(19.40 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Jistě můžeme vést velkou debatu mezi liberálním přístupem a konzervativním přístupem o tom, že 55letá žena ve chvíli, kdy dítěti již bude 18 let atd., bude - někteří odpůrci tohoto návrhu a tohoto liberálního přístupu Ministerstva zdravotnictví budou říkat víceméně babičkou, ale my přece nemáme žádné právo ženám diktovat, v jakém věku jsou ještě fertilní a v jakém věku ještě nejsou.

Já proto z tohoto důvodu a zcela symbolicky si dovolím navrhnout, aby v hlavě II dílu 1 § 6 odst. 1 se číslo 55 nahradilo číslem 56. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže další přihlášený je pan poslanec Janek Michal. Michal Janek. Prosím pana poslance.

 

Poslanec Michal Janek: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu zákona o specifických zdravotních službách, sněmovní tisk 407, tak jak jste ho dostali do lavic. Jedná se o díl druhý, § 57 o pracovnělékařských službách, a § 59 o posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak se ptám, jestli ještě do té podrobné někdo chce. Ale zdá se, že jsme vyčerpali všechny podrobné, takže můžeme podrobnou rozpravu ukončit. Tady sice byl přednesen návrh na zamítnutí, ten se bude hlasovat až před třetím čtením, takže zkrácení lhůty je jediné hlasování, které bychom měli provést - zagonguji - které zaznělo na začátku podrobné rozpravy. Budeme hlasovat návrh pana ministra na zkrácení lhůty k projednání. Odhlašuji vás všechny. Prosím, znovu se přihlaste.

 

Budeme hlasovat návrh na zkrácení lhůty k projednání na 48 hodin. Tedy lhůty pro třetí čtení. Hlasujeme tento návrh na zkrácení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednání pro třetí čtení na 48 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 12, přihlášeno 128, hlasovalo pro 83, proti 40. Zkrácení lhůty bylo odhlasováno a my můžeme ukončit druhé čtení tisku 407.

 

Máme tu osmý bod, tisk 408. Je to

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách
a zákona o zdravotnické záchranné službě
/sněmovní tisk 408/ - druhé čtení

Požádal bych pana ministra Hegera, kdyby vystoupil k tomuto návrhu.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Je to předposlední ze série návrhů. Návrh, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Jedná se o změnový zákon k vládnímu návrhu zákonů.

Účelem právní úpravy obsažené ve vládním návrhu změnového zákona je zajistit soulad dotčených zákonů s vládními návrhy již zmíněných zákonů upravujících zdravotnické služby a zdravotnickou záchrannou službu, neboť po nové úpravě vztahů v oblasti poskytování služeb a záchranné služby by mnohé právní úpravy byly duplicitní nebo nesrozumitelné a v praxi neaplikovatelné. Vládním návrhem změnového zákona se v dotčených zákonech provádějí především změny terminologické.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. My jsme v prvém čtení to přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví, takže nejdřív bychom nechali vystoupit poslance Borise Šťastného, jak to dopadlo ve výboru pro zdravotnictví.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, na výboru pro zdravotnictví byl tento tisk projednán taktéž 23. 8. na schůzi číslo 9 a dále 25. 8. na schůzi číslo 9. Bylo přijato usnesení číslo 53 se stanoviskem doporučujícím přijmout tento návrh zákona ve znění schválených pozměňujících návrhů zdravotního výboru. Ostatní, co se týče zpravodajské zprávy i zdůvodnění tohoto návrhu, již bylo řečeno v prvním a v druhém čtení předkladatelem panem ministrem zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tady máme ještě zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost. To je poslanec Jan Vidím. Také to projednali, mají výstup jako tisk 408/1.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedající, paní a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost iniciativně projednal tento tisk na své schůzi 16. srpna. Přijal usnesení číslo 71 a vy jej máte na svých stolcích, jak už uvedl i pan předsedající, pod sněmovním tiskem 408/1.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu, do které přihlášky nejsou, zdá se, v této chvíli. Takže pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, tak to můžeme hned ukončit. Otevřeme rozpravu podrobnou, kde mám přihlášku paní poslankyně Soni Markové.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych i u tohoto zákona, tak jak jsem předeslala při svém prvním vystoupení, navrhla zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě se hlásí pan poslanec Šnajdr.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se pouze hlásím k ryze technickému nebo verbálnímu pozměňovacímu návrhu, který máte na svých lavicích, který v jednom z těch doprovodných zákonů, konkrétně v zákonu o lidských tkáních a buňkách, mění názvosloví podle aktuálně přijatého zákona o zdravotních službách, resp. doprovodných zákonů, kdy v textu, který máte předložen, se ještě hovoří o zdravotnických zařízeních a podobně, kdežto zákon o službách již hovoří o poskytovateli zdravotních služeb a tuto transpozici je potřeba provést do všech těchto doprovodných zákonů i do tohoto zákona. Proto tato technická změna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě někdo do podrobné rozpravy? Vypadá to, že... Ano, ještě pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já bych si ještě, pane místopředsedo, dovolil navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl asi poslední v rozpravě podrobné a můžeme rozpravu pomalu ukončit s tím, že hlasování o zamítnutí bude až příště. Jediné hlasování je hlasování navrhovatele na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. To je jediné, co budeme nyní hlasovat. Zagongoval jsem. Je tu návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili. Budeme hlasovat lhůtu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno 136, pro hlasovalo 92, proti 44. Takže zkrácená lhůta byla odhlasována. Můžeme ukončit projednávání tisku 408. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP