(20.10 hodin)
(pokračuje Černochová)

Tato působnost je dále omezena na trestnou činnost, ke které dojde v prostorách, kde k tomuto výkonu dochází, tedy ve věznicích, vazebních věznicích a v určených ústavech. Právní úprava tak zakotvuje faktický stav, neboť k prvotnímu prověřování této trestné činnosti je ze zákona příslušná policie, fakticky jí však Vězeňská služba poskytuje na základě dožádání plnou součinnost. Samozřejmě zde není omezeno obecné právo státního zástupce svěřit jakoukoli fázi trestního řízení jinému policejnímu orgánu.

K bodu 2. Vzhledem k tomu, že operativní šetření prováděné Vězeňskou službou k trestné činnosti vězněných osob může kolidovat s operativní činností, kterou ve stejném prostoru bude provádět Generální inspekce, navrhuje se, aby o každém šetření, které podle § 158 odst. 1 Vězeňská služba provede, informovala neprodleně Generální inspekci. Tím bude zajištěn jednak dostatečný přísun operativních poznatků z uzavřeného prostředí a zároveň tak bude omezen počet střetů dvou policejních orgánů při operativní práci ve stejném prostředí.

Předposlední můj návrh se týká bodu 3, kde nad rámec pozměňovacího návrhu vzešlého z výboru pro obranu a bezpečnost se navrhuje doplnit pro Generální inspekci výjimku z obecného postupu podle §158 odst. 11 trestního řádu, neboť tam uvedená obecná pravidla pro situaci, kdy provádí opatření nebo úkony dle § 158 trestního řádu jiný policejní orgán než orgán policie, se pro Generální inspekci z povahy věci nehodí a ustanovení odst. 12 je nutno ve vztahu k odstavci 11 chápat jako ustanovení speciální.

Poslední bod se týká bodu číslo 4. Shodně s vymezením působnosti podle § 12 trestního řádu se upravují i úkoly Vězeňské služby ve zvláštním zákoně.

V závěru svého vystoupení prosím o zkrácení lhůty k projednávání na lhůtu 48 hodin. Takže odkazuji na materiál, který máte před sebou, odůvodnění jsem vám zde přečetla, a navrhuji zkrácení lhůty k projednávání na 48 hodin.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Romana Sklenáka jako dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vzhledem k nepřítomnosti kolegy Jeronýma Tejce si dovoluji přihlásit se k jeho pozměňovacím návrhům I a II, které vám byly rozdány do lavic. Děkuji

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dám slovo panu poslanci Antonínu Seďovi, který je další přihlášený do podrobné rozpravy. Ale ještě upozorním, že tu lhůtu, návrh, který přednesla paní poslankyně Černochová, by musel přednést navrhovatel, v tomto případě ministr, abychom ho mohli hlasovat. Tak na to upozorňuji, že návrh především paní poslankyní Černochovou nemůže být takto použit.

Prosím, pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem avizoval, přihlašuji se k mým pozměňujícím návrhům, které vám byly rozdány. Oba se týkají části první hlavy 1 § 2, doplnění bodů 4 a 5.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, ještě pan poslanec Daniel Korte je přihlášený.

 

Poslanec Daniel Korte: Dámy a pánové, já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, který jste dostali v písemné podobě. Týká se hlavy 1 § 1 odst. 2. Jedná se o způsob volby a odpovědnosti ředitele, jak jsem o tom mluvil v rozpravě obecné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Paggio je další přihlášený do podrobné.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážené dámy, vážení pánové, já se také hlásím k pozměňovacímu návrhu, který podepsaný mým jménem máte na svých stolečkách. Týká se také jmenování ředitele.

Já jsem v podobné situaci jako pan Korte. Také jsem navrhoval na výboru jiný způsob jmenování ředitele, a to na návrh vlády prezidentem republiky z důvodu jeho nezávislosti. Neprošlo to, proto navrhuji ústupovou variantu, kterou zde předkládám ke schválení, a to je varianta po projednání s prezidentem republiky. Jsem přesvědčen o tom, že tak silná figura, jakou bude ředitel Generální inspekce, musí být projednána i s vrcholným představitelem státu, jakým je prezident republiky. Koneckonců, podíváme-li se na NKÚ - na návrh Sněmovny jmenováno prezidentem. Podíváme-li se na Nejvyšší státní zastupitelství a návrh pana Pospíšila - na návrh vlády jmenováno prezidentem. Jsem přesvědčen o tom, že by to mělo být minimálně projednáno s prezidentem. Takže se hlásím k tomuto svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže ještě probíhá podrobná rozprava. Prosím pana ministra.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Děkuji. Já navrhuji zkrácení lhůty k projednání na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ptám se, jestli ještě někdo. Nikdo, takže podrobná rozprava může skončit a vlastně jediné, co budeme hlasovat, je návrh přednesený ministrem, který zazněl v závěru, že bychom měli hlasovat zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Takže prosím, aby se poslanci dostavili zase do sněmovny. Odhlásím vás a požádám, abyste se znovu přihlásili.

 

Hlasujeme tedy návrh zkrátit lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 15. Přihlášeno je 127, pro 78, proti hlasovalo 48. Takže zkrácení lhůty bylo přijato a ukončíme projednávání bodu č. 10.

 

Bod číslo

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

Předložený návrh pan ministr Jaromír Drábek. Jedná se o zákoník práce. Takže prosím, můžete začít.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, návrh změn zákoníku práce a na něj navazující změny dalších zákonů jsem podrobně představil v prvním čtení, které proběhlo 12. července tohoto roku. Předpokládám, že tedy není zapotřebí, abych navrhované změny znovu obšírně představoval.

Změny zákoníku práce jsou vedeny několika důvody. Za prvé bylo třeba zohlednit některé nálezy Ústavního soudu, za druhé návrh směřuje k zvýšení přehlednosti, srozumitelnosti a jednoznačnosti zákoníku práce. Třetí oblastí je změna ustanovení, která mají přispět k vyšší motivaci tvorby dlouhodobých pracovních míst.

Připomínám jenom, že 22. srpna návrh projednal ústavněprávní výbor, 25. srpna sociální výbor, a chtěl bych poděkovat oběma výborům za velmi konstruktivní projednávání tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Návrh jsme přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a ústavněprávnímu. Máme tisky z těchto jednání - 411/1 a 411/2. Prosím nyní paní poslankyni Vladimíru Lesenskou, aby se vyjádřila.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji za slovo. Dovolila bych si vás seznámit s usnesením výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 25. srpna 2011. Výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související normy, a to ve znění pozměňovacích návrhů, které byly ve výboru schváleny.

Jinak nechám prostor pro diskusi, jak obecnou, tak podrobnou, a přihlásím se pak do ní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP