(15.40 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Budeme se zabývat dalším bodem, kterým je

39.
Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 337/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jan Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, zahajujeme projednávání sněmovního tisku 337, který má svou poměrně dlouhou historii, co se týče argumentace představitelů obcí Svazu měst a obcí, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že stávající zákonná úprava, která je platná deset let, vyžaduje několik zásadních úprav. Společně se svými kolegy jsme se ujali této novely, abychom naplnili očekávání představitelů obcí, zastupitelů a starostů.

Novela, kterou máte na stole, je podrobně popsána v důvodové zprávě. A protože chci, abychom dnes novelu posunuli do prvního čtení, v krátkosti zdůrazním několik zásadních věcí, které jsou touto novelou řešeny.

Prvním bodem je odstranění diskriminace. Nelíbí se nám, že obce nemohou vybírat poplatek od všech občanů produkujících odpad a de facto diskriminují své vlastní občany s řádným trvalým pobytem. Současný zákon totiž neumožňuje vybírat poplatek za odpady od cizinců pobývajících dlouhodobě v České republice ani od vlastníků tzv. apartmánů, kteří bytové jednotky se ziskem pronajímají.

Dalším bodem je úprava poplatku a lepší motivace obcí. Nesouhlasíme, aby obce a města musely nedobrovolně dotovat likvidaci odpadu na úkor potřebných investic, např. oprav školek, škol, chodníků, silnic atd. Proto jsme do novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zapracovali možnost v případě nutnosti zvýšit obcím sazbu na likvidaci netříděných odpadů, a to z 250 Kč až na maximální limit 750 Kč. Je tam však zanesena pojistka, aby obec nemohla navyšovat částku spekulativně a neopodstatněně. Obec bude smět zvýšit částku pouze tehdy, budou-li tomu odpovídat skutečné náklady na likvidaci těchto směsných odpadů. To představuje důležitou zákonnou pojistku proti zneužití. O skutečné výši poplatku v dané obci nebude rozhodovat tato Sněmovna. My touto novelou pouze upravujeme maximální limit. O tom, jaká bude skutečná platba, budou podle místní situace a své strategie rozhodovat obecní zastupitelstva.

Často bylo zpochybňováno to, že toto opatření není motivující. Proto několik slov k motivaci.

Chceme podpořit ty obce a občany, kteří řádně třídí odpady, jsou díky třídění odpadu ohleduplní k životnímu prostředí, a proto částka za tříděný odpad zůstane pouze na stávající výši stanovené již před deseti lety - 250 Kč. Pokud ale se někdo rozhodne odpad netřídit, musí počítat s tím, že svým neekologickým chováním zvyšuje skutečné náklady obce za netříděný odpad, a tím celý poplatek. Každá domácnost, která třídí odpad, snižuje objem netříděného odpadu, a tím snižuje výši poplatku vypočítaného obcí. Tím pádem je ve výsledku finančně zvýhodněna.

Během doby, kdy tento zákon přišel do Sněmovny, vznikla celá řada mýtů na příklad o tom, že se jedná o skryté zdanění. Já s tím nesouhlasím. Je potřeba si uvědomit jednu věc. Co se týče daňových odvodů, ty nemají nic společného s tímto poplatkem. Poplatek je přímá platba za službu, kterou obec poskytuje občanovi. Daň není takto adresná.

Mohli bychom samozřejmě polemizovat o této předloze delší dobu a pravděpodobně budeme, protože předpokládám, že budeme projednávat tuto novelu zákona ve výborech, resp. v rozpočtovém výboru. Protože si myslím, že to je věc, která je dostatečně prodiskutována jak odbornou veřejností, zástupci měst a obcí, poslanci, kteří se touto problematikou zabývají, velmi dobře vědí o této problematice, proto budu navrhovat zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.

Chtěl bych vás velice požádat o propuštění této novely zákona jménem všech předkladatelů do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, návrh novely zákona o místních poplatcích upravuje podmínky výběru místního poplatku za, zjednodušeně řečeno, komunální odpad.

Pan předkladatel nebo zástupce předkladatelů má pravdu, pokud hovořil o tom, že současná podoba zákona se vlastně nezměnila od roku 2002 a dosavadní zákonné vymezení tohoto poplatku nevyhovuje dosavadní praxi. Nechci protahovat zpravodajskou zprávu, protože nás tlačí čas, snad pouze několik poznámek.

Návrh novely jednak rozšiřuje, jak uvedl pan poslanec Husák, spektrum osob, které by byly povinny hradit tento poplatek, a zvyšuje také onu horní hranici sazby poplatku stanovené na základě skutečných nákladů obce z 250 na 750 Kč. To je ta druhá složka. Celkově tedy onen nejvyšší limit, ve kterém se může obec pohybovat, činí 1000 Kč. Konkrétní výše poplatku - a v tom má pan poslanec Husák pravdu - záleží samozřejmě na přístupu obce a nelze v tomto směru předjímat, zda i v případě, že skutečně náklady budou umožňovat poplatek zvýšit až na maximum, obce takové navýšení provedou. Já se přiznám, že v našem městě tento poplatek není vůbec zaveden a také to nějak funguje, ale to je samozřejmě má osobní zkušenost.

Vláda ve svém stanovisku nemá proti přijetí navrhované úpravy zásadní námitky, ale přitom uvádí řadu legislativních a nutno říci oprávněných připomínek k věcem, které by měly být odstraněny. A to nebude úplně jednoduché. Týká se to koneckonců i zpřesnění prokazování tzv. neužívání nemovitosti. Tyto vady i posouzení, zda ona ambice navýšit tu druhou složku až na 750 Kč, zda prostor pro obce je adekvátní, přiměřený nebo příliš ambiciózní, určitě bude diskutováno na příslušném výboru ve druhém čtení, pokud tato předloha bude postoupena do druhého čtení.

Já nechci skutečně zdržovat v tuto chvíli ctěnou Sněmovnu, a proto se omezím pouze na konstatování, že doporučuji, aby tento návrh zákona byl postoupen do druhého čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP