(16.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já si dovolím říci, že dělá svoji práci naprosto perfektně, a rád bych jí složil hold při této příležitosti. A vzhledem k tomu, že to dělá naprosto perfektně a kompetentně a má stále dostatek nástrojů, pojistek a pravomocí vůči domácím subjektům, byť jsou to dceřiné společnosti zahraničních bank, tak toto riziko nehrozí. To říkám zcela jednoznačně a jsem v podstatě rád, že to mohu veřejně říci z tohoto místa jako ministr financí, který je v neustálém kontaktu s Českou národní bankou v této věci.

Nicméně ano, zdůrazňuji, je pro nás životně důležité, abychom při expertních i politických diskusích v rámci Evropské unie ubránili pravomoci domácího regulátora. To si myslím, že je národní zájem napříč politickým spektrem, ať bude vyjednávat kdokoliv.

Kromě odpovědí na tyto dvě otázky si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty na 30 dnů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se prosím někdo dále do obecné rozpravy? Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Pardon, my jsme v prvém čtení, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání rozpočtovému výboru a já se nejprve ptám, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Nemá nikdo. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 24. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán výboru rozpočtovému. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 24. Přítomno 173, pro 118, proti 1. Návrh byl přijat a nyní návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

 

Zahajuji hlasování číslo 25. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty. Kdo je proti?

Hlasování číslo 25. Přítomno 173, pro 87, proti 25. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán rozpočtovému výboru a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Tím jsme projednali tento bod a můžeme se věnovat bodu následujícímu. Zahajuji projednávání bodu

4.
Vládní návrh občanského zákoníku
/sněmovní tisk 362/ - druhé čtení
 

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych řekl několik vět na úvod druhého čtení k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku.

Jedná se opravdu asi o největší legislativní dílo, které bylo na půdě Parlamentu projednáváno v posledních desetiletích. Možná dokonce úplně největší v dějinách českého parlamentu, a proto vás prosím o jistou pozornost.

Jak víte, tento návrh zákona byl projednán Poslaneckou sněmovnou v rámci prvého čtení 8. června 2011. Byl přikázán ústavněprávnímu výboru, který velmi pečlivě a velmi svědomitě tento návrh zákona po dobu více než tří měsíců projednával. Chci velmi ocenit způsob projednávání, který byl zvolen. Šlo v zásadě o netypický způsob daný netypickými rozměry tohoto legislativního díla. V zásadě každé úterý, každý týden, se pravidelně scházeli experti Ministerstva spravedlnosti se zástupci všech politických stran a podrobně probírali jednotlivé pasáže návrhu zákona.

Následovalo pak klasické výborové projednávání, kde byly všechny případné potenciální změny opět pečlivě projednávány, a vy zde před sebou dnes budete mít návrh usnesení ústavněprávního výboru, který čítá 450 změn, z nichž převážná většina jsou změny legislativně technického charakteru. Chci tedy říci, že se podařilo ústavněprávnímu výboru splnit velmi nelehkou roli pečlivě a podrobně systematicky projednat návrh zákona, který má přes 3000 paragrafů. Jsem tedy přesvědčen, že bez uzardění a pocitu, že jsme něco ošidili, je možné zahájit další fázi legislativního procesu a projednat dnes návrh zákona zde, na půdě parlamentu, ve druhém čtení.

Nechci dopodrobna opakovat, co všechno obsahuje občanský zákoník. Je to jedna z klíčových norem této vládní koalice. Bylo o něm mnohé již napsáno, proto mi dovolte jen základní stručnou rekapitulaci.

Dodnes na území České republiky platí občanský zákoník z roku 1964, nese číslo 40/1964. Jedná se o zákon, z nějž do dnešních dob platí torzo a v zásadě většinu současné občanskoprávní materie tvoří novely přijímané v 90. letech v porevolučním kvasu, kdy se tehdejší zákonodárný sbor snažil přizpůsobit české civilní právo novým společenským poměrům... (V sále je neklid, poslanci se baví mezi sebou. Ministr se odmlčel.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, prosím o váš klid a pozornost projednávanému bodu.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně.

Je třeba říci, že většina zemí tzv. bývalého sovětského bloku nebo většina zemí, která prožila komunistické období, komunistickou totalitu, již přistoupila k tomu, že buď po roce 1989 byly přijaty nové občanské zákoníky, anebo tyto země na nových občanských zákonících finišují. Myslím si, že Česká republika nemůže být v této věci výjimkou, a je tedy velmi dobře, že dnes projednáváme ve druhém čtení právě tento návrh zákona. Jenom dodám, že návrh vznikal více než deset let. Je na něm deset let intenzivní práce jak týmu specialistů kolem profesora Eliáše, tak následně praktiků, specialistů na jednotlivé oblasti civilního práva, tak také poslanců, z nichž největší dík patří panu zpravodaji Marku Bendovi, který to, mám pocit, z Poslanecké sněmovny, ze všech poslanců nejvíc a nejhlouběji prostudoval.

Nechci zde opakovat detaily, ale pouze řeknu to základní. Občanský zákoník obsahuje jak jednotlivé statusové věci občana, člověka jako takového, tak řeší otázky rodinného práva, upravuje otázky vlastnického práva a ostatních majetkových práv. Řeší otázky závazků, chcete-li, závazkového práva, ale také upravuje takové věci, jako je například dědictví či různé formy věcných práv k věcem cizím. V zásadě upravuje a má upravovat většinu právních vztahů, do kterých občan vstupuje, aniž by si často uvědomoval, že fakticky svým jednáním jedná právně a uzavírá nějakou smlouvu. Je proto velmi důležité, aby takovéto právo bylo vlídné vůči občanovi, aby pro normálního občana bylo pokud možno srozumitelné a aby v maximální možné míře chránilo lidskou svobodu a autonomii vůle jednotlivce. A toto byly základní filozofické postuláty, kterými jsme byli vedeni při psaní nového zákona.

Tento zákon je vůči občanovi velmi vlídný. Respektuje a primárně chrání jeho vůli, vnímá jeho jednání jako v zásadě vždy platné, pokud nepoškozuje svým jednáním občan práva někoho jiného. Řeší celou řadu věcí, které dosud nebyly upraveny, anebo - (V sále je trvalý hluk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře, já vás nerada přerušuji - ale dámy a pánové, opravdu!

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Anebo byly upraveny vůči občanovi nevlídně. Ať se jedná o výši náhrady škody, která v českém právním prostředí dosud nesla známky postkomunistického režimu, kdy občan získával obtížně přiměřenou náhradu škody, ať šlo o poškození jeho majetku nebo o tak citlivé věci jako poškození jeho zdraví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP