(11.30 hodin)
(pokračuje Krupka)

Vypouští se první věta z § 6f Portál veřejné správy. Prosím, cituji větu, která se vypouští: "Portál veřejné správy je součástí informačního systému datových schránek."

A potom se vypouští další věta, která se nachází na straně číslo 3, cituji prosím: V § 14 na konci odstavce 1 se doplňuje věta: "Součástí informačního systému datových schránek je portál veřejné správy." Ostatní text usnesení zůstává v plném rozsahu.

Krátké odůvodnění jsem sdělil počátkem svého vystoupení, takže nyní už nebudu k tomu nic dalšího v dané chvíli dodávat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Krupkovi. Prosím o další návrhy do podrobné rozpravy. Nejsou žádné, končím podrobnou rozpravu. Jsme u závěrečných slov. Za navrhovatele se závěrečným slovem vystoupí pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jenom krátce reagoval na to, co tady bylo řečeno, i na pozměňovací návrh, který tady přednesl pan kolega poslanec Michal Doktor.

Naprosto rozumím jeho dikci i jeho odůvodnění, které tady sdělil. Chci vám jen říct, kolegyně a kolegové, že jsme se dostali do tzv. mlýnských kamenů jen z prostého důvodu, že na jedné straně tady byla vůle a žádost, aby tato činnost CzechPOINTů byla v maximální míře rozšířena rozšířena všude, kde budou, tak jak říkal shodou okolností pan Michal Doktor, kde budou splněny všechny podmínky, a na druhé straně jsme byli pod palbou ochránců práv a svobod, ochránců osobních údajů a dalších, že v maximální míře rozšiřujeme tuto síť a neustále zvyšujeme pravděpodobnost zneužití těchto informací. A samozřejmě v tomto okamžiku je nezbytné učinit určité rozhodnutí. My jsme to rozhodnutí neučinili sami, projednali jsme tuto věc s Ministerstvem vnitra jako gesčním ministerstvem, kde po delším jednání jsme se dobrali, že ano, podmínky by na jedné straně mohly být k dispozici nastavitelné tak, aby byly pro všechny, kdo je splní. Já jenom chci upozornit, že je to nepřesná formulace za peníze daňových poplatníků, protože ten, kdo ve smyslu této novely zákona získá licenci, za tuto licenci zaplatí a na své náklady bude zřizovat CzechPOINT a provozovat jej. Čili nedá se to formulovat tak, jak tady možná nepříliš správně bylo konstatováno.

Na straně druhé jsme se dostali do situace, že jsme nechtěli, aby ten počet byl extrémně rozšířený, a proto, jak jsem řekl ve svém úvodním slově, jsme ani neakceptovali některé pozměňovací návrhy, které by byly jistě ku prospěchu věci, že by např. CzechPOINTy byly na správě sociálního zabezpečení, na všech zdravotních pojišťovnách a dalších institucích, které jsou spojené s veřejnou správou. Nesmím opomenout, že shodou okolností v prvém čtení pan kolega Šeich přišel s tím, že za malé a střední podnikání by i oni uvítali tuto činnost.

Možná poslední poznámka, proč ten návrh - a k tomu směřuji - bych potom jako předkladatel nedoporučoval k přijetí, je i to, že platební instituce, samozřejmě v tom významovém slova smyslu, zahrnují i instituce typu poskytovatelů úvěrů, což je poměrně široká síť, a poskytovatelů taktéž směnárenských činností. A přiznám se, že my, jak jsme hledali maximální snahu omezit a zvýšit ostrahu práce s těmito daty, toto rozšíření už by bylo opravdu nad rámec toho, co byla ta úvodní vůle předkladatelů tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Krupkovi. Pan zpravodaj se závěrečným slovem nehodlá vystoupit. Proto jsme se vypořádali se vším, co mělo zaznít v rámci druhého čtení. Končím tedy projednávání bodu 22, sněmovního tisku 259 ve druhém čtení. Děkuji panu navrhovateli, děkuji též panu zpravodaji.

Oznamuji omluvu pana poslance Aleše Rádla, který se ze zdravotních důvodů omlouvá z dnešního dne, a žádám Sněmovnu o souhlas s tím, co bylo již s předsedy klubů před chvílí předjednáno, totiž s tím, že bychom bod, který měl následovat, bod 92, sněmovní tisk 258, tedy Státní zemědělský intervenční fond, nyní neprojednávali, protože ještě je potřeba něco na něm vyladit. Pokud nebude námitka ze strany Sněmovny, tak bych nyní tento bod přeskočila a věnovali bychom se bodu dalšímu, tedy bodu 63 a všem dalším bodům, tak jak byly pevně zařazeny. Námitku žádnou nevidím, proto odsouvám projednávání bodu 92.

 

Zahajuji projednávání bodu 63. Je to

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Gruzie o leteckých službách
/sněmovní tisk 267/ - druhé čtení

Slova se ujme ministr dopravy Radek Šmerda. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, tato předložená dohoda je velmi liberální, odpovídající současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, včetně samozřejmě závazků, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání této dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude ani mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Pravidelnou leteckou dopravu mezi oběma zeměmi zajišťuje v současnosti letecký dopravce České aerolinie na lince Praha-Tbilisi na základě pouze prozatímního provozního oprávnění. Sjednání dohody bude proto velmi přínosné z hlediska stanovení jasného právního rámce pro takový provoz.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jana Hamáčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 267/1.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vládo, dámy a pánové, zahraniční výbor tento tisk projednal na své 10.schůzi dne 6. dubna 2011 a přijal následující usnesení. Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Vykydala, zpravodajské zprávě poslance Novosada a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Hamáčkovi. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pan poslanec Hamáček by mohl jenom formálně odkázat na návrh toho usnesení v rozpravě, abychom splnili všechny náležitosti.

 

Poslanec Jan Hamáček: Ano, děkuji a odkazuji na návrh usnesení zahraničního výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Do rozpravy se již nehlásí nikdo. Rozpravu tedy končím a přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách."

Zahajuji hlasování číslo 184. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 184 přítomno 158, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím jsme projednali bod 63, sněmovní tisk 267.

 

Zahajuji projednávání bodu

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných
věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000
a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009
/sněmovní tisk 308/ - druhé čtení

I tentokrát požádám o slovo ministra dopravy Radka Šmerdu, aby uvedl tuto materii.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento text dohody byl připraven na základě dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů ve spolupráci s Ústřední komisí pro plavbu na Rýně. Cílem regulace obsažené v této dohodě je sjednocení právní úpravy přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách v rámci celého evropského kontinentu, zajištění v souladu s předpisy používanými v ostatních druzích dopravy a umožnění bezproblémového přechodu nebezpečných věcí z jednoho druhu dopravy na druh jiný. Z tohoto pohledu bude mít dohoda kladný dopad na podnikatelské prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP