Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
2. září 2011 v 9.30 hodin
Přítomno: 171 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den přerušené 22. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás ještě jednou vítám. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 21. schůzi, která byla přerušena.

Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 21. schůzi, která byla přerušena.

Dnešní jednání zahájíme body 26, 27, 28 a 29, třetí čtení návrhů zákonů, sněmovní tisky 396, 315, 377 a 378, u nichž byly splněny zákonné lhůty pro jejich projednávání.

 

Jako první teď přistoupíme k projednávání bodu

26.
Návrh poslanců Jany Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové
a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 396/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujaly navrhovatelky, poslankyně Jana Drastichová a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslankyně Vlasta Bohdalová. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 396/2.

Otevírám rozpravu. Prosím, paní poslankyně Drastichová.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, odklad zavedení třetí povinné zkoušky ve společné části je nedílně spjatý s prodloužením možnosti nahradit zkoušku z cizího jazyka zkouškou z matematiky. Zavedení třetí povinné zkoušky proto zároveň znamená zavedení povinné zkoušky z cizího jazyka. Zda se může jednat o jednoletý odklad, nebo musí být zvolen odklad dvouletý, proto záleží především na připravenosti škol a zejména žáků na zkoušky z cizího jazyka.

Letošní maturity ukazují, že odborné školy nejsou na zavedení povinné zkoušky z cizího jazyka připraveny. Plošné zavedení jednotné zkoušky z cizího jazyka již ve školním roce 2011/2012, ale i v roce 2012/2013 by znamenalo neúměrně vysoké riziko neúspěšnosti žáků odborného školství v maturitní zkoušce, zejména pokud by se v dalším vývoji maturitní zkoušky uvažovalo o jednoúrovňovém typu zkoušek. Není totiž reálné, aby školy již během následujícího jednoho a půl školního roku dokázaly prudce zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků a připravit žáky na maturitu z cizího jazyka. Odklad povinné zkoušky z cizího jazyka až na rok 2013/2014 je proto rozumným minimem, kdy si lze představit, že odborné školy dosáhnou v maturitních ročnících ve výuce jazyků potřebné úrovně.

Zavedení povinné zkoušky z cizích jazyků vyžaduje také významné zvýšení počtu hodnotitelů. Nejde tedy jen o připravenost žáků, ale také pedagogických pracovníků. S tím souvisí i nákladnost přípravy hodnotitelů a zajištění jejich činnosti, jak je uvedeno v důvodové zprávě k tisku 396.

Třetí povinnou zkoušku by mělo být možné konat i z předmětu informatika. K tomu ale dosud není vytvořeno odpovídající technické zázemí včetně vybavenosti škol výpočetní technikou. Nejsou vyvinuty ani testové úlohy. Příprava terénu na zkoušky z informatiky si rovněž vyžádá delší čas. Ať už se jedná o proškolení dalších hodnotitelů nebo vývoj zázemí pro jednotnou zkoušku z informatiky, jde o nákladné projekty, které má smysl uskutečňovat s výhledem dlouhodobé udržitelnosti, a tedy s výhledem stability maturitní zkoušky.

Pokud však začínáme diskutovat o zásadnější proměně maturitní zkoušky v horizontu následujících dvou let, jeví se jako neekonomické investovat do dosavadního modelu maturit na období jediného školního roku. Proto je také žádoucí prodloužit přechodné období o dva školní roky, tak aby o struktuře společné části maturit bylo rozhodováno až v rámci komplexních změn. Stabilita maturitních zkoušek je dalším důvodem pro dvouleté prodloužení přechodného období. Na školní rok 2011/2012 připravilo Ministerstvo školství zásadní změny vyhlášky o maturitních zkouškách, kde se vrací k dřívějšímu časovému schématu zkoušek a provádí i další nezbytné změny. Školní rok 2011/2012 tedy bude poznamenán výraznou změnou v maturitách. Domnívám se, že spustit hned v následujícím školním roce 2012/2013 třetí povinnou zkoušku a zkoušky z cizího jazyka a připravit školám tak další novinku je pro terén v důsledku demotivující.

Dovoluji si vás, vážené kolegyně a kolegové, požádat, abyste k rozhodnutí o délce přechodného období přistoupili se zřetelem k právě uvedeným argumentům. Je z nich podle mého názoru zřejmé, že odklad třetí povinné zkoušky a povinné zkoušky z cizího jazyka by měl trvat další dva školní roky, jak je navrhováno v tisku 396. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Hlásí se prosím někdo další do rozpravy? Není tomu tak. (Předsedající je upozorněna, že se hlásí ministr Dobeš.) Pardon, nevšimla jsem si. Pan ministr školství Josef Dobeš má slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chci poděkovat předkladatelkám za to, že předložily tuto rychlou krátkou novelu pětsetšedesátkyjedničky. Chci poděkovat školskému výboru za to, že tento návrh podpořil a že přispěl ke zkrácení lhůt, že je shoda napříč celým politickým spektrem k tomu, že tuto podobu musíme rychle získat, tak abychom do 15. 11., kdy je potřeba dát školám a zejména studentům jasné mantinely, jak bude příští rok probíhat maturita, že na tom jsme se shodli, a za to děkuji. Děkuji za velmi odborné projednávání ve školském výboru a v podvýboru pro regionální školství. Tohle já velice oceňuji a bylo to velice příjemné.

Na školském výboru zazněly některé argumenty, o kterých bych v tuto chvíli chtěl mluvit. Je to možná jeden jediný argument, a to jestli toto období zafixování dvou povinných předmětů uděláme na rok, nebo na dva. To je hrozně důležitá věc. Já jsem tam garantoval paní předsedkyni školského výboru, že co se týče ministerstva, jsme připraveni to za rok zvládnout a připravit. Pro ministerstvo tohle není problém. Já mám pocit, že CERMAT s panem Zeleným za ten rok jsou vcelku vycvičeni a že to dokáží.

Jaký já vidím problém a proč se přikláním a chci na vás apelovat, abychom hlasovali pro ten původní návrh, pro zafixování na dva roky, je to, že kdybychom přistoupili na změnu už za rok, tak optimalizujeme školy. Ale možná někdo říká, že to je dobře, ale optimalizujeme střední odborné školy s maturitou a technické střední školy. Šlo by to asi proti duchu nejenom vládního prohlášení, ale já věřím, i proti přesvědčení celé Sněmovny. Já vnímám i z levé strany, že je tu velká síla pro podporu středních odborných škol, učilišť a technických směrů. Protože tento první ročník státní maturity ukázal, že matematika byla východiskem pro školy s technickými směry, pro střední odborné školy s maturitou. Kdybychom jim toto východisko nedali, jak na ministerstvu zpracováváme první odhady z výsledků, optimalizovali bychom zhruba 80 % těchto škol.

Takže toto je apel. Ministerstvo to za rok zvládne, ale školy potřebují dva roky. Po těch patnácti letech, kdy říkaly "ono to zase nebude", potřebují dva roky, aby věděly - teď to Poslanecká sněmovna myslí vážně. Státní maturita proběhla a je jasné, že se musíte připravit i na cizí jazyky. I na odborných školách i na učebních oborech s maturitou. Tím chci říct, že státní maturita se nijak nezastavuje. Poběží, jak jsme ji mohli vidět tento rok, tzn. povinná maturita z českého jazyka a volba mezi matematikou či pěti cizími jazyky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP