(17.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Martinovi Kocourkovi. Zeptám se zpravodajů. Nejprve zpravodaje výboru pro životní prostředí. Pana poslance Tomáše Úlehlu vyzvu ke slovu. Zastupuje paní poslankyni Kateřinu Konečnou. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych jenom stručně navázal na to, co tady řekl pan ministr zastupující ministra životního prostředí, pan Kocourek.

Od března se zabýváme návrhem této novely. A smyslem je to, abychom dnes odsouhlasili a podpořili senátní verzi, která nám vrátila návrh ve znění, které se zabývá podporou příměsí řepkového oleje do paliv, které splňují udržitelnost pro biopaliva. Proto jako zpravodaj v § 45 odst. 2 písm. c) článku 3 bod 2 bych také doporučil, abychom potom podpořili verzi, která byla tady načtena panem zastupujícím kolegou ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. Zpravodajem zemědělského výboru je pan poslanec Ladislav Velebný. Zeptám se, zda chce nyní vystoupit. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu. Pan senátor Karel Šebek dostane slovo jako první. Prosím.

 

Senátor Karel Šebek: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vše podstatné bylo mými předřečníky již řečeno. Já bych jenom si dovolil citovat jeden charakteristický výrok, který zazněl v obecné rozpravě v Senátu.

Přijmeme-li novelu v předložené podobě, dojde s velkou pravděpodobností k významnému dovozu metylesterů vyrobených ze zahraničních surovin, ať už to bude palmový olej nebo jiné produkce. Zemědělci v Čechách nedokáží umístit na trhu olej z řepky, protože je výrobně dražší. Známe tuto situaci z přimíchávání biolíhu do benzinu, kdy dovážený biolíh zejména z Jižní Ameriky také cenově vytlačil biolíh z české produkce.

Obecně lze říci, že přimíchávání biolíhu a metylesteru do paliv je energeticky velmi problematické. Jako podpora zemědělců v možnosti dosahovat příjmů zabezpečujících chod farem, udržování krajiny a snižování závislosti na producentech ropy je podpora přimíchávání těchto biosložek do paliv řešením problému alespoň zčásti.

Já nepochybuji o tom, že po vyhodnocení této fáze evropských direktiv se v nějaké formě tato problematika opět vrátí i do jednání našich sborů, ale pro tuto chvíli vás prosím o podporu usnesení Senátu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu senátorovi Karlovi Šebkovi. Zeptám se na další přihlášku do rozpravy. Není žádná. Končím rozpravu a budeme hlasovat, nejprve podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 278/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 278/5."

Zahajuji hlasování číslo 235. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 235. Přítomno 174. Pro 159, proti nikdo. Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi Šebkovi, děkuji zpravodajům. Končím projednávání bodu 124, sněmovního tisku 278/4.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

25.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 27/ - druhé čtení

Prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan senátor Jiří Oberfalzer, kterého mezi námi srdečně vítám. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Děkuji, paní předsedkyně. Drahé paní poslankyně a páni poslanci, já budu velice stručný, neboť jsem zaznamenal, že jste dosáhli mimořádné akcelerace ve svých pracovních výkonech v této fázi schůze.

Návrh, který vám předkládáme, má jeden jediný hlavní smysl a to je zajistit financování Státního fondu podpory České kinematografie a Státního fondu kultury. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu senátorovi Jiřímu Oberfalzerovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání volebnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 27/2. Prosím nyní o slovo zpravodaje tohoto výboru pana poslance Waltera Bartoše.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já budu také velmi stručný, byť jsem měl připraven asi dvacetiminutový projev, ale nepřednesu jej.

Takže bych chtěl jenom říci, že výbor se zabýval několikrát touto materií a poslední zasedání výboru proběhlo ve čtvrtek 16. června 2011. Na tomto výboru bylo přijato usnesení ve smyslu komplexního pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku číslo 27, tedy 27/2. A já bych chtěl na začátku podrobné rozpravy, až bude otevřena, navrhnout, aby tento komplexní pozměňovací návrh byl vzat jako podklad pro další jednání, ke kterému by byly vznášeny pozměňovací návrhy. Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji Walteru Bartošovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní... Mám do ní jednu přihlášku. Paní poslankyně Ivana Levá má slovo jako první. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych se několika slovy vrátila k vývoji problematiky reklamy v České televizi.

Když jsem přišla před léty do Sněmovny, objevila se otázka ponechat, či neponechat reklamu v České televizi v souvislosti se zvyšováním koncesionářských poplatků. Tehdy bylo stanoveno, že úměrně zvyšování poplatků se bude reklama v České televizi snižovat až na nulu. Nesouhlasila jsem nejen proto, že občan, i když reklamě nefandí, jí dá přednost před vyšším poplatkem, ale také proto, že cenu reklamy na trhu ovlivňuje konkurence a Česká televize by měla být tím, kdo cenu do značné míry ovlivní. Zvítězilo hledisko reklamu postupně zrušit. Domnívám se, že tehdejší reakce největších investorů nebo inzerentů byla velmi, velmi rozporuplná. Byli rozladěni.

Pak přišlo rozhodnutí, které ovlivnilo celou Evropu. Bude se digitalizovat. Nová legislativa předurčila Českou televizi jako lídra digitalizace, ponechala jí část reklamy na realizaci přechodu i na digitalizaci vlastního archivu a na podporu Státního fondu kinematografie. Česká televize však nemohla digitalizaci provést sama a všichni si toho byli vědomi. Začalo se vyjednávat s Primou i Novou, které měly platnou licenci ještě skoro na deset let. Licenci jim nikdo nemohl vzít ani zrušit, a pokud jsme jako Česká republika měli dodržet mezinárodní závazky, bylo třeba najít dohodu. Vyzněla jednoznačně. Soukromé televize se svých frekvencí vzdají, pokud to bude stát potřebovat, za to dostanou kompenzační licence a po vypnutí analogu Česká televize žádnou reklamu mít nebude, čímž vznikne prostor na reklamním trhu pro Novu, Primu, ale i pro nové programy, které vzniknou.

Z takové dohody jsem nebyla nadšená. Důvody jsem před chvilkou uvedla. Cítila jsem ale její nezbytnost.

Digitalizace úspěšně proběhla. Blížíme se ke zdárnému pokrytí celé republiky. A nyní přichází Senát se svou novelou. Navrhuje, aby České televizi část reklamy nadále zůstala a z výnosů reklamy se financoval Státní fond kultury a Státní fond na podporu kinematografie.***
Přihlásit/registrovat se do ISP