přednést krátkou zpravodajskou zprávu a samozřejmě možná doplnit o několik myšlenek k tomuto materiálu. Jedná se - ono to vyplývá i z toho materiálu Rozpočet pro strategii, takzvaná Evropa 2020, což je strategie, která navazuje na tu veleneúspěšnou lisabonskou strategii.

Já jsem velice rád, když se rozhlédnu v tomto sále, tak náš sál je nabitý k prasknutí a není tady téměř místečko, kam by si mohl někdo sednout (ironicky). A tím pádem dáváme najevo náš mimořádný zájem o tento materiál. Chybějí mi tady bohužel někteří odborníci napříč politickým spektrem. Je to veliká škoda a doufám, že až za rok, za dva nebo za tři, možná už na konci letošního roku, kdy Evropská rada bude poté, co dostane připomínky ze všech 27 členských států, dávat dohromady konkrétní návrh nové finanční perspektivy na období 2014 až 2020, tak doufám, že v tomto období za rok nebo za dva tady opět na plénu Poslanecké sněmovny nebudeme plakat nad tím, že bylo rozhodnuto o nás nebo bez nás a že neexistuje žádná parlamentní kontrola. Možná si vzpomeneme na čtvrtek 27. října, kdy máme mimořádnou příležitost se k tomuto materiálu vyjádřit. Ostatně jde v podstatě pouze o pár stovek miliard korun.

Určitě nová finanční perspektiva bude jiná, než je ta, ve které právě teď financujeme některé projekty. Asi všichni dobře víte, že to současné období bylo pro Českou republiku, ale i další státy relativně bohaté. A já mám připravena dvě důležitá čísla. My jsme měli možnost do roku 2013 čerpat přibližně 780 miliard korun. Samozřejmě ty projekty a programy neustále dobíhají. Také víte, že existuje koeficient N+2 nebo N+3, takže nevíme, jaká ta čistá pozice bude.

Ale nechtěl bych tady zapomenout na jedno druhé důležité číslo, což je naše povinnost přibližně 32 až 35 miliard korun každý rok dávat do společné kasy Evropské unie, a tím pádem přerozdělovat mimo jiné i české finanční prostředky.

Já už velice často na našem výboru připomínám myšlenku, že nejenom daně a smrt jsou naší povinností, která nás nemine, ale dokonce i odvody do Evropské unie jsou povinné. Nicméně ty - v uvozovkách - případné finanční prostředky, které můžeme čerpat, jsou spíše možné, nicméně velice často členské státy nejsou schopny dočerpávat.

Několik myšlenek - on je tady možná spíše nastínil i pan ministr financí. Já bych chtěl říct k tomuto návrhu, že stále platí, že ambice mnoha evropských politiků jsou natolik veliké, že by ani dvojnásobné rozpočty nestačily na naplnění těchto ambicí. A jsem velice rád, že Česká republika, vláda České republiky, zastává pozici, že nemá význam navyšovat celkový rozpočet Evropské unie mimo jiné z toho důvodu, že na členské příspěvky si mnohé členské státy dokonce musejí půjčovat. To je první poznámka.

Jsem také velice rád, že se v pozici vlády České republiky objevuje myšlenka, že se nám nelíbí, aby Evropská unie měla své nové vlastní zdroje. Jsem velice rád, že platí presumpce, že vybírání daní je především záležitostí národních států. Ono to tady už bylo ústy pana ministra financí řečeno.

Další poznámka se týká té novinky - ono těch novinek na příjmové straně rozpočtu je několik, ale ta klíčová je nový návrh ohledně daně z finančních transakcí. Je to bod nebo věc, která je přímo spojená s tím následujícím nebo dalším bodem, o kterém tady dnes ještě budeme hovořit. Ale přesto velice rád konstatuji, že kvituji stanovisko vlády české republiky, že k tomu má významné výhrady, že se nám nelíbí zavádění nových, jakýchkoliv jiných daní na úrovni Evropské unie. Mimo jiné daň z finančních transakcí, pokud nedojde k elementární dohodě minimálně na půdě států G20, já osobně se domnívám, že v žádném případě nemůže fungovat.

Poslední poznámka. V Evropské unii jsme si všichni rovni, nicméně některé státy mají své korekce. I z tohoto důvodu bych chtěl taktéž pochválit a spíše kvitovat, že Česká republika a vláda České republiky se v tom připomínkovém procesu snaží odstranit všechny po desetiletí načerpané výjimky nebo korekce a usilujeme o to, aby nová finanční perspektiva, pokud to jenom trochu bude možné a v našich silách realizovatelné, vznikla bez všech korekcí a výjimek, kterých jsme tady všichni svědky.

Tolik několik dotazů nebo respektive několik poznámek z mé strany.

Já bych vás, paní předsedkyně, seznámil s tím, že výbor pro evropské záležitosti doporučuje Poslanecké sněmovně následující usnesení - má dva body. Za prvé, Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh tohoto nařízení Rady, jehož celý název máte všichni před sebou. A za druhé, Poslanecká sněmovna schvaluje rámcovou pozici vlády České republiky k tomuto vládnímu nařízení, týkajícímu se finančního rámce 2014 až 2020.

Samozřejmě platí, že celé znění této pozice vlády má každý poslanec ve svých materiálech. Já si dovoluji s vaším svolením celou tuto rámcovou pozici tady nečíst. Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Janu Bauerovi. Otvírám všeobecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku. Pan poslanec Jiří Paroubek. Poté paní poslankyně Dana Váhalová.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já jsem velice pozorně poslouchal pana ministra financí, svého předřečníka, předsedu výboru. Musím říct, že tohle je jeden z nejdůležitějších materiálů koncepčních, který tady projednáváme v průběhu tohohle finančního období, a trošku se děsím toho, že přihlášený je do této debaty jenom jeden člověk. Je to opravdu zvláštní.

Chtěl bych připomenout, a pan ministr financí si to určitě pamatuje, že v té minulé finanční perspektivě let 2007 až 2013, když jsme ji vyjednávali, on byl v té době předsedou rozpočtového výboru Sněmovny, jsme tomu věnovali opravdu velkou pozornost. Určitě tomu věnuje stejnou pozornost Ministerstvo financí, příslušný výbor, ale nejsem přesvědčen, že tomu věnuje stejnou pozornost vláda republiky a také Poslanecká sněmovna. V té Poslanecké sněmovně zatím diskuse vidět není. A vláda republiky - se domnívám, že mohla udělat. víc.

Já jenom připomenu to, co bylo před těmi šesti lety. V roce 2005 projednala a přijala vláda Strategii rozvoje České republiky, my jsme jí pak říkali zkráceně Jahnova strategie. Je dobré tu a tam si říct, je pravda, že je to jednou na sedm let, ta evropská finanční perspektiva - odpůrci strategického programování, nebo chcete-li plánování, mohou říct, no ony se dělaly v Sovětském svazu sedmiletky a pětiletky, a jak to dopadlo, ale myslím si, že tady je prostě sedmiletý rámec a to je dost dlouhá doba, kdy bychom si měli říct, kam ta republika bude směřovat. Já například nevím. Nechci se dotknout, určitě to pan ministr financí nebude brát jako osobní záležitost, ale já nevím, kam směřuje tahle vláda kromě toho, že má nějaké fiskální záměry. Ale nevím, jakou má představu o budoucí české společnosti.

Já jsem tehdy naskočil do toho vlaku jako premiér. Jahnova strategie byla velice dobrá. Já neříkám, že nepotřebuje korekce, ale nechť tato vláda připraví nějaký takový strategický materiál, ať víme, jak by v očích české pravice měla vypadat Česká republika, řekněme, za patnáct let a co udělá s těmi stamiliardami korun, které možná z té Evropské unie v té příští finanční perspektivě získáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP