(11.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Druhý návrh. Usnesení ÚPV 322/1 k bodu 3, týká se článku 1 bodu 27 § 20 odst. 3: na konci bodu 3 doplnit slova "slovo nemá se nahrazuje slovem nemají".

Poslední změna. V návětí bodu 29 v § 29 - v § 21 zní: "Dále v bodu 29 ponechat pouze text § 21." A vložit nový bod 30, jehož návětí zní: "Bod 30. Za § 21 se vkládají nové paragrafy 21a a 21b, které znějí: " a znění nových § 21a a 21b přesunout z bodu 4 usnesení ÚPV, tj. novelizačního bodu 29.

Jedná se opravdu pouze o legislativně technické, ale chtěl jsem, aby zazněly v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Další přihlášku, prosím, do podrobné rozpravy. Pan kolega Husák, prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, pane ministře, kolegyně a kolegové, já bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu k tisku 322 poslanců Ladislava Jirků, Jana Husáka, Františka Laudáta. Týká se té problematiky odměňování, o které mluvil pan ministr. Považuji za důležité tento pozměňovací návrh načíst v podrobné rozpravě ve druhém čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná, končím podrobnou rozpravu. Nezazněly žádné návrhy, o kterých by bylo třeba nyní hlasovat. Končím tedy projednávání bodu č. 5, sněmovního tisku 322 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 335/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně, paní předsedkyně.

Dovolte mi, dámy a pánové, abych velmi stručně představil tuto relativně rozsáhlou novelu trestního řádu, kterou považuje ministerstvo za mimořádně důležitou, protože řeší celou řadu problémů, které v praxi trestní proces vykazuje.

Zmíním alespoň to, že zde je nově, lépe řešena otázka vazebního řízení, jsou zde lépe chráněna práva těch, na které má být uvalena vazba. Rozhodování o vazbě do budoucna bude vždy veřejné, v rámci tzv. veřejného zasedání. Nově jsou stanovena pravidla, jak má být o vazbě pravidelně rozhodováno. To považuji za mimořádně důležité.

Druhá věc, kterou bych alespoň vypíchl, je celková snaha elektronizovat českou justici. Nově se do trestního procesu v České republice poprvé zavádí to, že výslech v rámci trestního řízení bude moci být činěn skrze videokonferenci. To znamená, je to opravdu důležitá věc, která zní jako jedna větička v zákoně, ale ve chvíli, až stát bude mít peníze a nakoupí videokonferenční zařízení, bude už mít v zákoně tu úpravu, že to bude možné využívat.

Příklad: Česká republika patří na počet obyvatel k zemím, kde máme skoro nejvíce vězňů v Evropě a hlavně nejvíce eskort, kdy jednotlivé odsouzené a vazebně vyslýchané osoby permanentně převážíme... Poprosím... (Ministr se obrací na předsedkyni s prosbou o zjednání klidu v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid ve sněmovně.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Permanentně převážíme k soudům, což nás stojí nemalé náklady, a samozřejmě ve chvíli, kdy je vězeň mimo objekt věznice, existuje nebezpečí či riziko jeho útěku. Takže to, že do budoucna budou moci soudy vyslýchat odsouzené či osoby, které jsou ve vazbě, ne v budově soudu, ale přímo v budově věznice skrze videokonferenční zařízení, má mnoho pozitivních přínosů. Proto je novela v této oblasti mimořádně důležitá a ministerstvo už teď počítá s některými pilotními projekty v této oblasti.

A třetí věc - abych dlouze nehovořil - kterou bych rád zmínil, je otázka celkové úpravy nutné obhajoby, kterou chceme do budoucna upravit tak, aby postihovala více případů, ale za řekněme menších nákladů, to znamená, aby více občanům se dostalo to, že stát poskytuje prostředky na jejich obhajobu a že se peníze nevynakládají na pouze několik zásadních trestních kauz. Jinými slovy, chceme zastropovat výdaje na nutnou obhajobu v jednotlivých kauzách. To se domnívám, že je také důležité.

A když dovolíte, úplně poslední věc. Nově se upravuje otázka užití operativní techniky a odposlechů v rámci trestního řízení u jednotlivých trestných činů, kde se hranice snižuje pro užití těchto institutů z deseti let na osm let do budoucna tak - na jednotlivé třeba závažnější majetkové trestné činy bude moci býti užito při vyšetřování odposlechu, případně agentů. To je důležitá změna, kterou, myslím si, ocení zvláště orgány činné v trestním řízení a policisté, kterým se dnes daří obtížněji postihovat určité formy organizované trestné činnosti, zvláště například v té majetkové oblasti. Tato sazba dneska není deset let, ale osm let, proto je dobré i tuto věc upravit.

Vážené kolegyně a kolegové, takto bych mohl jmenovat snad ještě dvacet dalších ustanovení, která v té novele jsou a která výrazně povedou k efektivnějšímu, kvalitnějšímu, rychlejšímu trestnímu řízení a také k tomu, že se nám lépe budou postihovat závažné formy trestné činnosti - například jsem hovořil o hromadných organizovaných trestných činech majetkové povahy.

Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 335/1. Zpravodajkou ústavněprávního výboru je paní poslankyně Marie Nedvědová. Prosím vás, paní kolegyně, o slovo.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní předsedající. Ústavněprávní výbor projednal návrh zákona 8. září 2011 na svém zasedání a doporučil Sněmovně přijmout tento zákon s pozměňovacími návrhy tak, jak je uvedeno v usnesení tohoto sněmovního výboru. Já se v podstatě s tímto zcela ztotožňuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do ní je přihlášen pan poslanec František Bublan. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já bych se jenom přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. Obsahuje i široké odůvodnění.

Jenom stručně bych připomenul, že návrh obsahuje rozšíření výčtu trestných činů, při jejichž vyšetřování lze nařídit použití odposlechu, záznamu telekomunikačního provozu, případně agenta. A výčet se týká trestných činů z oblasti daňové kriminality související s nelegální výrobou a prodejem nezdaněných tabákových výrobků a alkoholu. Tato trestná činnost je páchána v organizovaných skupinách, a dokonce v sítích, ale někdy je těžké dojít od posledního prodejce přes distributory až k tomu, kdo vlastně tyto výrobky falšuje a kdo je dostává do obchodních sítí. To představuje pro policii, ale také především pro celníky velký rozsah jejich pátracích a operativních akcí. Z tohoto důvodu si myslím, že použití těchto operativních prostředků by pro tyto trestné činy bylo adekvátní. Věřím, že mě v tom podpoří ministr vnitra, případně ministr financí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Pan ministr Pospíšil, prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedkyně, vzhledem k probíhající podrobné rozpravě a vzhledem k tomu, že nebylo načteno větší množství pozměňovacích návrhů, dovolil bych si navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP