(18.50 hodin)
(pokračuje Pecková)

Obyvatelé Prahy mají štěstí, že zde už deset let funguje domácí hospic Cesta domů a jeho lékaři a sestry mají za sebou zkušenost asi s 900 pacienty. Péče je zatím hrazena jen z grantů a darů, a přitom přesun z nemocniční do domácí péče by přinesl do systému velmi výrazné úspory a pacientům komfort domova ve chvíli, kdy už zbývá jen málo času.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Jiří Štětina.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovolím načíst pozměňovací návrh k tisku číslo 405, který se týká registrace lékařů, resp. přeregistrace, protože vznikly obavy, že lékaři, kteří dosáhli registrace v minulém období, které bylo třeba i několik desetiletí podle starých předpisů, nedostanou novou registraci.

Takže pozměňovací návrh zní takto: V § 121 odst. 1 se na konec přidává věta: Držitelé registrace podle dosavadních právních předpisů mají právo na vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona za předpokladu, že doloží náležitosti nutné k udělení registrace podle tohoto zákona.

Pozměňovací návrh předkládají Šťastný, Šnajdr, Štětina. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. A zvu k mikrofonu pana poslance Antonína Seďu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám, že jsem vám nestihl rozdat své pozměňovací návrhy, ale budu stručný.

Takže pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, zákon o zdravotních službách, sněmovní tisk 405.

Za prvé. V § 4 odst. 14 změnit text na: (14) Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů při respektování individuality pacienta.

Za druhé. V § 38 vypustit odstavec 139, ostatní odstavce přečíslovat.

Za třetí. V § 48 v odst. 168 písm. d) změnit text na: d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů nebo lékaře.

A konečně za čtvrté. V § 48 odst. 168 vypustit písmeno e).

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Zbývají nám poslední dvě přihlášky, a to pánů poslanců Šťastného a Hegera. Prosím, pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se chci pouze přihlásit k legislativně technickému pozměňujícímu návrhu vypracovanému ve spolupráci s legislativou Poslanecké sněmovny, který vám byl mým jménem rozdán na stůl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. A vyzývám pana ministra Hegera.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Já bych ještě jednou formálně vznesl návrh na zkrácení lhůty projednávání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Jinak děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy, včetně opozičních poslanců.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, zda někdo chce ještě vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Nepředpokládám závěrečná slova pánů předkladatele a zpravodaje (nemají zájem).

Máme zde dva návrhy. Padl návrh na zamítnutí. Ten bude hlasován ve třetím čtení. Pokud jde o návrh na zkrácení lhůty na 48 hodin, tak jak byl panem ministrem přednesen, o tom dám hlasovat, jakmile se všichni znovu přihlásíte, protože v tuto chvíli jsem vás odhlásila. Prosím přihlaste se opět svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 10 z přihlášených 130 poslanců pro 78, proti 50. Návrh byl přijat. Lhůta byla zkrácena.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání dalšího návrhu, kterým je

6.
Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě
/sněmovní tisk 406/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede opět pan ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě.

Cílem navrhované právní úpravy je nahradit stávající úpravu, která nevyhovuje a je provedena pouhou vyhláškou, nikoliv zákonem. Navrhovaná úprava zachovává stávající územní princip organizace zdravotnické záchranné služby podle území jednotlivých krajů a zachovává odpovědnost krajů za zajištění této služby v rámci jejich samostatné působnosti.

Jednou ze změn, který návrh zákona oproti současnému stavu přináší, je prodloužení maximální dojezdové doby výjezdových skupin k pacientovi ze současných 15 minut na 20 minut. Vzhledem k tomu, že dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána nejen dojezdovou dobou, ale také pokrytím území z hlediska kapacity systému a odbornosti výjezdových skupin, prodloužení dojezdové doby nemá zásadní vliv na dostupnost služby oproti současnému stavu. Jak ukázalo šetření v roce 2010, bylo dojezdové doby do 15 minut dosaženo jenom v 83 až 96 procentech a dojezdové doby do 20 minut pak v 94 až 100 procentech celkového počtu výjezdů.

Zákon nově upraví podmínky součinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče s poskytovateli zdravotnické záchranné služby, což, jak je smutným faktem, je problém zejména v Praze. Cílem úpravy je zajistit plynulou návaznost lůžkových zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu a znemožnit odmítání nemocných, které se zhusta na úrovni nemocnic děje.

Zákon dále stanoví úpravy podmínek pro zajištění připravenosti poskytovatelů záchranné služby k plnění úkolů za mimořádných událostí a krizových stavů v rámci integrovaného záchranného systému.

Se změnami návrhu zákona, které doporučil výbor pro zdravotnictví, lze souhlasit. Za důležitý považuji především návrh na doplnění úpravy, která umožní poskytovatelům zdravotnické záchranné služby, jejichž zřizovatelem budou kraje, i nadále využívat pro zajištění přednemocniční neodkladné péče též výjezdových skupin poskytovatelů zdravotních služeb, kteří již mají oprávnění k poskytování přepravy pacientů neodkladné péče, a to na základě smluv s těmito poskytovateli.

Děkuji vám za vyslechnutí mého úvodního slova a prosím vás o pozornost dalším případným pozměňovacím návrhům. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP