(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Pořád jsme v obecné rozpravě, která ještě umožňuje se přihlásit, ale zdá se, že se už vyčerpaly všechny přihlášky, takže snad můžeme obecnou rozpravu ukončit.

Já jsem tady nebyl, tak se ptám zpravodaje, jestli nezazněl nějaký návrh. Nebyl, nezazněl žádný návrh na vrácení nebo něco takového, takže můžeme po ukončení obecné rozpravy... Prosím, pan poslanec Šnajdr. (Poslanec Šnajdr z lavice: Lhůta!) To ne, to je v pořádku.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a do ní se hlásí pan poslanec Štětina.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, já děkuji opět za slovo. Dámy a pánové, nebudu znovu číst pozměňovací návrhy, které vlastně byly součástí usnesení. Tím jsem vlastně zkrátil diskusi k tomuto návrhu zákona, a proto tady odkazuji na usnesení výboru pro zdravotnictví číslo 51, ve kterém jsou všechny tyto pozměňovací návrhy zapsány, ke kterým se samozřejmě přihlašuji nejenom já, ale i kolegové z koaličních stran.

Jenom bych chtěl zdůraznit a upozornit zejména na sociální nároky záchranářů a na začlenění nestátních provozovatelů zdravotnické záchranné služby. Jinak všem děkuji za podnětnou diskusi a budu velmi rád, když tento zákon bude ve třetím čtení přijat ku prospěchu všech pacientů a záchranářů. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže podrobnou rozpravu už nikdo nevyužije k vystoupení. To už jste řekl (k ministrovi). Padlo to v rozpravě. Tak ať to zazní ještě jednou, mělo by to být vlastně v podrobné, tak ještě jednou.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já se omlouvám za to opomenutí. Znovu navrhuji, aby byla zkrácena lhůta mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Podrobnou rozpravu jsme vyčerpali, můžeme ji ukončit. Co se týče hlasování, zeptám se zpravodaje, jestli jediné, co budeme hlasovat... (Gonguje.) Budeme tedy hlasovat pouze návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Jenom jsem zagongoval, aby se poslanci dostavili. Takže opakuji ještě jednou, jediný k hlasování je návrh na zkrácení lhůty k projednání na 48 hodin. To je to, kvůli čemu jsem vás svolal.

 

Hlasujeme návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 48 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 11, přihlášeno je 162, pro hlasovalo 94, proti 51. Bylo to přijato.

 

Odhlasovali jsme tedy zkrácení lhůty a můžeme ukončit druhé čtení návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě.

 

Další návrh je

7.
Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách
/sněmovní tisk 407/ - druhé čtení

Opět ministr Leoš Heger by měl uvést tento tisk zákona. Prosím, pane ministře, můžete začít.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych uvedl další z vládních návrhů zdravotnických zákonů, a to návrh zákona o specifických zdravotních službách.

Ve vládním návrhu zákona jsou upraveny zvláštní druhy zdravotních služeb, jejichž součástí je provádění specifických zdravotních výkonů, které mohou podstatným způsobem ovlivnit život nebo zdraví pacienta a mají silný psychosociální a etický rozměr. Jde např. o asistovanou reprodukci, sterilizaci, kastraci, změnu pohlaví, psychochirurgické výkony, genetické vyšetření, darování a odběry krve, ověřování nových poznatků použitím metod v klinické praxi dosud nezavedených, lékařské ozáření a další. Právě pro tyto dopady byly jmenované služby zpracovány poprvé v samostatném zákoně a vytvářejí tak zázemí pro další obdobná témata, která přicházejí s pokrokem medicíny.

Ve vztahu k uvedeným zdravotním službám se zejména stanoví zvláštní podmínky, po jejichž splnění lze pacientovi tyto služby poskytnout. Rovněž se navrhuje vymezit zdravotní služby, v souvislosti s nimiž může dojít k zásahu do práv a povinností pacienta nebo jiných subjektů v jiné než zdravotnické oblasti. Jsou to zejména posudkové zdravotní služby, jejichž součástí jsou i pracovní lékařské služby, a dále posuzování zdravotní způsobilosti ke studiu a přípravě na povolání. Posudková činnost se upravuje v souladu se zavedenou praxí, avšak komplexně. Zákon vymezuje základní principy této služby se zohledněním odborných potřeb. Pracovní lékařské služby jsou vymezeny v souladu s úmluvou Mezinárodní organizace práce číslo 161. Cílem navrhované úpravy je vytvořit takové podmínky k výkonu práce, které ochrání zdraví zaměstnance před působením faktorů pracovních podmínek. Je zde také řešena problematika posuzování a uznávání nemocí z povolání. Navrhovaná úprava dále vymezuje poskytování služeb v rámci ochranného léčení.

Zákon byl projednán zdravotním výborem a s pozměňovacími návrhy předkládanými výborem souhlasím a tyto návrhy podporuji.

V rámci projednávání předloženého zákona ve výboru byl projednáván také problém týkající se asistované reprodukce, a to ke stanovení věkové hranice ženy pro provedení jejího umělého oplodnění. Návrh stanoví věkovou hranici 55 let a toto omezení věkem je dále ještě omezeno další podmínkou a tou je podmínka plodného věku. Zamezení provádění umělého oplodnění ženy i po překročení uvedené věkové hranice pokládáme za rozumné z hlediska medicínského, tj. zejména z hlediska bezpečnosti té ženy. Samozřejmě věková hranice je věc, která jde mimo medicínu, a je to spíše k diskuzi etické a sociálního celospolečenského charakteru než k diskuzi medicínské.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo úvodní slovo a teď bych požádal pana poslance Šnajdra, protože my jsme ten návrh přikázali výboru pro zdravotnictví a máme i rozdáno usnesení výboru. Takže prosím, pane poslanče, můžete se vyjádřit k tomu, co jste projednali ve výboru.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Velmi stručně, myslím, že předkladatel velmi obsáhle vysvětlil, o čem je zákon o specifických zdravotních službách. Je to doprovodný speciální zákon k zákonu o službách. Vymezuje specifické lékařské nebo zdravotnické výkony, u kterých je potřeba zvýšených nároků jak na kvalifikaci poskytovatelů, kteří je provádějí, tak na ostatní doprovodné podmínky a řekněme zabezpečení především s ohledem na bezpečí pacienta a rovněž s ohledem na ochranu lidských práv.

Jak již zde bylo řečeno, zdravotní výbor dvakrát tento zákon projednával a svým usnesením včetně doprovodných změn doporučil tento zákon schválit. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP