(17.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A budeme zřejmě pokračovat, protože jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem souhlas nevyslovili, a budeme tedy hlasovat podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. Nyní je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Přednesu tedy opět návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 205/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23, přihlášeno je 172, pro hlasovalo 88, proti 51, takže i tento návrh usnesení byl zamítnut.

 

Návrh zákona jsme nepřijali a já tedy musím ukončit projednávání tohoto bodu bez nějakého výsledku. Končíme bod číslo 6.

 

A jdeme dál. Bod číslo

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 275/3/ - vrácený Senátem

Přátelé, Senát nám to vrátil s pozměňovacím návrhem. Usnesení máme jako tisk 275/4. Rád bych tady přivítal nějakého senátora, ale je možné, že tu žádný není. Není? (Není.) Všichni omluveni. Nevadí.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil tedy ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím o klid a k tomu, co nám dal Senát, k tomu pozměňovacímu návrhu, prosím ministra Pospíšila, aby k tomu zaujal stanovisko. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se velmi stručně vyjádřím k pozměňovacímu návrhu, který schválil Senát. Nejprve pouze pro ty, kteří nevědí přesně o obsahu novely, zopakuji, že se jedná o novelu zákona o soudnictví, která reaguje na tzv. kmetiněveskou výzvu, kdy snahou této novely je upravit způsob, jak potrestat a izolovat pachatele jinak závažné trestné činnosti, kterým je méně než 15 let. Dosud současné právo, právní řád znal pouze možnost takovéto kvazipachatele potrestat v uvozovkách nebo jim uložit tzv. ochranné opatření, ochrannou výchovu, přičemž tato ochranná výchova končila dosažením věku 18 let. Tedy i dětští vrazi po dosažení 18 let fakticky přestali být pod jakoukoliv kontrolou státu, a to i v případě, kdy páchali trestnou činnost například z důvodu nějaké duševní poruchy.

Naším cílem tedy bylo, aby takovýmto dětem, pachatelům jinak velmi závažné trestné činnosti, bylo možno uložit i jinou formu ochranného opatření, tzv. ochranné léčení, které na rozdíl od ochranné výchovy má tu změnu, že ochranné léčení může být uloženo i doživotně, resp. uloženo do doby, dokud trvá účel daného ochranného opatření. To znamená, pokud někdo spáchá brutální trestný čin z důvodu své duševní poruchy, bude léčen či případně izolován do doby, dokud trpí takovouto duševní poruchou.

Jsme přesvědčeni, že tato úprava je velmi důležitá z důvodu ochrany společnosti. Senát jako takový v zásadě právní úpravu podpořil. Doplnil pouze jednu věc, se kterou jako předkladatelé - Ministerstvo spravedlnosti, potažmo vláda - nemáme problém, když Senát pouze doplnil, že takovéto ochranné léčební může soud pro mládež uložit dítěti mladšímu 15 let - a teď je tam doplněno - na základě výsledku předchozího vyšetření duševního stavu dítěte. Jinými slovy Senát říká, že vždycky obligatorně musí být vyšetření duševního stavu dítěte, a pak soud může takovéto opatření uložit.

Chci konstatovat, že z pohledu soudní praxe je takovéto ustanovení v zásadě nadbytečné, protože ukládá-li se ochranné léčení dospělému, což je dnešní platná právní úprava, pak zákon, který explicitně nezmiňuje onu otázku právě vyšetření duševního stavu nebo obecně zdravotního stavu, přesto vždy nebo fakticky vždy soud rozhoduje na základě odborných posudků lékařského charakteru. Těžko lze uložit někomu ochranné léčení, a tím výrazně omezit jeho osobní svobodu bez toho, že zde je stanovisko expertů. Nicméně respektujeme, že v případě dětí je možné a asi vhodné, aby bylo explicitně v zákoně zmíněno, že tedy ochranné léčení je možno uložit pouze na základě předchozího vyšetření duševního stavu.

Jinými slovy, my tedy vyjadřujeme souhlas s návrhem Senátu. V každém případě však jsme připraveni a dále podporujeme i původní stanovisko Sněmovny, protože v případě nepřijetí senátního stanoviska sněmovní úprava je podle našeho názoru a podle toho, jak bude v praxi vykládána, stejně kvalitní. Tedy obě verze splňují tytéž účely, to znamená chránit společnost před pachateli závažné trestné činnosti, kteří nedosáhli věku 15 let.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď se zeptám paní poslankyně Jany Kaslové, jestli se chce vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Jana Kaslová: Děkuji. Vážený pane předsedající, ráda bych pouze požádala kolegy v Poslanecké sněmovně, aby schválili senátní návrh, který pouze zpřesňuje původní návrh poslanecký. Jinak je to všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Slyšeli jsme doporučení, abychom schválili senátní návrh. Otevírám rozpravu. Připomínám, je to zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy. Nemám tady, zdá se, žádné přihlášky do rozpravy, takže rozpravu můžeme ukončit.

Přistoupíme k hlasování. Tedy prosím rozprchlé kolegy, aby se vrátili do sněmovny, protože musíme hlasovat. Já vás odhlásím. Žádám, abyste se přihlásili. Prosím do sněmovny a přihlásit se! (Čeká se na příchod poslanců do jednacího sálu.) Doufám, že je nás dost a můžeme hlasovat. Budeme tedy hlasovat zase podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu. A první návrh usnesení, který budeme hlasovat, tedy znění Senátu, vám nyní přečtu. To je ten, ve kterém k souhlasu je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 275/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 275/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, tedy znění senátní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 24, přihlášeno je 158, pro hlasovalo 156, proti žádný. Takže konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas a přijali ho.

 

To je všechno. Děkuji. Bod číslo sedm je hotov. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP