(14.20 hodin)
(pokračuje Bebarová-Rujbrová)

Řešení problémů korupce v České republice je jednou z hlavních" - podtrhávám hlavních - "priorit české vlády. Vzhledem k tomu, že korupční jednání na sebe bere celou řadu podob, musí být i opatření proti tomuto jevu stejně komplexní a široce pojatá. Proto byla už 25. října 2006 usnesením vlády České republiky číslo 1199 schválena strategie vlády v boji proti korupci na období let -"

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, paní poslankyně, ještě jednou chci požádat všechny členy Poslanecké sněmovny, aby věnovali pozornost pouze tomu, kterému bylo uděleno slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji. "Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011." Tolik vláda.

Od její novopečené členky paní Karolíny Peake, odpovědné za boj proti korupci, jsme včera, kdy se poprvé sešel vládní výbor pro boj proti korupci, slyšeli něco jiného. Cituji: "Ukazuje se, že vláda sice schválila boj proti korupci jako celek, ale je vlažná ke schválení konkrétních bodů. Během několika měsíců by se mělo ukázat, zda si zaslouží přízvisko vláda boje s korupcí."

Příznačné je, že se jednání tohoto výboru žádný z ministerských kolegů Karolíny Peake, kteří jsou rovněž členy, nezúčastnil.

Korupce a boj proti ní není a nemůže být pouze předvolebním tématem. Bere nám důvěru veřejnosti i zahraničních partnerů, okrádá nás o prostředky, které bychom nemuseli tahat z peněženek občanů. V oblasti legislativy za nepřijetí účinných opatření odpovídáme my, členové zákonodárného sboru.

Chtěla bych vyzvat premiéra Petra Nečase, aby nás v samostatném bodu této schůze informoval o konkrétních opatřeních naplňujících strategii vlády v boji proti korupci za dobu působení této vlády a o legislativních návrzích týkajících se boje s korupcí, které nám budou do konce tohoto roku předloženy. Proto navrhuji, aby do bloku zpráv jako první bod byla zařazena zpráva premiéra Petra Nečase ke konkrétním opatřením vlády v boji s korupcí. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, paní poslankyni Bebarové-Rujbrové, pan poslanec Marek Benda má slovo nyní, po něm paní poslankyně Anna Putnová.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové, já navrhnu vyřazení některých bodů, které ještě nestačil projednat ústavněprávní výbor, respektive případně se váží na body, které ještě nestačil projednat a které jsme bohužel nestačili sdělit paní předsedkyni před schvalováním programu.

Jedná se o body 7, vládní návrh novely ústavy ve věci NKÚ, sněmovní tisk 352, a navazující bod 99, třetí čtení. Bod 8, vládní návrh zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, sněmovní tisk 352, a navazující bod 100, třetí čtení. Bod 9, vládní návrh občanského zákoníku, sněmovní tisk 362, a navazující bod 101, bod 10, vládní návrh zákona o obchodních korporacích, sněmovní tisk 363, a navazující 102, bod 11, vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém, sněmovní tisk 364, a navazující 103 a bod 13, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o rozhodčím řízení a výkon rozhodčích nálezů, sněmovní tisk 371 a navazující bod 105. Myslím, že by bylo možné hlasovat o celém tomto bloku návrhů jako o jednom celku, protože jsou to věci, které fakticky nejsou připraveny na projednání ve Sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, promiňte, jenom nevím, jestli jsem to stihla - bod číslo 7, sněmovní tisk 352, bod číslo 8, sněmovní tisk (poslanec Benda se otáčí a říká 351) 351 je bod číslo 7, 352 je 8. Děkuji.

Prosím o slovo paní poslankyni Annu Putnovou.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dobré odpoledne. Prosím o stažení dvou bodů z této schůze, a to bodu číslo 28, sněmovní tisk 340, a bodu číslo 33, sněmovní tisk 333. V obou případech bylo projednání tohoto bodu přerušeno na školském výboru. Usnesení jste obdrželi. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím nyní pana poslance Vojtěcha Filipa, dále je přihlášen pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Členové vlády, paní a pánové, nejdřív jednu poznámku. Já jsem hrubě nespokojen s tím, co se tady odehrává. V návrhu, který padl takzvaně z grémia - podle Ústavy České republiky jsme demokratický právní stát s nejvyšším postavením Poslanecké sněmovny a mně to připadá, že Poslanecké sněmovna je v područí vlády a jejích ministrů a bude se řídit podle toho, jak ministři mají čas. Myslím si, ústava říká, že to má být naopak.

Nyní k tomu, co považuji za potřebné. Jsem přesvědčen, že pan premiér odjel do rizikových severních Čech poměrně pozdě, a přesto bych rád, aby před Poslaneckou sněmovnou přednesl alespoň zprávu o tom, jak vidí situaci k řešení v tomto krizovém regionu, který opravdu nabírá na síle. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že nejvhodnější doba pro vystoupení pana premiéra, aby podal zprávu o postupu vlády v řešení situace ve Šluknovském výběžku a přednesl ji, je ve čtvrtek v 11 hodin, tedy po ústavou zařazených písemných interpelacích, a měl by na to dostatek prostoru a času, aby to, co tady bude chtít říkat, projednal zítra ve vládě a ve čtvrtek to přednesl Poslanecké sněmovně. Tedy jednoduchý bod Zpráva předsedy vlády o postupu vlády v oblasti Šluknovska na čtvrtek na 11. hodinu. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM).

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, další návrh má pan poslanec Michal Doktor, po něm pan kolega Jiří Krátký, dále pan poslanec Jan Husák a další.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl úpravu programu jednání naší schůze, a sice spočívající ve vypuštění bodu, který je označen v tuto chvíli jako bod číslo 141, Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2011. Důvodem pro vyřazení je fakt, že rozpočtový výbor tento dokument ještě neprojednal. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Jiřího Krátkého a po něm pana poslance Jana Husáka, poté pana poslance Petra Gazdíka.

 

Poslanec Jiří Krátký: Dobré odpoledne, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové.

Dovoluji si navrhnout podle § 54 odst. 5 vyřazení bodu jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to bodu 19, vládního návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie, sněmovní tisk 369, druhé čtení.

Tento svůj návrh odůvodňuji takto: Tento zákon, jakož i některé předcházející energetické zákony zasahuje významným způsobem do života občanů a firem České republiky. Má implementovat směrnici Evropské unie, ale výklad cílů této směrnice se rozchází s pohledem okolních států i mnoha dalších našich legislativců. K zajištění cílů v rámci České republiky se v § 3 odvolává na Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie. Tento národní akční plán stanovuje závazné cíle a dává právo orgánům státu zastavit připojování nových energetických zdrojů. Cíl fotovoltaiky 22 kilotun olejového ekvivalentu již byl do roku 2020 naplněn. Cíl biomasy, 2517 kilotun olejového ekvivalentu, naplnit prostě nejde, a to z důvodu agrotechnických lhůt a přírodních vegetačních procesů. Mluvím o více jak stonásobku - dvě věci nahoru (?). Je zde zakotveno právo, ale není zde povinnost a odpovědnost za nesplnění závazných ukazatelů. Byly přijaty stovky pozměňovacích návrhů, které nebyly řádně projednány a vyhodnoceny jejich dopady z pohledu udržitelnosti a bezpečnosti.

Posledním důvodem mé žádosti o vyřazení bodu 19, vládního návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie, je aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady pod číslem 1233 z roku 2010, z 15. 12. 2010, která je soustředěna na podporu hospodářského oživení v oblasti energetiky, kde se mimo jiné ukládá: ***
Přihlásit/registrovat se do ISP