(16.30 hodin)

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, v daném případě škola, ať už jde o střední, vysokou nebo základní školu, funguje z hlediska současného platného autorského zákona jako poskytovatel rozmnožovacích služeb, tedy tzv. copy shop. Ve smyslu výjimky upravené v § 30a odst. 1 písm. c) autorského zákona do práva autorského nezasahuje ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla a řádně a včas platí odměnu podle § 25. To znamená, že takovéto kopírování je sice bez dalšího možné, nicméně pod podmínkou zaplacení takzvaných náhradních odměn, v závislosti na pravděpodobném počtu zhotovených tiskových rozmnoženin, to jest kopií autorských děl.

Zákonná povinnost poskytovatele této služby, byť by nešlo o jeho vlastní obchodní činnost jako v případě klasických copy shopů, je stanovena v § 25 odst. 5, přičemž pravidla pro výpočet výše této odměny jsou stanovena v příloze autorského zákona, konkrétně v bodech 5, 6 a 7.

V případě školských zařízení pravděpodobný počet rozmnožovaných autorsky chráněných děl v celkovém počtu poskytovatelem zhotovených rozmnoženin činí podle tohoto ustanovení zákona 70 %. Za černobílou rozmnoženinu se odvádí 20 haléřů, za barevnou 40 haléřů. Odměny se odvádějí Dilii, to znamená správci, který je k tomuto příslušným kolektivním správcem a má pověření k jejich výběru i od ostatních příslušných kolektivních správců.

My se bavíme o současně platném autorském zákoně. Ministerstvo kultury chystá v rámci připravované novelizace a v rámci úkolu, který má Ministerstvo kultury daný programovým prohlášením vlády, novelizaci autorského zákona. Je otevřena veřejná diskuse k autorskému zákonu a nejdéle v roce 2013 by tento autorský zákon měl být předložen do Sněmovny po řádném veřejném projednání. Připravovaná novelizace tento systém zpoplatňovaných tiskových rozmnoženin může změnit tak, aby se pokud možno systémově vyloučilo možné nepatřičné zpoplatňování kopií materiálů, které evidentně nemají charakter autorských děl. To jsou například bankovní výpisy. Pokud ve veřejné diskusi přidáme i kopírování ve školách, můžeme samozřejmě tento námět podpořit, na druhou stranu to otevře obrovský diskurs možného dalšího zneužívání nejenom pro školské potřeby.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec bude chtít položit ještě doplňující otázku? Nebude.

Můžeme přistoupit k další interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Milana Emmerová na pana ministra Jaromíra Drábka. Prosím, aby se připravil pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane ministře, vážení přítomní, překvapila mě nedávná zpráva, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí došlo v květnu letošního roku poprvé v naší novodobé historii ke svěření dítěte s kombinovaným zdravotním postižením do pěstounské péče, a to registrované dvojici mužů homosexuálů. Dle údajů z internetu byl přitom vytipován jenom jeden z nich a jako důvod tohoto postupu je uváděno, že zákon nedovoluje osvojení či pěstounství homosexuálním či nesezdaným párům. Z pozice pěstouna byla v tiskové zprávě tlumočena žádost, aby tato kauza nebyla předmětem zpráv novinářů. Nemá se pátrat po podrobnostech.

A nyní k okolnostem, které bych ráda měla objasněné. Daná kauza na mě dělá dojem, že jde o jakési protekční řešení, proti kterému není nic platný ani váš nesouhlas, jak říkala jiná zpráva. V televizi jsem dokonce slyšela, že pan ministr o tomto počinu nic nevěděl. Tento výrok se mě dotkl i za vás, poněvadž takový údaj může cílit na vaši prestiž a mimo jiné svědčí o tom, jak vysoký individuální zájem na celé kauze může být. Protekční kauza mi připadá tím více pravděpodobnější, že je zřejmě dokonce vyhovováno informačnímu embargu, což je zdůvodňováno povinností mlčenlivosti. Výběr pěstouna byl zřejmě cílený dokonce na nejvyšší úrovni na vaše ministerstvo, ačkoliv v jiných případech se věc obligátně řeší na krajích.

Každopádně jde však o jasný precedens, co může spustit lavinu podobných počinů s lišáckým zdůvodněním, že pěstounem bude určen pouze jeden z registrovaných homosexuálů, a tím není porušován zákon, a jako by nikdo neviděl, že jsou v této netypické rovině přece dva homosexuálové, což je logickou podmínkou jejich registrace.

Připadá mi, že -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní poslankyně, já se vám musím omluvit, ale už asi před deseti patnácti vteřinami vypršel váš čas. Kdybyste byla tak laskavá a dokončila pokud možno jednou dvěma větami své vystoupení.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Ano, děkuji. Takže já vás žádám, pane ministře, abyste se danou věcí zabýval, a kdybych mohla znát váš názor a případná chystaná opatření, která by zabránila podobné praxi na hraně zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, paní poslankyně. Na interpelaci odpoví ministr práce a sociálních věcí pan Jaromír Drábek.

Než přistoupí k mikrofonu, seznámím vás se třemi omluvami, které právě došly. Omlouvá se pan předseda vlády Petr Nečas od 18 hodin, paní poslankyně Dana Filipi taktéž po 18. hodině a poslední, kdo se omlouvá od 18 hodin, je pan poslanec Miroslav Jeník.

Slovo má pan ministr. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní poslankyně, Ministerstvo práce a sociálních věcí vede pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče registr dětí, pro které hledá vhodnou formu náhradní rodinné péče. Je to registr dětí, které žijí v ústavním prostředí a na úrovni krajských úřadů se pro ně nedaří najít pěstouny nebo osvojitele. To je tedy jedna z odpovědí na otázku. Ministerstvo se zabývá pouze těmi dětmi, které se nepodaří umístit na krajské úrovni. Nevybírá si, které přiděluje ministerstvo a které kraj. Kraj má po několika měsících neúspěšné snahy zařadit to dítě do pěstounské péče povinnost dát to dítě do celostátního registru.

Je faktem, že ministerstvo v květnu 2011 provedlo výběr žadatele s homosexuální orientací jako vhodného pěstouna pro konkrétní dítě zařazené v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí, a já zdůrazňuji, to konkrétní dítě. Výběr byl proveden na základě komplexního odborného posouzení, jako se to dělá standardně. Chci upozornit na to, že zákon umožňuje na rozdíl od osvojení svěření dítěte do individuální pěstounské péče homosexuálně orientované osobě, která žije v registrovaném partnerství. Nikoliv tedy svěření dvojici, ale svěření osobě, která žije v registrovaném partnerství. Já musím říci, že já jako konzervativní člověk - byť je pravda to, co jsem řekl v televizi, že osobně takové případy obecně nevítám - respektuji právní řád České republiky a nezasahuji do těchto konkrétních kauz.

Uvedený žadatel byl vybrán zejména proto, že to dítě má kombinované postižení, že je velmi nízká, řekl bych téměř nulová pravděpodobnost umístění do pěstounské péče u jiného žadatele, a na základě toho bylo rozhodnuto o tom, že v takovém případě bude svěřeno v tomto konkrétním případě tomu konkrétnímu žadateli.

Podstatné je, že s ohledem na zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti nemůže ministerstvo zveřejnit konkrétní informace ani o žadateli, ani o dítěti. Je samozřejmé, že je to případ, který je v médiích diskutován, nicméně já tady považuji ochranu osoby a ochranu osobních údajů za důležitější než nějaké mediální diskuse. Takže jednak respektuji zákon, jednak samozřejmě respektuji přání žadatele, které bylo jednoznačně vyjádřeno, že nechce svůj případ medializovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP