(9.10 hodin)

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré jitro, dámy a pánové. Musím přiznat, že jsem ve velikých rozpacích. My jsme trestní zákon připravovali mnoho měsíců. Byl přijat velkým fórem poslanců a vydávali jsme to za jeden z úspěchů minulého volebního období. Teď samozřejmě musíme ten trestní zákon měnit na základě směrnice Evropské unie, to je asi pochopitelné, asi se s tím budeme setkávat velmi často, ale nyní tady to předřazení tohoto návrhu zákona nebo tohoto bodu jednání je proto, abychom mohli nově zasáhnout do trestního zákona ve věci, která se týká ústavního práva, to znamená volebního práva občanů. A má to být mezi druhým a třetím čtením. Bylo to rozdáno na stoly, nevím, kdo z vás se s tím seznámil, jak hluboce takto zasahovat do trestního zákona. Já před tím, dámy a pánové, velmi varuji. Já samozřejmě nevylučuji, že máme chránit volební právo, ale přijmout úpravu trestního práva takovou, že bude postižen ten, kdo vyplatil peníze tomu, kdo hlasuje v rozporu se svou vůlí? A co když přijme peníze a bude hlasovat v souladu se svou vůlí, takový člověk nebude postižen?

Dámy a pánové, já se obávám, že by se celá záležitost měla znovu projednat v ústavněprávním výboru, aby skutečně na to byl získán nějaký širší konsenzus, protože takovýmto způsobem zasahovat do ústavního práva považuji za velmi nešťastné.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli jednu písemnou přihlášku - pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi stručně zdůvodnit svůj pozměňující návrh k trestnímu zákoníku.

Bývalý trestní zákon obsahoval zvláštní ustanovení o účinné lítosti u trestného činu úplatkářství. Současná úprava účinné lítosti upravená v § 33 trestního zákoníku se na podplácení ani nepřímé úplatkářství však nevztahuje, to znamená, že žádná z okolností podle § 33 při spáchání tohoto trestného činu nevede k zániku trestnosti u těchto činů. Paragraf 46 trestního zákoníku obsahuje ustanovení o upuštění od potrestání za předpokladu, že spáchal přečin, jehož spáchání lituje, a projevuje účinnou snahu po nápravě. Pro pachatele trestného činu je tato úprava nejistá, protože nemůže předem odhadnout, zda bude jeho čin posuzován jako přečin podle prvního odstavce ustanovení § 332, nebo zda bude považován za závažnější trestný čin podle odstavce druhého. Proto v případě oznámení podplácení nemusí být zohledněno upuštění od potrestání tohoto trestného činu, a tedy pachatelé nebudou mít důvod tento čin oznámit.

Paragraf 41 trestního zákoníku umožňuje soudům aplikovat polehčující okolnosti u všech trestných činů, podplácení však žádné zvláštní polehčující okolnosti upravené nemá. Zejména středoevropské státy navázaly na německou a rakouskou trestněprávní tradici upravují okolnosti, že pachatel aktivně a dobrovolně oznámí podplácení úřadům jako jednu z okolností, která má za následek zánik jeho trestnosti nebo aspoň možnost upuštění od potrestání. Z tohoto důvodu je navrhován výše uvedený pozměňující návrh. I podle vyjádření Parlamentního institutu se jeví bývalé vypuštění a bývalého § 163 trestního zákona jako nesystematické.

Děkuji za podporu mého pozměňujícího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu.

Nezaznamenala jsem, pane zpravodaji, že by zde padl nějaký návrh v obecné rozpravě, ještě se ujišťuji - není to tak. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili pan poslanec Antonín Seďa a poté pan poslanec Václav Votava. Takže předávám slovo panu poslanci Seďovi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Já se chci pouze přihlásit k pozměňujícímu návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 142/1961 Sb., o trestním řízení soudním, sněmovní tisk 297, který vám byl rozdán na lavice. Jedná se prosím o verzi, kde je v záhlaví napsáno: Platný 2. 9. 2011 a týká se nového § 333a. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolil bych si načíst pozměňovací návrh k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:

Za § 274 se doplňuje § 274a, který včetně nadpisu zní: "§ 274a Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle jiného právního předpisu, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti."

Já bych chtěl odkázat na své vystoupení v prvém čtení, kde jsem avizoval, že budu podávat tento pozměňovací návrh. Zdůvodňoval jsem jej a chci říci, že tento paragraf - řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění - byl i v minulém trestním zákoníku, bohužel poté v novém kodexu vypadl z trestního zákoníku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. V tuto chvíli již nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo další do podrobné rozpravy. Prosím, pan ministr.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, paní předsedající. Abych učinil zadost jednacímu řádu, tak nyní v podrobné rozpravě oficiálně načítám návrh, který byl rozdán poslancům na lavice. Je to návrh paní poslankyně Peake, poslance Pospíšila, pana poslance Farského - týká se, jak jsem již naznačil, změny v § 351 trestního zákona. Cílem je postihnout podle našeho názoru protiprávní a nemorální jednání, tzv. kupčení s hlasy během průběhu voleb a referenda.

Jak jsem již naznačil, proti písemnému rozdanému materiálu dojde k drobné změně, která se netýká obsahu, ale týká se pouze samotné, řekněme, uvozovací věty - já to ještě zopakuji -, kdy v § 351 se za slova "v referendu nutí" nebudou vkládat nová slova, ale přímo se tam vkládá nová alinea, která změní přesně, jak říká návrh: "Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle." Toto bude samostatná věta.

Já zde nechci podrobně tento návrh odůvodňovat. Myslím si, že aktuální problémy spojené s průběhem komunálních voleb v některých obcích jasně ukazují, že trestní právo musí myslet na jednání, které se mediálně nazývá kupčení s hlasy. Experti, se kterými jsme celou věc velmi podrobně debatovali, se neshodli na tom, zda podle současného § 351 je možné toto jednání postihnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP