(17.30 hodin)
(pokračuje Šulc)

Nestálo by za zvážení, a to už je spíš nejen na vás, pane ministře, ale i na ostatní ministry, i když se jich to netýká, oni za to nemůžou, protože za to můžou předchozí vlády, nestálo by za to, zvážit některé operační programy, které dneska v současné době mají plnění kolem 5 procent a hrozí dokonce, že letošní tranše propadne, přesunout alokaci finančních prostředků ještě v tomto programovém období na rozvojové projekty a samozřejmě počítat s něčím podobným i pro příští programovací období?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan ministr ještě doplní svoji odpověď. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji za doplňující otázku. Jedna věc je otázka našeho technického školství, a v tomto ohledu úzce spolupracujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tak abychom posílili technickou základnu našeho vzdělávání. Myslím, že už v tomto programovacím období budeme schopni rozběhnout určité pilotní projekty na podporu technického vzdělávání, tak abychom byli schopni do budoucna zajišťovat potřeby českého průmyslu.

Co se týká vyhodnocování programovacího období současného a jednotlivých běžících programů, tak to je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj, které na tomto vyhodnocování pracuje, a myslím, že do konce června letošního roku by mělo předložit hodnocení s případnými návrhy realokací mezi jednotlivými programy. Nicméně ten proces realokace je docela administrativně náročný, takže tam bude nutno vážit naše možnosti, zda jsme schopni tuto realokaci provést, či se zaměřit na to, abychom řádně dočerpali stávající běžící programy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Další interpelaci přednese paní poslankyně Marie Nedvědová. Bude interpelovat ministra Kamila Jankovského ve věci dostupnosti bydlení. Prosím.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Vážený pane ministře, dovolte mi nejprve popsat situaci, za níž se přidělují městské byty v jednom nejmenovaném městě. Občan, který je žadatelem o přidělení městského bytu, je zapsán do seznamu uchazečů o přidělení městského bytu a následně pak komise zkoumá, zda má tento občan dostatečné příjmy, aby z těchto mohl hradit měsíční nájem. Pokud vyhoví i této podmínce, musí sám sledovat vyvěšení nabízených bytů na úřední desce, případně jejich zveřejnění v městských novinách. V řadě měst se uplatňuje při přidělení městského bytu i tzv. obálková metoda, kdy byt je přidělen tomu, kdo dá nejvyšší nabídku předplacených nájmů. Z uvedených skutečností je zřejmé, že občan bez zaměstnání či s podprůměrnými pracovními příjmy, který nemá našetřeny desetitisíce, nemá šanci získat nejen obecní byt, ale fakticky žádné dostupné bydlení, nemluvě již o skutečnosti, že by dosáhl na nějakou hypotéku k zakoupení vlastního bydlení, případně získal i nájemní bydlení u soukromých osob, kde jsou vyžadovány nemalé kauce a nehorázné nájmy.

Dovoluji si vám, pane ministře, v této souvislosti položit několik otázek. Považuje ministerstvo popsaný způsob přidělování bytů za postup v souladu s právními předpisy? Jakým způsobem může nemajetný občan s podprůměrným platem, či dokonce nezaměstnaný, získat odpovídající bydlení? Zabývá se ministerstvo otázkou dostupnosti důstojného bydlení pro osoby nemajetné či s minimálními příjmy, které se ocitly náhle v situaci, kdy nemají možnost žádným způsobem získat byt? Neměly by mít obce stanoveno určité procento obecních bytů, které by mohly poskytnout lidem, kteří se ocitli náhle v situaci, kdy nemají kde bydlet? Má ministerstvo přehled, zda mají obce a města ještě k dispozici byty, které pronajímají, případně kolik měst a obcí v České republice v současné době již žádné takovéto byty nemá?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Odpoví ministr Karel Jankovský.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych začal odpovídat odzadu, těch otázek bylo několik, já jsem si je nestačil všechny zapamatovat a zapsat, takže možná při té doplňující otázce odpovím.

Situace v naší zemi je skutečně taková, že po roce 1989 se veškerá snaha a podpora napřímila do podpory vlastnického bydlení. To znamená koupě. Většina našich obcí a měst začala privatizovat svůj bytový fond. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že to přináší úskalí, protože ten objem, nebo nějaký počet nájemních bytů brání i určité mobilitě pracovní síly při hledání zaměstnání. My samozřejmě nemáme informace o tom, kolik které město nebo kolik která obec má nebo nemá nájemních bytů, ale já souhlasím s tím, že těch bytů není dostatek, a v oblasti sociálních bytů ten nedostatek my samozřejmě u nás na ministerstvu zaznamenáváme. To znamená, ty zdroje čistě dotační, kterými přispíváme na bytovou výstavbu, jsou velice omezené a ani v dalších letech se bohužel nedá očekávat, že by forma jakýchsi přímých dotací mohla tuto situaci zlepšit.

Nicméně Ministerstvo pro místní rozvoj začalo již na konci minulého roku pracovat na koncepci bytové politiky a součástí této koncepce bytové politiky je právě podpora nájemního bydlení. Nicméně ne s využíváním přímých dotací, ale s využíváním revolvingových nástrojů, to znamená nízkoúročených úvěrů, protože zaznamenáváme skutečně zájem ze strany obcí, ale i soukromých investorů jít do systému i nájemního bydlení a podporou nájemního bydlení vlastně doplnit to, co nám dneska na trhu chybí.

Koncepci bytové politiky jsme v tuto chvíli nějakým způsobem dokončili. Koncepce bytové politiky je v tuto chvíli v meziresortním připomínkovém řízení a dvacátého, to je v pondělí, bude představena, myslím, že v Domě odborových svazů. Můžete se přijít podívat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Přeje si paní poslankyně položit doplňující otázku? Ne. Děkuji.

Další interpelací je interpelace poslance Petra Hulinského na ministra Kamila Jankovského. Interpelace se týká věci cenových map.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážená paní předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové. Pane ministře, vámi vedený resort má v kompetenci mimo jiné také oblast nájemného. Dnešní stav mnoha, možná tisíců rodin bydlících po generace v nájemním bytě je takový, že žijí díky zákonem ukončeného garantovaného navyšování nájemného ke konci tohoto roku v naprosté nejistotě. Tito lidé jsou navíc pod tlakem často organizovaných pronajimatelů, kteří si najímají advokátní kanceláře, které jim rozesílají tzv. nabídky na dohodu o zvýšení nájemného. Tyto tzv. nabídky jsou pak prakticky na hraně vydírání, neboť zvýšení nájemného je navrhováno skokově, v řádu často stovek procent, a obsahuje výhrůžku soudním sporem v případě jejího okamžitého neakceptování. Do toho, pane ministře, přichází váš náměstek Kalous, který v lidech budí planou naději na řešení v podobě tzv. cenových map místně obvyklého nájemného, aby se pak ukázalo, že soudy se tímto nemusí vůbec řídit, a co víc, několik týdnů je zveřejněno pouze deset procent měst.

Ptám se vás, pane ministře, zda tento postup vašeho pana náměstka hodnotíte jako standardní, popřípadě zda jste učinil některé kroky k nápravě. Další otázka je, zda monitorujete ve spolupráci s panem ministrem spravedlnosti napadání sporů o výši nájemného na soudy a zda tedy máte jako vláda vyřešenu otázku případného zahlcení soudů spory o výši nájemného, jak se někteří předsedové soudů už vyjádřili. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na tuto interpelaci odpoví pan ministr Kamil Jankovský. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP