(19.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře.

Seznámím vás s došlou omluvou z dnešního jednání. Od 19 hodin se omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Robin Böhnisch.

Pokud jde o právě projednávaný návrh zákona, ten jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 406/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Štětina.

 

Poslanec Jiří Štětina: Ještě jednou děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já myslím, že pan ministr zdůvodnil vše, co tento zákon vyžaduje, co bylo diskutováno. Tím mám tedy jasně ulehčenu práci a mohu vás v podstatě seznámit s pozměňovacími návrhy, které byly začleněny do usnesení číslo 51 výboru pro zdravotnictví. Já bych jenom předeslal, že z těchto pozměňovacích návrhů jsou důležité tři, to znamená jeden, který se dotýká sociálního postavení záchranářů, druhý, který se týká začlenění nestátních provozovatelů zdravotnické záchranné služby, a třetí je k dostupnosti zdravotnické záchranné služby.

Já si dovolím tedy načíst tento společný návrh, který je v usnesení 51 a který současně je vlastně usnesením, a tím už nebudu muset toto usnesení čísti. Čili velmi stručně zmíním jenom pozměňovací návrhy k § 5, ale tady bych se ještě dotkl pozměňovacího návrhu, který předkládala skupina poslanců Skalický, Štětina, Chlad a další, kdy dojezdová doba se musí dodržovat do 20 minut, to znamená kromě případů zvláštního zřetele. A je možno ještě v odstavci 2 zajistit pomoc i dalších složek integrovaného záchranného systému tak, abychom tuto dojezdovou dobu 20 minut dodrželi. Takže s tímto návrhem kolegy Chlada, který jsme podepsali všichni, souhlasím a doporučuji.

Další pozměňovací návrhy v § 7 jsou v podstatě jenom verbální. V paragrafu osmém totéž. Paragraf 10 a 11 také. Pak je důležitý paragraf, který se vkládá za § 13, a ten se dotýká právě poskytovatelů nestátních. Já bych si dovolil tento paragraf přečíst v plném znění, protože při minulém projednávání, tedy v prvním čtení byly jaksi obavy, zda tito poskytovatelé nebudou náhodou vyčleněni z tohoto systému brutálním způsobem.

Takže v paragrafu, který se dává za § 13, se dává nový paragraf, který říká v odstavci 1: Poskytovatel zdravotnické záchranné služby může zajistit činnost pozemních výjezdových skupin také prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování přepravy pacientů neodkladné péče podle zákona o zdravotních službách, a to na základě dohody s tímto poskytovatelem zdravotních služeb. Na pozemní výjezdové skupiny zřízené za účelem uvedeným ve větě první poskytovatelem zdravotních služeb oprávněným k poskytování přepravy pacientů neodkladné péče a na jejich členy se tento zákon vztahuje obdobně, není-li dále stanoveno jinak.

Odst. 2. Dohoda podle odstavce 1 obsahuje zejména složení pozemních výjezdových skupin, podmínky začlenění pozemních výjezdových skupin do výjezdových základen poskytovatele zdravotnické záchranné služby a rozsah a podmínky činnosti těchto výjezdových skupin. Dohoda může být uzavřena pouze s předchozím souhlasem kraje - a to, prosím vás, zdůrazňuji - který je zřizovatelem poskytovatele zdravotnické záchranné služby, jinak je tato dohoda neplatná.

Odst. 3. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby začlení pozemní výjezdové skupiny uvedené v odstavci 1 do výjezdových základen v souladu s plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami. Vedoucího pozemní výjezdové skupiny určí poskytovatel zdravotních služeb, který výjezdovou skupinu zřídil.

Následné paragrafy se potom přečíslují.

Dále se zrušuje § 14 a k dosavadnímu § 16 se doplňují opět slova - to jsou velmi jednoduché pozměňovací návrhy.

A nyní mi na závěr dovolte to, o čem bude jistě diskuse, a tady musím s povděkem zdůraznit, že na tomto paragrafu se podílíme skutečně nejenom my, co jsme záchrannou službu provozovali, anebo současní lékaři, kteří tuto službu poskytují, ale je to jistě záměr nás všech, to znamená jak z pravice, tak z levice. Je to vlastně nový paragraf, který bude mít číslo 28, čili za § 27 následuje nový paragraf a týká se odchodného. Tady bych chtěl zdůraznit, že nároky, které jsme v původním návrhu předkládali, to znamená výsluhu, nelze z legislativních důvodů realizovat, protože zdravotnická záchranná služba není pod služebním zákonem, a jsou tam ještě některé zásadní rozdíly, které nedovolují pracovníky výjezdových skupin a operačních středisek začlenit pod stejnou skupinu, jako jsou jiní pracovníci integrovaného záchranného systému, to znamená hasiči a policie.

Dohodli jsme se, a legislativně je to průchodné, na odchodném - a tento zní takto: Člen výjezdové skupiny, pracovník zdravotnického operačního střediska a pracovník pomocného operačního střediska, jehož pracovní poměr skončil a který vykonával své povolání v pracovním poměru k poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby alespoň 15 let a dosáhl věku 50 let, má nárok na jednorázové odchodné. To neplatí, jestliže jeho pracovní poměr skončil okamžitým zrušením nebo výpovědí z důvodů, pro které by s ním zaměstnavatel mohl pracovní poměr okamžitě zrušit.

Odstavec dvě -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Promiňte, pane zpravodaji. Já požádám naše kolegy, aby poněkud ztlumili svoji řeč, a vás poprosím, abyste poněkud na hlase přidal, abychom se vzájemně slyšeli. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já tedy budu křičet, ale já to nedokážu, protože na lidi jsem nikdy nekřičel. (Pobavení.) Základní výměra odchodného činí jeden průměrný měsíční výdělek a za každý další ukončený rok pracovního poměru se zvyšuje o jednu třetinu tohoto výdělku. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek průměrného měsíčního výdělku. V návaznosti na to se následující paragrafy včetně odkazů na ně přečíslují a účinnost tohoto paragrafu se stanoví dnem 1. července 2013.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a zvu k vystoupení první přihlášenou, kterou je paní poslankyně Soňa Marková.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi ještě velmi krátce se vyjádřit k tomuto návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě.

Jak již bylo řečeno mými ústy v prvním čtení, Komunistická strana Čech a Moravy je ochotna tento návrh podpořit, byť některé připomínky, které jsme měli v prvním čtení, nebyly úplně vyslyšeny. Připomínám, že se to týká právě té zmiňované dojezdové doby. Domníváme se, že prvních 15 až 20 minut u akutních stavů rozhoduje o prognóze pacienta, a proto trváme na tom, že dostupnost zdravotnické záchranné služby musí být organizována tak, aby byla zabezpečena dostupnost přednemocniční neodkladné péče a její poskytnutí do 15 minut od přijetí tísňové výzvy s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele.

Nejasné zůstalo i ustanovení o cílovém poskytovateli akutní lůžkové péče, který by měl být povinen převzít pacienta od zdravotnické záchranné služby do své péče vždy, je-li pacient v přímém ohrožení života. Již dnes totiž některá zdravotnická zařízení nechtějí převzít pacienty třeba kvůli nedostatku lůžek na ARO a záchranky se mohou i nadále dohadovat s nemocnicemi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP