(15.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Klučka, kterému předávám slovo, a prosím, aby se připravil pan poslanec František Dědič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Mockrát děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, vážený pane premiére, já nejdříve musím malou noticku. Velmi mě zaujal příspěvek pana Jana Bauera a chtěl bych se prostřednictvím paní předsedající zeptat, kdyby mi mohl neformálně vysvětlit rozdíl mezi servilní a neservilní interpelací.

Taky si vážím času pana premiéra a vím, že to nemá ve své práci jednoduché. Takže mi dovolte, abych považoval svoji interpelaci o fotovoltaice za interpelaci neservilní, ve které hrozí arbitráž České republice až do výše 20 mld. korun.

Já bych poprosil pana premiéra, kdyby mi odpověděl na otázku, zda chápe fotovoltaiku nejen za ekonomické riziko České republiky, ale za riziko bezpečnostní. Fotovoltaické elektrárny mají výkon více jak jednoho Temelína v České republice. A pokud tedy nesvítí sluníčko a není dostatečná zář, tak i kapacita elektrické energie pochopitelně vzájemně kolísá. Nic nemám proti obnovitelným zdrojům, ale tato rizika jsou reálná a existují.

Na včerejším zasedání vlády měla vláda schvalovat právní tým, který bude zastupovat stát a bránit stát v ohrožení vůči solárním investorům především v zahraničí. Chci se zeptat pana premiéra, jaké jsou závěry vlády ze včerejšího zasedání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Česká republika přijala v závěru minulého roku sérii opatření, která měla za cíl zbrzdit rapidní nárůst nových investic do fotovoltaických elektráren. Je skutečností, že instalace výkonu prakticky 1 600 MW je nakonec v podstatě ekvivalentní např. jaderné elektrárně Dukovany. To znamená, že skutečně v závislosti na přírodních podmínkách - představa, že elektrická soustava jenom tak snadno snese v závislosti na tom, zda svítí, nebo nesvítí slunce, otočením vypínače zapnutí nebo vypnutí Dukovan do elektrické sítě, je naprosto legitimní a ukazuje se, že toto šílenství obnovitelných zdrojů energie má své jisté limity. Bohužel i v rámci Evropské unie toto šílenství zatím nekončí a bohužel pokračuje. Já teď nemluvím o těch trvale udržitelných obnovitelných zdrojích typu hydroelektráren apod., ale právě tyto klasické obnovitelné zdroje, jako jsou fotovoltaické elektrárny nebo větrné elektrárny, velmi často způsobují v přenosové soustavě více škod než užitku.

Co se týče ekonomických dopadů masivní výstavby fotovoltaických elektráren na národní hospodářství, tak by celkové náklady na politiku podpory výkupu elektřiny z fotovoltaických elektráren v případě nepřijetí žádných opatření ze strany České republiky dosahovaly za dobu provádění této politiky zhruba 650 mld. korun. K takovým výsledkům dospěla studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Konkrétně by to znamenalo navýšení ceny elektřiny o bezmála 13 % pro domácnosti a bezmála 20 % pro velkoodběratele. Dopady tak masivního zdražení na české hospodářství by byly devastující. Kvůli zisku pro hrstku majitelů solárních elektráren by došlo k fatálnímu propadu v daňových příjmech státu, protože řada podniků by v důsledku zvýšených nákladů na elektřinu skončila ve ztrátě namísto v plánovaném zisku. A řekněme si, že u nás máme nadprůměrně vysoký podíl zpracovatelského průmyslu nejenom na hrubém domácím produktu, ale i na daňových výnosech a na zaměstnanosti a u zpracovatelského průmyslu ceny vstupů včetně cen elektrické energie velmi často dramaticky ovlivňují schopnost konkurovat nebo nekonkurovat.

Došlo by také k okamžitému propouštění u velkých průmyslových podniků v řádu desítek tisíc zaměstnanců s následným nárokem na podporu v nezaměstnanosti, podporu bydlení apod. a také by mohlo dojít k ukončení podnikatelských aktivit některých velkých podniků na území České republiky a přesunu výroby do jiné země, protože bychom okamžitě ztratili konkurenceschopnost.

Vláda proto přijala opatření, která nás v hodině dvanácté před tímto černým scénářem zachránila. Zejména to znamená zavedení odvodu ve výši 26 % z výkupní ceny. Všechna zavedená opatření jsou podle našeho názoru podložena řadou expertiz a jsou plně v souladu s českým, evropským i nadnárodním právem. Argumenty jsou jednoznačně na naší straně. Přesto stojíme před organizovanou vlnou solárních investorů, kteří se s touto úpravou regulí nechtějí smířit, protože přišli o Klondike, takže je to poměrně logické. Podle veřejně dostupných informací navíc investoři uvažují o podání hromadné arbitrážní žaloby zahrnující několik jurisdikcí.

Česká republika tedy stojí před nutností čelit tomuto organizovanému útoku přípravou komplexní obranné strategie podložené časným získáním patřičných dokumentů a dat k této obraně nezbytných. Pro minimalizaci nákladů a maximalizaci efektu je nezbytné, aby tato strategie byla provázána se strategií a taktikou vedení jednotlivých už zahájených sporů. Relativně velký počet sporů byl totiž už zahájen. Jedná se o pět sporů, které odstartovaly během jednoho měsíce po nabytí účinnosti těchto novel.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane premiére. Pan poslanec bude chtít určitě ještě reagovat. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji moc, paní předsedající. Já vím, že pan premiér tam měl ještě některé argumenty připravené, které nestačil v časovém limitu říct, tak mu to umožním a zeptám se, jestli opravdu je to všechno, co chtěl tady k této fotovoltaice říct.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám ještě slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji panu poslanci za kolegiální přístup. Chci říci, že se tedy jedná o pět sporů, které byly odstartovány během jednoho měsíce.

Pro srovnání bych rád uvedl, že Česká republika v minulém roce vedla šest arbitrážních sporů a v několika dalších bylo vyjednáváno v rámci lhůty pro smírné řešení sporu. Česká republika proto musí v těchto sporech v každém případě podniknout neodkladné kroky k zajištění své obrany. K tomu je nezbytná spolupráce s externími specialisty v oboru práva, mezinárodních investic a ekonomickými experty. S nimi je pro zajištění kvalitní obrany nutné a dle ustálené praxe i obvyklé jednotlivé kroky konzultovat. Přípravy na obranu proti těmto sporům na úrovni státní správy již probíhají. Materiál, který včera projednala vláda, otevírá spolupráci i s externími specialisty na oblast mezinárodního práva. Ještě jednou chci opakovat, že argumenty jsou na straně České republiky. A je naší povinností ochránit českou ekonomiku před dopady přemrštěné podpory pro jeden vybraný sektor průmyslu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec František Dědič a prosím, aby se připravil pan poslanec Josef Tancoš. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP