(20.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je vše v podrobné rozpravě.

O návrhu na zamítnutí, předneseném paní poslankyní Markovou, bude hlasováno až před příštím čtením.

 

Zbývá nám hlasování o zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůtu projednávání na 48 hodin pro třetí čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zkrácení lhůty?

Hlasování má pořadové číslo 14. Přihlášeno je 151, pro hlasovalo 85, proti 55, takže zkrácení bylo přijato a my končíme projednávání bodu 9, tisku 409.

 

Tady končí ta série těch zdravotnických bodů. Nyní následuje bod 10, což je tisk 410. Je to

10.
Vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 410/ - druhé čtení

Do sněmovny se dostavil ministr vnitra Jan Kubice, takže z pověření vlády by měl uvést tento tisk. Prosím, pane ministře, máte úvodní slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů. Vzhledem k obsáhlému představení návrhu zákona v prvém čtení budu maximálně stručný.

K předložení tohoto zákona se vláda České republiky zavázala ve svém programovém prohlášení, a to za účelem zavedení nezávislé kontroly činnosti bezpečnostních sborů. Účelem nové právní úpravy je proto vytvoření systému nezávislého a účinného stíhání trestných činů příslušníků a zaměstnanců policie, Vězeňské služby a Celní správy České republiky a také samotné Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Generální inspekce je konstruována jako samostatný bezpečnostní sbor, jehož příslušníci budou ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Vzhledem k charakteru úkolů, které bude Generální inspekce plnit, musí mít postavení policejního orgánu podle trestního řádu. Návrh zákona o Generální inspekci vychází z koncepce zákona o Policii České republiky, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce systematické.

Rád bych ještě zmínil, že samostatnost Generální inspekce má existovat i v rovině ekonomické. Proto se navrhuje její postavení jako organizační složky státu a účetní jednotky s vlastní rozpočtovou kapitolou.

Pokud jde o průběh projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, který doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem zákona souhlas se třemi pozměňovacími návrhy, k nimž nemám zásadní výhrady.

Závěrem svého vystoupení bych vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, rád požádal o vstřícnost a podporu při projednávání tohoto návrhu zákona. To je úvodem vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Antonína Seďu, protože návrh byl přikázán výboru pro obranu a bezpečnost a poslanec Seďa je zpravodajem. Prosím tedy tu první zprávu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Výbor pro obranu a bezpečnost svým usnesením č. 70 ze 14. schůze dne 16. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění tisku 410, přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako usnesení č. 70. Nyní mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, stručně vás seznámit s průběhem projednávání sněmovního tisku 410 ve výboru pro obranu a bezpečnost.

Na výboru byly přijaty tři pozměňovací návrhy, jak říkal pan ministr. Nicméně na výboru byly diskutovány a také navrhovány pozměňovací návrhy týkající se zejména následujících témat.

Tím prvním byl návrh na změnu jmenování ředitele inspekce prezidentem republiky a dále návrh, aby ředitelem inspekce a vedoucím územního odboru inspekce nemohla být osoba, která v minulosti byla či která je příslušníkem bezpečnostních sborů. Oba návrhy však nezískaly dostatečnou podporu.

Druhým okruhem byl návrh na změnu funkčního období ředitele bezpečnostního sboru, který také nebyl přijat.

Třetím tématem bylo rozšíření úkolů Generální inspekce i na zaměstnance obce zařazené do obecní policie. Také tento pozměňovací návrh nebyl výborem pro obranu a bezpečnost přijat.

Posledním z diskutovaných témat byly návrhy na doplnění úkolů inspekce k preventivní činnosti v bezpečnostních sborech. Tento návrh také nedostal dostatečnou podporu a nebyl přijat. Osobně jsem však přesvědčen, že má-li být konečným cílem veřejné kontroly bezpečnostních sborů zvyšování jejich důvěryhodnosti, pak nestačí pouze odhalovat a vyšetřovat jednotlivá pochybení a trestné činy. Podle mého názoru je nutné, aby úkolem inspekce bylo i sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti a návrhy opatření pro předcházení této činnosti, včetně vydávání metodických doporučení pro činnosti jednotlivých bezpečnostních sborů.

Z tohoto důvodu si dovolím se potom v podrobné rozpravě přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které byly rozdány na lavice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla zpráva z výboru a teď otevírám obecnou rozpravu. Do ní se přihlásila paní poslankyně Černochová, jako první... (Připomínka mimo mikrofon.) To je podrobná? Ano, ano, máte pravdu. Takže do obecné rozpravy, omlouvám se, pan poslanec Daniel Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jak zde řekl již pan zpravodaj, ve výboru jsme velmi obsáhle diskutovali o způsobu, o proceduře jmenování ředitele Generální inspekce a jeho odpovědnosti. Návrh, který jsem ve výboru přednesl, nebyl přijat. Přece jen bych se o něj s vámi chtěl podělit. Řeknu důvody.

Vládní návrh předpokládá, že ředitel bude navržen vládou, po projednání v příslušném výboru bude jmenován premiérem, kterému je také odpovědný. Dnešní situace je taková, že premiér řídí - a teď předesílám, že nemluvím ad hominem - premiér dnes řídí Bezpečnostní radu státu, premiér řídí Výbor pro zpravodajskou činnost, premiérovi přímo podléhá ředitel Národního bezpečnostního úřadu a nyní mu bude podléhat i ředitel Generální inspekce. Domnívám se, že to je velká koncentrace moci, která může svádět k její privatizaci a použití pro své osobní či stranické zájmy. Zdůrazňuji, že nemluvím o osobě dnešního premiéra, ale zároveň se stejnou jistotou, jako vím, že on něco takového nezneužije, mohu prohlásit, že třeba takový Stanislav Gross by se byl nerozpakoval ani tři picosekundy.

Premiér není superministr. Tyto tři oblasti, které Generální inspekce kontroluje, spadají pod tři různá ministerstva. Policie pod vnitro, Celní správa pod finance, Vězeňská služba pod spravedlnost. Premiér neřídí tyto resorty. Proto se domnívám, že by bylo správné a účelné, aby ředitele jmenovala vláda jakožto celek a vládě jakožto celku aby byl tento ředitel také odpovědný. A v tomto smyslu pak v podrobné rozpravě přečtu ten pozměňovací návrh.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Do obecné - ptám se jestli ještě někdo chce. Pokud ne, tak obecnou končím.

V podrobné rozpravě vystoupí paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobrý večer, dámy a pánové, pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem svůj pozměňovací návrh nechala rozmnožit všem poslancům, takže by jej měli mít před sebou. Pouze si dovolím okomentovat jednotlivé návrhy, které navrhuji upravit.

K bodu 1. Tam Vězeňská služba má na základě pozměňovacího návrhu zachováno postavení policejního orgánu, působnost je však vymezena odlišně, a to na prověřování trestné činnosti osob, které jsou ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP