(15.00 hodin)
(pokračuje Rath)

Ale to, že jsem měl před pár měsíci pravdu, když jsem upozorňoval na tento příběh třeba s tou endoprotézou, ono takhle jich můžeme vyjmenovat jistě desítky, možná stovky, teprve uvidíme, co všechno Ministerstvo zdravotnictví nasune do té tzv. nákladné péče, která není hrazena z veřejného pojištění, to teprve se dočkáme. Čili vy nám to ještě budete pouštět po kapkách příští měsíce a roky, kdy bude postupně vypadávat z toho hrazeného balíku to, co je dnes hrazeno a co si napříště bude muset zaplatit pacient sám.

Čili, dámy a pánové, my ještě ani nevíme, co se na nás valí a co se valí na pacienty. My to můžeme jenom odhadovat a to, že naše obavy a odhady jsou na místě, ukazuje, jak říkám, i dnešní článek v Mladé frontě DNES, který popisuje přesně to, čeho jsem se obával.

Nemá cenu probírat všechny aspekty desítek změn, které v zákoně jsou. To jsem říkal, to je samý chaos, nepřehledný nepořádek. Jenom poslední připomenutí: Zde, v tom neuvěřitelném chaosu v lékové politice, se zavede ještě další chaotický mechanismus. Já jsem nevěřil, že ten totální nepořádek v lékové politice, který tady zavedl pan Julínek se svým týmem, s panem Šnajdrem, který tady teď radši chybí, tak že může být ještě něco horšího, chaotičtějšího a rozpadlejšího. Musím říci, že současné vedení Ministerstva zdravotnictví a vláda, protože za to má odpovědnost celá vláda, přichází ještě s dalším poměrně chaotickým krokem. Co to lékové politice přinese, teprve uvidíme. Já se obávám, že nic dobrého a že to hlavně nepřinese nic dobrého pro pacienty. Na jednu stranu sice bohulibá myšlenka elektronických aukcí s cílem ušetřit je možná správná myšlenka, ale jako řada věcí, když máte správnou myšlenku a špatně ji provedete, tak ten výsledek může být daleko horší, než když jste vůbec tu věc aplikoval. Tudíž ke stávajícímu chaotickému systému, kdy za stejnou látku chemicky platí pojišťovny úplně jiné ceny a nikoho to zjevně nevzrušuje, mimo mě, mě to teda dost štve, protože takový nepořádek prostě v jiných zemích nemají, ale nám, zjevně, ne nám, ale zase vládě je to zjevně jedno. Tak se tam zavádí mechanismus, který po mém soudu a podle všech předpokladů povede k dalšímu strmému nárůstu doplatků pacientů na jejich léky. Což je samozřejmě velmi nebezpečný mechanismus. Čili opět vláda navalí na nemocné lidi další stokoruny, tisícikoruny měsíčně, které budou muset zaplatit oproti současnému stavu. S tím samozřejmě nemůžeme souhlasit.

Z tohoto důvodu, dámy a pánové, si myslím, že Senát se zachoval zodpovědně. Senátu na rozdíl od naší vlády leží na srdci osud nemocných lidí, dostupnost zdravotní péče, kvalita zdravotní péče a nejde jim jenom o to, vytahat z pacientů co nejvíce peněz, které samozřejmě skončí většinou často na velmi pochybných adresách. Bohužel, to je princip vládní reformy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je přihlášena paní poslankyně Soňa Marková. Prosím.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vládo, kolegové, kolegyně. Anton Pavlovič Čechov říkal: Kratkosť sistra talanta. Protože jednacím jazykem této sněmovny je čeština, tak přeložím: krátkost je sestra talentu.

Dovolte mi tedy, abych řekla dva hlavní důvody, proč poslanecký klub KSČM podpoří zamítnutí tohoto zákona Senátem. Za prvé je to neodůvodněné navyšování spoluúčasti pacientů bez sociálních kompenzací pro ty, kteří již dnes mají problém s přístupem k potřebné kvalitní zdravotní péči. A za druhé je to zavádění dvojí péče. Pro bohaté a pro ty, kteří nebudou mít dostatek finančních prostředků a budou ohroženi tzv. řízenou péčí. Tedy že o jejich potřebné péči a potřebách nebude rozhodovat lékař, ale jejich zdravotní stav.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni. Hlásí se prosím někdo dále do rozpravy? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Kvorum je nastaveno a já ještě okamžik počkám na všechny naše kolegyně a kolegy, aby stihli přijít do jednacího sálu.

 

Mezitím přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 325/4.

Domnívám se, že všichni stihli již přijít do jednací síně, a proto zahajuji hlasování pořadové číslo 19. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 19. Přítomno 177, pro 103, proti 68. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Tím jsme skončili projednávání bodu číslo 3. Děkuji panu senátorovi Žaloudíkovi, děkuji též panu ministrovi. Skončilo projednávání sněmovního tisku 325/4.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 27/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 27/5.

Vítám mezi námi pana senátora Tomáše Töpfera a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Tomáš Töpfer: Děkuji. Vážený pane premiére, vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vám zdůvodnit, proč svým 318. usnesením Senát vrací Poslanecké sněmovně zákon o České televizi.

Senát na své 11. schůzi konané 4. srpna přijal věcné řešení pro zajištění financování Státního fondu kinematografie a Státního fondu kultury, které bylo obsahem novely ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Využil však příležitost navrhnout v novele některé úpravy, jejichž cílem je zpřesnit výkon povinností stanovených novelou a také umožnit dokončení přechodu na digitální pozemské vysílání v souladu se záměrem obsaženým v zákoně č. 304/2007 Sb., to je na digitalizační zákon.

Senátem navržené pozměňovací návrhy mají většinou legislativně technickou povahu. Pro snadnou a nedvojznačnou implementaci navrhované novely je zapotřebí stanovit jasné datum ukončení analogového vysílání, což činí již sněmovní verze 11. 11. 2011, ale také umožnit doběh tohoto procesu v souladu s technickým plánem přechodu. Jde o dokrývání signálu v některých odlehlejších a morfologicky komplikovanějších regionech, například Šumpersko a Zlínsko, a také o naplnění digitalizačním zákonem požadovaného půlročního souběhu analogového a digitálního vysílání před úplným vypnutím analogu na daném území.

Na datum ukončení analogového vysílání se váží některé důležité skutečnosti a náběh nové zákonné úpravy, například v reklamě na ČT nebo u přidělování nových licencí pro digitální vysílání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP