(18.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Hlásí se pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče Michalíku.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jak jsem již avizoval, stanovisko usnesení rozpočtového výboru jsem přednesl, to bylo mou povinností, a to bylo doporučující ke schválení bez připomínek.

Mé osobní stanovisko a stanovisko sociální demokracie je opačné. My jsme navrhovali v prvním čtení zamítnout, to neprošlo. Teď je otázka, jestli zamítnutí znovu navrhovat. To se mi zdá kontraproduktivní. Takže mi dovolte jenom poznámky, které se shodují s tím, co říkal můj předřečník Braný Petr, že 400 milionů peněz, nebo kolik tam je teď, které vznikly úsporou a úsporami středních vrstev a mladých střadatelů, čili ta část obyvatelstva, na které by nám mělo záležet, tak tu chceme potrestat, lidově řečeno naštvat, protože jim znevýhodníme původní záměry, které pro tento typ spoření měli. Přitom vyčíslení úspor, zisk, který z toho vyplyne pro státní rozpočet, je minimální. Některé údaje hovoří o miliardě a půl, některé o pěti miliardách. Když tento přínos porovnám s tím, že tato vláda se zříká v daňové oblasti, v dividendové oblasti příjmů, které všude ve světě jsou normální, a my je rušíme, nebo snižujeme, tak tyto výpadky jsou daleko, daleko vyšší než ten přínos, o kterém tady bylo hovořeno. Čili zdá se mi, že práce a směr, kterým se tato vláda ubírá, je zajímavě pro mě nepochopitelný - přitnout většině a zvýhodnit menšinu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nevidím nikoho. Obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Do té je přihlášen pan poslanec Petr Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážená Sněmovno, členové vlády, takže jak jsem signalizoval, nebudu dále zdržovat nějakým dalším zdůvodňováním. Podávám návrh na zamítnutí tisku číslo 378 ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Dále se hlásí pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. I zde si dovolím Poslaneckou sněmovnu požádat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Ještě někdo si přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Nikdo. Tudíž končím podrobnou rozpravu. Pokud jde o návrh pana poslance Braného, ten bude hlasován ve třetím čtení. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana ministra financí.

Volám naše kolegy z předsálí, na žádost z pléna vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu hlasovací kartou.

 

Až se ustálí počet přítomných hlasujících na světelné tabuli, zahájíme hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení...

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, tak jak zde byl přednesen. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přihlášených 135 poslanců pro 86, proti 46. Tento návrh byl přijat. Lhůta byla tedy zkrácena.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji oběma pánům.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

5.
Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
/sněmovní tisk 405/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím pana ministra, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o zdravotních službách, který je prvním z pěti vládních návrhů zdravotnických zákonů předložených v Parlamentu České republiky a které by měly být nyní postupně projednávány.

Vládní návrh zákona jsem již uváděl v předcházejících fázích jeho projednávání. Je reakcí na programové prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala uskutečnit reformu zdravotnictví a za tímto účelem provést nezbytné kroky. Cílem je nahradit dosavadní zastaralou právní úpravu zdravotní péče a podmínek jejího poskytování právnickými i fyzickými osobami, která je dosud vymezena v zákoně o péči o zdraví lidu a v zákoně o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, nahradit tedy úpravou komplexní a moderní, reflektující pokrok v oblasti vědy a zdravotní péče, tak vývoj v oblasti práva.

Zákon o zdravotních službách bude zákonem obecné právní povahy, na který bude navazovat zákon o specifických zdravotních službách a zákon o záchranné službě a další novelizační zákony.

Vládní návrh definuje pojem zdravotní péče a zdravotní služby. Dále se stanovují podmínky pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to procesem, který je oproti minulé praxi zjednodušen. Jsou zde široce řešena práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků i pacientů. Významným posunem oproti současnému stavu je snaha zakotvit práva a povinnosti subjektů zúčastněných na poskytování zdravotních služeb tak, aby byl pacient vnímán jako rovnoprávný partner.

Vládní návrh dále vymezuje postupy hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. V současné době jsou ve zdravotnictví tyto programy realizovány bez odpovídající právní úpravy. Účelem vytvoření pravidel je zejména zajištění transparentního a kontrolovatelného postupu při hodnocení programu kvality.

Zákon dále vymezuje národní zdravotnický informační systém, zavádí registr poskytovatelů, který bude nástupcem registru zdravotnictví zdravotnictví (?), který je v současné době provozován, novým registrem bude i registr zdravotnických pracovníků. Česká lékařská stomatologická nebo Lékárnická komora vedou pouze členskou evidenci zdravotnických pracovníků, kterou nelze využít ke všem účelům, pro které je registr zřizován. Registr bude sledovat vzdělávání nejenom lékařů, ale též nelékařských zdravotnických pracovníků a bude sloužit k ověřování oprávnění k výkonu zdravotnických povolání pro osoby v České republice i v Evropské unii.

Považuji za důležité se zmínit o sankcích, k nimž byla opakovaně vznášena kritika. Výše pokut v rámci správních deliktů byly stanoveny, a to zdůrazňuji, s vědomím, že jde o maximální možné sankce. Při určení výše pokuty příslušný správní úřad přihlédne k závažnosti deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, následkům a okolnostem. Poskytovatel nebude za správní delikt odpovídat, pakliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP