(17.00 hodin)
(pokračuje Vondra)

Rozhodně není naším zájmem jakkoli přispět k tomu, aby byla degradována přírodní hodnota toho prostředí. Předpokládáme určitý stupeň ochrany. Nechci ho předjímat, protože to bude samozřejmě výsledkem dialogu s Ministerstvem životního prostředí.

Upozorňuji na to, že se bude jednat o proces, který bude trvat delší dobu. Koneckonců celá věc úpravy hranic vojenských újezdů včetně rušení musí být řešena zákonem, protože je zákonem upravena, čili nepochybně se to do Sněmovny ještě dostane. Ale než to dáme do té zákonné formy, tak samozřejmě nás čeká série těchto jednání. Rozhodně je nesmysl, že bychom jakkoli plánovali rozprodej toho území developerům nebo něco podobného.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Přeje si pan poslanec položit doplňující otázku? Vidím, že tomu tak je. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Pajer: Pane ministře, děkuji vám za odpověď a dovolte mi položit vám ještě doplňující otázku, a to s jakým časovým výhledem pracuje váš resort jak v případě rušení brdského vojenského újezdu, tak i případného zmenšení těch ostatních čtyř výcvikových prostorů, které vám zbudou. Případně, sám jste říkal, že si na to váš resort nechal zpracovat analýzu u toho rušení a zmenšení, tak bych rád věděl, s jakou úsporou pracujete tím, že dojde ke zrušení a zmenšení těchto výcvikových prostorů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Doplňující odpověď ministra Vondry, prosím.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra My v Bílé knize pracujeme s nějakým horizontem dotáhnout proces do úplného konce myslím k roku 2014 nebo 2015. Znamená to v praxi, že vlastní zákonná úprava, počítám, by byla projednána někdy příští rok. Samozřejmě, že armáda přinejmenším pro některé části bude povinna zabezpečit jejich dekontaminaci a delaboraci. Zase výhodou brdského újezdu je, že tam převážně cvičilo dělostřelectvo, čili ty oblasti, kde je munice, tak je koncentrována v menší části rozlohy toho vojenského újezdu. Čili předpokládáme, že to bude levnější, než kdybychom opouštěli nějaký vojenský újezd, který byl využíván daleko více celoplošně. Tady se, myslím, jedná o nějakých 11 nebo 15 procent plochy újezdu.

Kolik tím ušetříme? Samozřejmě z dlouhodobého hlediska to jsou peníze v řádu stovek milionů korun. Z krátkodobého hlediska to samozřejmě je úspora menší, protože se k tomu budou vázat některé povinnosti. Ale zase je tam určitý majetek, kterého se budeme nepochybně v této souvislosti zbavovat. Čili předpokládám, že určitě to bude operace, která nepřinese náklady, ale přinese úspory.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Další interpelaci přednese pan poslanec Jan Chvojka. Interpeluje ministra dopravy Radka Šmerdu ve věci koncepce dopravy. Upozorňuji, že pan ministr dopravy je řádně omluven. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, pocházím z Pardubického kraje a rád bych vás interpeloval ve věci rekonstrukce úseku silnice 1/37. Zmíněná komunikace, jak jistě víte, zajišťuje mimo jiné propojení významných měst hradecko-pardubické aglomerace s přímou vazbou na dálnici D11 a rychlostní komunikaci R35. Úsek, o kterém zde chci mluvit, se nachází mezi mimoúrovňovými křižovatkami Palackého a Závodištěm v Pardubicích a zajišťuje nejen propojení dvou částí města rozdělených železničním koridorem, ale zároveň je součástí významné dopravní trasy celostátního významu. V dnešním dvoupruhovém uspořádání tvoří zejména v době dopravní špičky jednu z největších dopravních závad na trase 1/37 i v samotných Pardubicích. Po dokončení zkapacitnění silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové lze očekávat výrazný nárůst zatížení, při kterém již komunikace nebude vyhovovat.

Připomínám, pane ministře, že podle výsledků sčítání dopravy se jedná již dnes o nejzatíženější úsek silnice 1. třídy v Pardubickém kraji. Považuji vyřešení této dopravní komplikace za velmi důležité pro obyvatele Pardubic i všechny řidiče, kteří tudy projíždějí. Nemluvě pak o tom, že rekonstrukce by přispěla ke zvýšení dopravní bezpečnosti na zmíněném úseku.

Žádám vás o zvážení řešení, které již bylo zařazeno mezi prioritní projekty neschválené tzv. superkoncepce. Navrhované řešení rozšiřuje stávající dvouproudovou komunikaci na čtyřpruhovou se středním dělicím pásem a zároveň zajistí přestavbu jedné z nevyhovujících mimoúrovňových křižovatek, Závodiště. Druhá křižovatka, Palackého, ve směru na Hradec Králové je řešena jako samostatná stavba, která by měla bezprostředně navazovat na úsek silnice 1/37 Pardubice­-Trojice. Součástí stavby je i samotná lávka pro pěší a cyklisty. Veškerá křížení motoristické dopravy s pěšími a cyklisty jsou řešena mimoúrovňově.

Pane ministře, žádám vás o odpověď, zda je s tímto řešením na Ministerstvu dopravy dále počítáno a zda můžeme spoléhat na jeho co nejdřívější realizaci. Věřte, že občané Pardubic a blízkého okolí by vám za realizaci tohoto projektu byli vděčni. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče, za dodržení časového limitu. Další poslanec, který přednese svoji interpelaci, je pan poslanec Jan Látka. Interpelovaným ministrem je ministr vnitra Jan Kubice, který je též z dnešního odpoledne omluven. Interpelace se bude týkat věci rozpočtu Ministerstva vnitra. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane nepřítomný ministře, mnohokrát jsme ve své kritice upozorňovali ministra Radka Johna na to, že rozpočet Ministerstva vnitra je podhodnocený, nepravdivý a bude mít velmi negativní dopady. To se potvrzuje právě nyní, když hrozí odchody zkušených hasičů a policistů, což bude mít dlouhodobý negativní vliv na výkon a činnost bezpečnostních složek státu a zřejmě i integrovaného záchranného systému. Pravdivost mých argumentů potvrzujete i vy sám, pane ministře, když v souvislosti s hospodařením vašeho ministerstva hovoříte o přežití. Vy sám tak usvědčujete svého předchůdce Radka Johna z nekvalitního řízení resortu vnitra.

Odpovědnost však padá i na hlavu premiéra Nečase. Asociální kroky této vlády, která vytvořila rozpočet na tupých účetních škrtech, již začínají mít první závažné dopady. Snížením platů se řada hasičů a policistů dostala do dluhové pasti. Přibývá osobních bankrotů v jejich řadách, což předznamenává zvýšení bezpečnostního rizika a také rizika korupce.

Co s tímto problémem, pane ministře, hodláte udělat? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče.

Následující interpelaci přednese paní poslankyně Květa Matušovská. Interpeluje omluveného Radka Šmerdu ve věci silnice 1/37, křižovatka u Trojice. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře dopravy. Ráda bych vás požádala, stejně jako můj kolega poslanec Chvojka, zda je možné zařadit rekonstrukci křižovatky u Trojice - Paramo do priorit v letech 2011 a 2012. Jedná se o křižovatku silnic 1. třídy 37, a 2. třídy 322. Silnice 1. třídy 37 zajišťuje propojení významných měst Chrudim, Přelouč, Heřmanův Městec, Slatiňany a dalších. Pardubická aglomerace s přímou vazbou na dálnici D11 a rychlostní silnici R35 včetně napojení na sousední Královéhradecký kraj. To znamená, že tato křižovatka má jak regionální, tak národní charakter a na základě dlouhodobých měření se jedná o jednu z nejzatíženějších komunikací v Pardubickém kraji. Zmiňovaná komunikace či křižovatka byla zařazena v superstrategii Ministerstva dopravy ČR za ministra Bárty i do plánů Ministerstva dopravy za předchozích ministrů.

Žádám vás tedy, zda by Ministerstvo dopravy pod vaším vedením mohlo prozkoumat tuto záležitost a zařadit tuto komunikaci mezi priority v co nejkratším časovém úseku, tak aby bylo odstraněno velice úzké hrdlo na dopravní síti Pardubického kraje a města Pardubic v kontextu s rozšířením na čtyři jízdní pruhy mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, a nedocházelo by tak ke kongescím a nepřiměřené zátěži životního prostředí v této oblasti.

Na stavbu byl vypracován a schválen v roce 2006 investiční záměr. Stavba má dokončenou majetkoprávní přípravu, zajištěny veškeré pozemky nutné k realizaci a je vydáno právoplatné stavební povolení. Tuto stavbu také lze případně zařadit do alternativních projektů OP Doprava, speciálně do prioritní osy 4, kde musí platit, že tento projekt musí být mimo síť TEN-T.

Děkuji za pochopení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP