(17.20 hodin)
(pokračuje Pecková)

I v těchto případech je nutné odsunout poskytování podpory v nezaměstnanosti po dobu, za kterou bude kompenzace poskytnuta. Pokud by k navrhované úpravě nedošlo, byla by uchazečům o zaměstnání poskytována za stejné období jak kompenzace, tak podpora v nezaměstnanosti, na rozdíl od uchazečů o zaměstnání, kterým odstupné, odchodné nebo odbytné vyplaceno bylo a výplata podpory v nezaměstnanosti se jim z tohoto důvodu odsouvá. To je první pozměňovací návrh.

A druhý pozměňovací návrh, který bych si dovolila vám předložit, je opět návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v části čtvrté článku VIII Přechodné ustanovení: V části čtvrté se navrhovaný článek VIII vypouští. Následující články se přečíslují.

Odůvodnění. Podle výše uvedeného přechodného ustanovení článku VIII se původně předpokládalo, že sociální příplatek, jde-li o rodiče pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, anebo je-li alespoň jeden z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený, nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, bude poskytován těmto skupinám osob ještě v roce 2012 - to ostatně předpokládal již článek osm bod dva zákona č. 347/2010 Sb., který byl však zrušen nálezem Ústavního soudu č. 80/2011 Sb. uplynutím dne 31. prosince 2011. V souvislosti se schvalováním sociální reformy obsažené ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 372, byla přijata koncepce transformace sociálního příplatku ze systému státní sociální podpory do příspěvku na péči v systému sociálních služeb s účinností od 1. ledna 2012. Konkrétně se tato úprava promítá v doplnění paragrafu 11 odstavcem 3 a novým zněním paragrafu 12 zákona o sociálních službách, jejichž cílem je zvýšení příspěvku na péči dotčeným skupinám osob. Přechodné ustanovení upravující skončení výplaty sociálního příplatku podle zákona č. 347/2010 Sb. je obsaženo v části třetí článku šest bodu šest sněmovního tisku 372. Vzhledem k těmto skutečnostem by bylo výše uvedené ustanovení čl. VIII ve sněmovním tisku 315 nejen nadbytečné, ale i zavádějící - nárok na dvojí podporu z jednoho důvodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Myslím, že teď mohu ukončit podrobnou rozpravu a ukončit i druhé čtení tohoto návrhu, poděkovat panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

A budeme pokračovat následujícím bodem. Tím je

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 377/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to druhé čtení a já nechci Sněmovnu zdržovat úvodním slovem, které by bylo totožné jako při čtení prvním. Omezím se na poděkování rozpočtovému výboru a samozřejmě rád zodpovím případné dotazy v diskusi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Tento návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 377/1. Nyní prosím zpravodaje výboru pana poslance Pavla Suchánka, aby se ujal slova. Prosím pana poslance a zpravodaje Pavla Suchánka.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Rozpočtový výbor projednal tento tisk na svém zasedání 29. června tohoto roku a jeho usnesení jste obdrželi jako tisk 377/1. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do ní je přihlášen pan poslanec Jiří Dolejš a já ho zvu k řečništi.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, paní předsedající, za slovo a dovolte, abych vás v obecné rozpravě seznámil s obsahem svých pozměňovacích návrhů, i když věřím, že buď již vám je, či v krátké době bude rozdán do lavic, a to proto, že se domnívám, že je to pozměňovací návrh podstatný, a rád bych vám důvod i hlavní parametry tohoto návrhu osvětlil blíže.

Je to návrh podstatný proto, že významně mění logiku novely zákona o DPH, protože vláda v zajetí své představy o tom, jak řešit deficit financí pro stabilizaci penzijních účtů, penzijního systému, a jak vylepšit skóre na příjmové stránce státního rozpočtu sáhla k jednoduchému opatření, které bohužel už v minulých letech tady bylo, a dostala se do pásma tak vysokého nastavení nepřímých daní, že je to obyvatelstvu, ale i ekonomice nepříjemné. Já si myslím, že ta logika není fatální, že si můžeme položit zgruntu odlišné otázky a odpovědi, a to je tedy podstatou onoho návrhu.

Připomínám, že vlastně bychom měli schválit ve třetím čtení ten fakt, že pro příští rok se zvýší snížená sazba z 10 % na 14 % a v dalším roce až na 17,5 %, což logicky, zaznělo to tady už v prvním čtení, bude mít dopad na růst cen a to se promítne jak do peněženky občanů, tak i do, bych řekl, bilancí jednotlivých podnikatelů, kteří nabízejí své zboží, a z důvodu snížení cen klesne koupěschopná poptávka, a tedy i mohou být ohroženy jejich současné tržby.

Takže jak to udělat jinak? Za prvé myslím, že sumu peněz, o kterou tady soutěžíme, nemusíme potřebovat, pokud se rozhodneme odlišně v oblasti penzijních reforem. Na to ještě dneska či zítra přijde řeč, ale připomínám to, co jsem tady řekl již v prvním čtení, že i pravicoví politici a ekonomové mají problém s tím, jak je nastaven český experiment, že pánové, jako je liberální politik z Polska Donald Tusk či konzervativní pravicový politik z Maďarska Viktor Orbán, by mohli vyprávět, jak je pak vyděsily následně podobné experimenty s penzijním systémem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP