(15.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 20. Táži se, kdo souhlasí s návrhem pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 20, přítomno 170, pro 98, proti 70. Konstatuji tedy, že pořad 23. schůze Poslanecké sněmovny byl schválen.

 

Oznamuji dvě omluvy, které jsem obdržela. Omlouvá se z osobních důvodů Jiří Paroubek, a to dnes od 15.30 hodin, dále paní poslankyně Ivana Řápková dnes od 18.30 hodin z osobních důvodů.

 

Zahajuji projednávání prvního dnešního bodu. Je to

23.
Návrh poslanců Marka Šnajdra, Leoše Hegera, Jiřího Štětiny, Petra Tluchoře,
Petra Gazdíka a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon
č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických
zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a mění související zákony
/sněmovní tisk 262/ - druhé čtení

Za navrhovatele požádám o úvodní slovo pana poslance Marka Šnajdra. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, milá vládo, dámy a pánové, já myslím, že již v průběhu prvého čtení jsme absolvovali poměrně rozsáhlou diskusi o tomto návrhu zákona. Já pouze zrekapituluji hlavní body.

Část tohoto zákona přijatého bezprostředně před parlamentními volbami v roce 2006 shledal bezprostředně poté český Ústavní soud za usnesení v rozporu s ústavním pořádkem a jeho část zrušil. Od té doby v našem právním řádu zbylo torzo tohoto zákona. O jeho účelnosti svědčí to, jak již zde v minulosti padlo, že dosud žádné zdravotnické zařízení neběží v režimu tohoto zákona. Proto spolu se svými kolegy navrhuji zrušit tuto instituci, tak jak je právně řešena tímto zákonem, jako nepotřebnou a nadbytečnou. Rovněž tímto zákonem se zabýval na svém řádném jednání výbor pro zdravotnictví a doporučil toto usnesení podpořit, jak jistě bude předmětem zpravodajské zprávy. Tolik na úvod.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Usnesení tohoto výboru nám bylo předloženo jako sněmovní tisk 262/2. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jaroslava Krákoru.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Zákon byl projednán na výboru pro zdravotnictví. Po úvodním slově ministra zdravotnictví Leoše Hegera, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Krákory a po rozpravě výbor zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem zákona, kterým se zrušuje zákon číslo 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony, s touto změnou: § 2 zní: Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb., která byla pravomocně skončena, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. A za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny, což činím a potom se přihlásím ještě do diskuse. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan zpravodaj má právo vystoupit nyní jako první. Prosím, máte tedy slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Moje úloha je těžká. Zpravodaj, který je současně autor nebo spoluautor tohoto zákona, nesouhlasí samozřejmě, vážené dámy a pánové, poslankyně, poslanci, se zrušením tohoto zákona. Já si myslím, že jsem vystoupil na minulé schůzi. Obšírně jsem informoval, co nás vedlo k tomu, proč chceme, aby něco fungovalo v České republice na neziskovém principu. Je to zcela běžné v celé Evropě, v západní Evropě, v civilizovaném světě. Není dobré, aby zdravotnictví nebo organizace byly založeny jenom jako příspěvkové organizace. Zrovna tak trošku druhým extrémem jsou akciové společnosti. Takže proto mě to vedlo s kolektivem spoluautorů uvést neziskový princip nebo neziskové principy do toho zákona.

Jak již bylo řečeno, Ústavní soud v podstatě zrušil dva body, povinnost těchto zařízení, přílohou toho byl jakýsi seznam zdravotnických zařízení. To zrušil Ústavní soud. Jinak zákon samozřejmě platí.

Myslím si, že tam byla nastíněna dobrá řešení. Co se týče dotace, víte, že třeba akciové společnosti nemohou přijímat dotace ze státního rozpočtu, neziskové organizace ano. Byla tam vyčleněna jakási spádovost, nemožnost zbankrotovat, event. fúze těchto zařízení, povinnost pracovníka se vzdělávat, posuzování kvality a další a další prvky, jak říkám, o kterých jsem na minulé schůzi podrobně hovořil.

Sociální demokracie si nemyslí, že zdravotnictví, organizované zdravotnictví, je jenom obchod, nebo když to řeknu natvrdo, jenom byznys. Myslíme si, že zařízení na neziskovém principu mají svoji budoucnost. A samozřejmě pokud budeme mít možnost v dalších letech nebo v dalším období, tak tento zákon po určité úpravě předložíme znovu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dále je přihlášen pan poslanec David Rath a paní poslankyně Soňa Marková do obecné rozpravy. Prosím pana poslance Ratha o slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já se zamýšlím nad motivy předkladatelů tohoto zákona, tedy nad panem Šnajdrem, ale bohužel i panem ministrem, který se tady dostal do jakési nedůstojné role loutky v rukou pana Šnajdra, který už v minulosti řídil sice agilního, ale nepříliš bystrého ministra Julínka, aby po chvilce nejistoty, co s ním bude, poté co mu zmizel pan Topolánek a Julínek ze scény, tak zcela ovládl opět Ministerstvo zdravotnictví a dneska v podstatě z pozadí šoupe ministrem Hegerem jako s téměř bezvýznamným pěšákem na jakési šachovnici, bohužel šachovnici českého zdravotnictví.

Co je tedy motivem? Pokud vyloučíme, že motivem může být známé heslo ODS, které říká, co by mohlo být ukradeno, musí být ukradeno, tak jinou motivaci ke zrušení tohoto zákona skutečně nevidím. Tento zákon totiž je jednou z pojistek, jak skutečně i do budoucna zabránit buď postupnému pomalému tunelování či rozkrádání našich nemocnic, kterého jsme byli v minulosti opakovaně svědky, anebo úplnému zcizení nemocnic, kterého jsme např. byli svědky ve Středočeském kraji. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby zde vystoupil bývalý hejtman Bendl a povyprávěl, jak jeho parta v čele s jeho poradcem před zdravotnictví panem Rubášem třeba nechala pěkně rozkrást brandýskou nemocnici. Dnes se to objevuje v plné nahotě. To, před čím jsme řadu let varovali, na co jsme upozorňovali, dneska už ví v této zemi každý, kdo aspoň trochu sleduje sdělovací prostředky, že pan Bendl a jeho parta, tedy pan Rubáš, Cabrnoch a další, prodali většinu středočeských nemocnic.

Těch řekněme problémů tam bylo v každé nemocnici několik, mohu se jim věnovat, ale nechám to na třetí čtení. Teď připomenu jenom tu brandýskou. Pan Bendl ji prodal za 7,5 mil. Obratem nový nabyvatel, který mimochodem byl tak skvělý, že mezitím zlikvidoval, nebo i předtím likvidoval několik dalších zdravotnických zařízení, tak samozřejmě začal rozprodávat majetek - pozemky asi za 36 mil. obratem, další budovu v Čelákovicích asi za 3 mil., budovu na náměstí v Brandýse za další 3 mil., takže na tom vydělal nějakých zhruba 40 mil. Odečteme těch 7,5. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP