(9.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat hlasováním o návrzích na přikázání tisku výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Zpravodajka navrhla hospodářský výbor a já se ptám, zda má ještě někdo další návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Jako první budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru, o tom, že se tisk projedná ve výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 54 z přihlášených 159 poslanců pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh na přikázání tisku k projednání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 55 z přihlášených 160 poslanců pro 127, proti 14. I tento návrh byl přijat.

 

Já tedy mohu konstatovat, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému. Děkuji panu navrhovateli, paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu. Tím je

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném cestovním ruchu
k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
/sněmovní tisk 423/ - prvé čtení

I tento návrh uvede ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Dávám mu slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedající, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předložil návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Karpatská úmluva je mnohostranná environmentální smlouva, která má rámcový charakter a obecně se zabývá otázkami souvisejícími s udržitelným rozvojem karpatského regionu a předpokládá jejich konkretizaci prostřednictvím postupně sjednávaných protokolů. Protokol o udržitelném cestovním ruchu byl přijat na 3. zasedání smluvních stran karpatské úmluvy, které proběhlo v Bratislavě. V souladu s usnesením vlády byl protokol podepsán dne 27. května.

Jeho cílem je především posílit a usnadnit spolupráci smluvních stran při rozvoji udržitelného cestovního ruchu v Karpatech ve prospěch současných i budoucích generací s cílem maximalizovat pozitivní přínosy cestovního ruchu pro hospodářský a sociální rozvoj regionu a současně zmírnit negativní ekologické a environmentální dopady cestovního ruchu. Snahou tedy, jak jsem již zmínil, je, aby tato smlouva zakládala parametry, které budou co nejvíce udržitelné. To je nejčastější slovo v této smlouvě.

Protokol spadá do kategorie mezinárodních smluv upravujících práva a povinnosti osob a zahrnuje věci, jejichž úprava je vyhrazena zákonu. Je tedy takzvanou prezidentskou smlouvou, k její ratifikaci je potřeba souhlasu obou komor Parlamentu České republiky.

Vážená paní místopředsedkyně, paní předsedkyně, paní poslankyně a páni poslanci, dovoluji si vás tedy požádat, aby vaše dnešní rozhodnutí zajistilo další postup k ratifikačnímu procesu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Robin Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, cílem protokolu je posílit a usnadnit spolupráci smluvních stran při rozvoji udržitelného cestovního ruchu v Karpatech s cílem maximalizovat pozitivní přínosy cestovního ruchu pro biologickou rozmanitost, ekosystémy a hospodářský a sociální rozvoj. Protokol napomůže rozvoji spolupráce se sousedními zeměmi. Karpaty tvoří většinu hranic České republiky se Slovenskem a zčásti i hranici s Polskem.

S přijetím protokolu nevzniknou povinnosti platit jiné příspěvky než povinné příspěvky smluvních stran do řádného rozpočtu úmluvy.

Senát Parlamentu České republiky protokol projednal jako senátní tisk 155 a doporučil jeho ratifikaci. Já doporučuji propustit tisk do druhého čtení a přikázat jej zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se vás, zda se do ní hlásíte z místa. Nevidím nikoho, obecnou rozpravu tedy končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má, prosím, někdo ještě jiný, další návrh? Nikoho nevidím.

 

Rozhodneme tedy o návrhu na přikázání tisku zahraničnímu výboru.

O tomto zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 56 z přihlášených 158 poslanců pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat. Byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je... Hlásí se pan poslanec Husák. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, mám jenom prosbu. V hlasování 55 moje vůle byla hlasovat ano, nefungovalo mi hlasovací zařízení. Pouze pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, pane poslanče. Jen pokud já sama vím, tak hlasovací zařízení vám nefunguje už potřetí, takže myslím, že by se tím technika měla zabývat. Děkuji.

 

Je to bod

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského
doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod
ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
/sněmovní tisk 436/ - prvé čtení

I tento návrh uvede pan ministr Tomáš Chalupa. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi tedy představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti. Tento doplňkový protokol byl přijat na 5. zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti, které se konalo ve dnech 10. až 15. října v Nagoji v Japonsku. Smlouva pak byla podepsána 11. května 2011, a to v souladu s usnesením vlády ze dne 9. března.

Doplňkový protokol stanoví právní rámec pro povinné osoby, to je provozovatele a příslušné orgány státu, které mají provozovatelé vykonávající působnost a pravomoc jim svěřenou v oblasti nakládání s živými modifikovanými organismy vnitrostátním právem. Nová mezinárodní smlouva vytváří předpoklady k uplatnění společných mezinárodních zásad, k řešení možných nežádoucích dopadů využívání moderních technologií. Jejím cílem je přispět k účinnému zajištění ochrany v oblasti bezpečného přenosu a využívání živých modifikovaných organismů, a tím k lepšímu provádění Cartagenského protokolu. Přistoupení České republiky k této mezinárodní smlouvě je v zájmu podnikatelských subjektů působících v oblasti moderních technologií, neboť budou mít k dispozici pro svou činnost mezinárodní právní rámec potřebný z hlediska jejich řešení případných nežádoucích dopadů takové činnosti na životní prostředí.

Nová mezinárodní smlouva nebude vyžadovat změnu platné právní úpravy.

Dámy a pánové, věřím, že vaše dnešní rozhodnutí zajistí další postup v ratifikačním procesu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je poslanec David Vodrážka. Prosím.

 

Poslanec David Vodrážka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, přijetí této úpravy je povinnosti vyplývající z mezinárodních závazků, které jako smluvní strana Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti máme. Jako každý vědecký pokrok neustálý vývoj moderních biotechnologií s sebou kromě vítaných zlepšení přináší též rizika v oblasti biologické rozmanitosti. Proto je právní úprava odpovědnosti a náhrady škod v přeshraničním pohybu těchto organismů nezbytností.

Navrhuji tedy přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, zda si někdo přeje vystoupit v této rozpravě. Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se ptám, zda někdo navrhuje ještě jiný výbor. Není tomu tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP