(Jednání pokračovalo ve 16.41 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Vrátíme se k přerušené 22. schůzi. Pro pořádek jen konstatuji, že omluvy nepřítomných členů vlády a poslanců platí tak, jak byly oznámeny. Totéž platí i pro čísla náhradních hlasovacích karet.

 

Můžeme tedy přistoupit k prvnímu bodu této 22. schůze a tím je

1.
Návrh poslanců Jany Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové
a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 396/ - druhé čtení

Hlásí se pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobré odpoledne. Dovolte mi, abych jménem tří poslaneckých klubů v souladu s § 53 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhl, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně a procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. hodině. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Potleskem byl odměněn návrh pana předsedy poslaneckého klubu ODS, který navrhuje, aby Sněmovna jednala a hlasovala i po 19. i po 21. hodině. Přivolávám naše kolegy z předsálí. O tomto návrhu budeme hlasovat, až se všichni přihlásíte hlasovacími kartami a až se dostaví všichni poslanci z chodby, kteří si přejí hlasovat.

 

Kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o návrhu, tak jak zde byl přednesen.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, z přihlášených 154 poslanců pro 89, proti 55. Tento návrh byl přijat. Ještě jednou tedy konstatuji, že Sněmovna dnes bude jednat a hlasovat po 19. i po 21. hodině.

 

Nyní budeme pokračovat v bodu, který jsem zde již uvedla. Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedla paní poslankyně Jana Drastichová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám představila návrh novely školského zákona, jehož účelem je odložit zavedení povinné třetí zkoušky ve společné části maturity.

Definitivní model maturitní zkoušky stanovený novelou školského zákona z roku 2008 počítá ve společné části s povinnými zkouškami ze tří zkušebních předmětů: z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a z třetího předmětu, který lze volit z matematiky, občanského a společenskovědního základu a informatiky. Zavedení třetí povinné zkoušky bylo odloženo až na rok 2012 a zároveň se umožnilo, aby si žáci jako druhý zkušební předmět zvolili buď cizí jazyk, nebo matematiku. V současnosti jsou tato přechodná ustanovení součástí § 185 školského zákona jako odst. 9 a 26. Zavedení třetí povinné zkoušky je tedy spojeno s bezvýjimečným stanovením cizího jazyka jako druhé povinné zkoušky, nebude možné ho nahradit matematikou.

V řadě středních škol se podle dřívější úpravy povinná zkouška z cizího jazyka nekonala a i letos žáci těchto škol využívali možnosti nahradit cizí jazyk matematikou. Tyto školy nejsou připraveny na zavedení třetí povinné zkoušky a hlavně na povinnou zkoušku z cizího jazyka již v roce 2012. Kromě toho je důvodem odložení třetí povinné zkoušky také potřeba soustředit pozornost na stabilizaci zkoušek, které byly letos poprvé realizovány. Je vhodné ponechat maturitní zkoušku ještě alespoň dva roky v dosavadním rozsahu povinných předmětů společné části a nezatěžovat školský terén dalším rozšiřováním státní maturity.

Proto se navrhuje novela § 185 odst. 9 a 26 školského zákona, která odloží zavedení třetí povinné zkoušky do praxe na školní rok 2013/2014. Také se až do školního roku 2012/2013 zachová možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka zkouškou z matematiky. Třetí povinnou zkoušku by tak skládali žáci, kteří mají řádně ukončit střední vzdělávání ve školním roce 2013/2014, a dále žáci, kteří měli řádně ukončit vzdělávání ve školním roce 2011/2012, nebo 2012/2013, pokud v roce 2014 konají maturitní zkoušku poprvé.

Účelem novely sice není dosažení úspor ve veřejných rozpočtech, přesto však jejím vedlejším důsledkem bude také dvouletý odklad nárůstu finanční náročnosti maturity. Roční náklady na třetí povinnou zkoušku lze vyčíslit přibližně částkou 30 mil. korun. Podstatnou část těchto nákladů tvoří náklady na zajištění hodnotitelů zkoušek z cizího jazyka.

Ráda bych na tomto místě zdůraznila naléhavost přijetí navrhované novely také z časového hlediska. Podle současné úpravy připadá zavedení třetí povinné zkoušky se všemi souvisejícími důsledky již na školní rok 2011/2012. Pokud má být třetí zkouška odložena, o čemž jsme já i spolupředkladatelky přesvědčeny, je nutné, aby předkládaný návrh zákona nabyl účinnosti ještě před termínem podávání přihlášek k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012. Termín podávání přihlášek je stanoven vyhláškou MŠMT na 15. listopadu 2011, přičemž jeho odložení není z technologického hlediska možné. Do 15. listopadu 2011 musí být zřejmé, ke kolika předmětům se žák musí k maturitní zkoušce přihlásit. Proto je nezbytné, aby legislativní proces proběhl co nejrychleji, a proto se též navrhuje účinnost zákona již dnem jeho vyhlášení.

Zároveň vás, kolegyně a kolegové, z výše uvedených důvodů žádám o zkrácení lhůt mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Tento návrh jsme přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výbor usnesení dosud nepředložil. Prosím zpravodajku výboru paní poslankyni Vlastu Bohdalovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, výbor nepředložil usnesení z toho důvodu, že žádné závažné usnesení nepřijal. Vedl pouze diskusi nad touto novelou a v diskusi se shodl na tom, že je třeba odložit třetí předmět z maturity, ale ne o dva roky, ale pouze o jeden rok. Myslím, že to tady bude ještě načteno jako změna ve druhém čtení. Žádné závazné usnesení výbor nepřijal.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní dvě přihlášky. Jako první vystoupí paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás informovala o názoru, který převládl na našem školském výboru, který projednával otázku změny termínu zavedení třetí povinné zkoušky maturity. Byly dva návrhy, které se na školském výboru projednávaly - stávající maturitu zafixovat na rok, nebo stávající maturitu zafixovat na dva roky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP