(Jednání pokračovalo v 16.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je 16.20, přestávka a přerušení skončilo. Nejdříve bych sdělil, že tady mám omluvu pana poslance Tancoše, který se omlouvá z jednání 6. 9. Budeme pokračovat dalším bodem schváleného programu 21. schůze. Ještě předtím přečtu omluvu paní poslankyně Dany Filipi, která se omlouvá dnes po 18. hodině.

A teď tedy prosím zase všechny do sálu a budeme jednat o bodu číslo 6. Je to návrh zákona, kterým se mění zákon 94 o rodině.

Vítám tady pana senátora Jiřího Dienstbiera. Tady se totiž opět jedná o zákon vrácený Senátem. Senát nám vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, my máme usnesení 205/5. Já bych poprosil, aby se k usnesení Senátu a k těm pozměňovacím návrhům nejdříve vyslovil navrhovatel poslanec Pavel Staněk. Ano, je tady pan poslanec. Takže prosím, pane poslanče, dostanete slovo jako první. Já jenom trochu zagonguji, že začínáme jednat, aby to všichni věděli, a můžu vám dát slovo. Prosím. Jenom prosím všechny, aby se trochu ztišili, aby pan poslanec mohl mluvit. Prosím.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, pane předsedající, za udělené slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane senátore, dovolte mi, abych ještě znovu, potřetí vystoupil, resp. počtvrté v tomto případě, se svým návrhem, který mění zákon o rodině. Kéž bych byl tak úspěšný jako ten předchozí návrh, který získal velkou podporu a byl přijat, přestože Senát se s ním neztotožnil.

Já bych si dovolil shrnout velmi krátce celou genezi, celý vývoj tohoto návrhu, který byl předložen už v prosinci loňského roku a který byl tady projednáván ve třech čteních a následně v Senátu a v tuto chvíli je nám Senátem vracen k novému projednání. Návrh ve všech třech čteních zaznamenal velkou diskusi jak v té části, která byla exponovaná, to je ta část o střídavé péči, o společné péči, tak následně i v té druhé části, která se týká popření otcovství. Myslím si, že v tuto chvíli asi už není nikdo z nás zde ve Sněmovně, kdo by neměl k tomuto návrhu ucelený názor a kdo by zároveň už nevěděl, jak v tuto chvíli bude hlasovat a kterou verzi podpoří.

Věc byla projednávána 20. července v Senátu, kdy Senát po vyslechnutí mého návrhu, mé řeči, otevřel také diskuzi. Stejně tak jako na půdě Poslanecké sněmovny se k tomuto návrhu velmi živě debatovalo, nakonec návrh Senátu je takový, že ta první část týkající se střídavé a společné péče by měla být vypuštěna a měl by být přijat tento návrh pouze v tom znění, které se týká návrhu na popření otcovství, resp. změny lhůty popření otcovství.

Já musím říci, že s takovým návrhem Senátu samozřejmě nemůžu souhlasit. Ten návrh byl podáván jako komplexní návrh a týkal se návrhu zákona o rodině, týkal se rodinné péče, týkal se a má se týkat jak střídavé, tak společné péče, tak i zároveň popření otcovství. Nesouhlasím s tím, že byla Senátem vypreparována určitá část návrhu a že Senát nám tento návrh v tomto znění chce předložit k projednání.

Jak jsem tady už říkal ve všech třech čteních, novela bohužel rozdělila členy Sněmovny, ale nejenom členy Sněmovny, ale zároveň celou veřejnost, na podporovatele a odpůrce. Rozdělila je zcela možná z přesvědčení, ale také z důvodu určitého nepochopení tohoto návrhu. Nedomnívám se, tak jak tady padalo z úst některých z vás, že by tento návrh jakkoli šel proti dětem, šel proti jejich výchově, anebo snad byl v rozporu s jejich zájmem.

Já jsem si dovolil předložit vám na lavice ještě před projednáním takový výtah, takovou drobnou materii, která se týká právě toho nejkontroverznějšího, z pohledu přijímání a z pohledu ujednocení názoru nejkontroverznějšího tématu, a to je ta střídavá péče. Tak jak jste měli možnost si možná už přečíst - doufám, že to v tuto chvíli byla aspoň většina z vás, že tomu byla věnována určitá pozornost - tak jsem se snažil v tom materiálu vypíchnout, vyznačit určité věci, které si myslím, že jasně podtrhují potřebu přijetí návrhu v mém původně navrhovaném znění.

Návrh, tak jak vám byl předložen, má tři základní teze. Střídavá péče bude pro dítě vhodná, to znamená nebude v rozporu s jeho zájmy, mají-li rodiče o výchovu zájem a zároveň jsou-li rodiče způsobilí děti nebo dítě vychovávat. Myslím si, že základní výtka, která k tomuto návrhu byla dávána, je právě to, že tento návrh není v souladu se zájmy dětí, je po přečtení, po jednoduchém přečtení těchto tří tezí, naprosto vyvrácena. Ten návrh naopak podporuje děti a jejich zájmy, protože zájmem všech našich dětí, a dětí nejen v České republice, ale určitě i jinde, je mít oba rodiče, a to i poté, co se bohužel rodiče, kteří byli dříve spojeni vazbou manželskou v jedné rodině, prostě rozvedou.

Podle mého názoru, ale nejen názoru mého, ale i názoru odborníků, střídavá péče jednoznačně podporuje růst dítěte i z pohledu vnímání obou rovin - otec i matka, muž a žena. Je to logickým pokračováním vztahu, kdy manželství je narušeno, kdy manželství nefunguje a rodina se rozpadá. Pokud rodič, to znamená ten druhý rodič, většinou to bývá otec, má o výchovu zájem, proč bychom mu nevyhověli, proč bychom na takový návrh nepřistoupili? V současné době se děje v soudní praxi zejména to, že přestože se třeba i rodiče dohodnou na střídavé péči, přestože o to mají zájem, jsou způsobilí a mají opravdu k tomu předpoklady, návrhu soud nevyhoví. Domnívám se, že přesně sem je cílena ta materie, sem je cílen ten návrh, abychom tuto zažitou a možná, myslím si, velmi špatně zažitou praxi změnili.

Dámy a pánové, mohl bych tady mluvit ještě další hodiny a hodiny, ale domnívám se, že vše bylo řečeno z mé strany jak v prvním, tak ve druhém i třetím čtení. Koneckonců v té materii, která byla rozdána i dnes na lavice, jsou popsány výhody a zároveň i klady a pozitiva celého návrhu. Velmi bych se proto přimlouval, abychom skutečně zvážili celý návrh, celý komplexní návrh, který byl předkládán, to znamená materii týkající se jak střídavé a společné péče, tak i materii, která se týká popření otcovství, a tento návrh společnými silami přijali tady ve Sněmovně, protože mám za to, že tento návrh je opravdu, aspoň tak to cítím, potřebný a je veřejností očekáván.

Velmi se proto přimlouvám, abychom to veto, kterým Senát posílá v tuto chvíli do Sněmovny můj návrh, abychom sebrali sílu 101 hlasů a dokázali získat podporu vás všech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nejdřív bych se zeptal, jestli se k pozměňovacím návrhům Senátu chtěl vyjádřit zpravodaj ústavněprávního výboru a také stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti Marek Benda. Chcete. Takže prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP