(19.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Máme tu bod

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 409/ - druhé čtení

Prosím pana ministra o úvodní slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je to poslední zákon, který dnes předkládám jako zástupce vlády a Ministerstva zdravotnictví. Je to zákon změnový a týká se zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento zákon je předkládán společně s novými tzv. reformními zákony upravujícími zdravotní služby, jak zde byly čteny. Toto není reformní zákon, ale pouze doprovodný zákon, jehož jediným cílem je v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, jakož i v dalších novelizovaných zákonech týkajících se zdravotního pojištění provést takové úpravy, které zajistí jejich potřebný terminologický a obsahový soulad s návrhem zákona o zdravotních službách. Na tomto konstatování nic nemění ani skutečnost, že tímto návrhem jsou prováděny terminologické změny některých skutečně reformních ustanovení v zákoně č. 48 v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které byly obsaženy ve sněmovním tisku č. 325.

Omezím své úvodní slovo na toto krátké vystoupení. Na závěr bych rád vyjádřil kladné stanovisko k pozměňovacím návrhům, které vzešly z projednávání tohoto návrhu ve výboru pro zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to bylo úvodní slovo ministra. Tento návrh projednal výbor pro zdravotnictví. Zpravodajem je opět Marek Šnajdr, takže ho prosím.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, jak již bylo řečeno, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění doprovází základní materii tří zákonů, které říkají, jakým způsobem se poskytují zdravotní služby a léčí, a proto je tedy potřeba, aby na tu zásadní změněnou jak terminologickou, tak faktickou stránku, reagoval zákon, který říká, jakým způsobem se to, jak se léčí, hradí. Proto tedy zákon o veřejném zdravotním pojištění, resp. jeho novela.

Zdravotní výbor na svých dvou zasedáních probíral jak vlastní vládní návrh, tak registrované pozměňující návrhy a svým usnesením ve znění těchto přijatých změn doporučil tento zákon Poslanecké sněmovně schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky do obecné rozpravy, takže ji končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Požádal bych paní poslankyni Miladu Emmerovou, aby vystoupila jako první v rozpravě podrobné. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, byl vám rozdán pozměňovací návrh, který předkládám pro nemocné takzvanou celiakií, kteří jsou léčeni bezlepkovou dietou. U těchto lidí neexistuje žádný jiný léčebný způsob než dodržovat tuto dietu.

Chtěla bych se ještě trošku podrobněji zmínit o této nemoci. Její výskyt je zhruba půlprocentní a projevuje se průjmy, hubnutím, chudokrevností, řídnutím kostí, poruchami menstruačního cyklu a neplodností. Jde o autoimunitní onemocnění, kdy organismus nesnáší přítomnost lepku v potravě. Pokud se této takzvané škodlivině vyhne, pak je bez potíží. Bezlepková dieta je však specifická a relativně finančně nákladná. Poněvadž jiný typ léčby neexistuje, lze tuto dietu považovat za příčinnou léčbu. Její porušení představuje výrazné zhoršení klinického stavu, hospitalizaci a daleko větší náklady ze zdravotního pojištění. Pokud bychom to chtěli srovnávat s lidmi, kteří onemocněli diabetem, u diabetiků jde o racionální dietu, kterou bychom měli de facto dodržovat všichni. Příčinnou nebo substituční léčbou je podávání inzulinu.

Na Slovensku se tento záměr podařilo uskutečnit, to znamená platba ze zdravotního pojištění jako příspěvek na bezlepkovou dietu, a pan profesor Frič si náležité podklady a důkazy vyžádal od slovenských odborníků, aby mi je poskytl. Za touto zásadou stojí celá odborná gastroenterologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a především již jmenovaný pan profesor Frič, který se touto problematikou zabývá po celou profesní kariéru.

Věřím, že tentokrát tento návrh podpoříte a že těmto postiženým, kterým se podaří stanovit přesnou diagnózu, tuto léčbu dopřejeme z prostředků zdravotního pojištění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní poslankyni Soňu Markovou.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Přeji hezký večer, dámy a pánové. I když moje předkládané návrhy na zamítnutí budou asi v tom smyslu, který jsem říkala při projednávání v prvním čtení, to znamená, že psi štěkají a karavana jde dál, tak přesto si dovoluji navrhnout zamítnutí i v tomto případě, to znamená při tomto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já bych si na závěr znovu dovolil navrhnout zkrácení doby mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím a registruji. Ještě požádám pana poslance Šnajdra.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, já se hlásím ke třem pozměňujícím návrhům, které máte na svých stolech.

Jeden jsou legislativně technické připomínky odboru legislativy. Druhý se týká pouze úpravy bodu 69, kdy se vypouští v § 17 odst. 5 jedna věta, která je v rozporu s předcházejícím ustanovením o úhradové vyhlášce. Poslední pozměňující návrh upřesňuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, který jsme schválili v nedávné minulosti, ve dvou ohledech.

My jsme již na minulém jednání rozhodli o tom, že léčivé přípravky, tzv. podpůrné a doplňkové a léčivé přípravky, jejichž cena je menší nebo rovná než 50 korun, nebudou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny, nicméně jsme rozhodli o tom, že ten proces, kterým se tak stane, bude individuální správní řízení. Přípravků, kterých se tato změna týká, je několik set a tento způsob by znamenal, že nejenom nedojde k efektu ke dni účinnosti zákona, ale o několik měsíců až tři čtvrtě roku později, a rovněž by znamenal, vzhledem k tomu, že ten způsob je individuální správní řízení, stovky řízení jak pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak pro Ministerstvo zdravotnictví. Proto navrhuji, aby se tak stalo jednorázovým právním aktem ke dni účinnosti tohoto zákona.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP