(15.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zeptám se pana poslance, jestli bude mít ještě doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane premiére, já děkuji za zajímavou odpověď, nicméně máme velice krátký časový prostor, abychom toto důležité téma řádně probrali, nicméně si dovolím krátkou doplňující otázku, jestli můžete a nebo víte nějaký časový horizont, kdy by se tato podle mého názoru pozitivní opatření mohla objevit na českém pracovním trhu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám ještě slovo panu předsedovi vlády.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, nový zákoník práce a další související zákony již prošly řádným připomínkovým řízením a nyní čekají na zařazení na pořad jednání vlády. Předpokládám, že budou schváleny ještě teď, do konce června. Ukončené připomínkové řízení má i návrh věcného záměru zákona o službách péče o děti. Ten představuje součást takzvaného prorodinného balíčku a obsahuje samozřejmě i návrhy z programového prohlášení vlády, tedy návrhy, které se týkají rozšíření spektra služeb v oblasti péče o děti.

Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa, první fáze třetího pilíře daňové reformy, je v současnosti v připomínkovém řízení. Koncem letošního roku budou vládě předloženy dva návrhy věcného záměru zákona týkajícího se reformy vysokého školství, na které bude ve druhém čtvrtletí příštího roku navazovat samotný text zákonů a návrh nového školského zákona. Čili tolik jenom k těm nejdůležitějším zákonům.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Antonín Seďa a prosím, aby se připravil pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo vlády, v září tomu bude tři roky, kdy došlo k uzavření závodu Sklo Bohemia, a. s., ve Světlé nad Sázavou a k propuštění 1230 zaměstnanců. Jako ministr tehdejší Topolánkovy vlády jste byl o dané skutečnosti informován zejména z toho důvodu, že tito zaměstnanci nedostali vyplaceny dlužné mzdy. Po téměř třech letech se očekává, že insolvenční správkyně bývalým zaměstnancům skláren má v dohledné době vyplatit 40 až 50 % dlužných mezd.

Pane premiére, propuštění skláři se v průběhu let obraceli na téměř všechny politiky země, ale prozatím jim nikdo nepomohl. Z tohoto pohledu chápu jejich výhrady vůči české politické reprezentaci. Dokonce to chápu i z osobní zkušenosti, protože jsem se do stejné situace dostal jako zaměstnanec při konkurzu tehdejšího podniku Let Kunovice.

Proto se na vás obracím jako na předsedu vlády, zdali by se nenašla cesta k rychlé pomoci těm, kteří se do svízelné životní situace nedostali svou vinou.

Na závěr mi, pane premiére, dovolte ocitovat část dopisu jednoho z postižených sklářů. Cituji: "Obracím se proto i dnes na vás, zda a hlavně kdy někdo z vás začne hájit zájmy všeho lidu této země a mezi ním i sklářů. Dočkají se skláři dřív své smrti než spravedlnosti v této zemi?"

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, problém, který byl způsoben úpadkem společností Sklo Bohemia, CRYSTALEX a dalších sklářských společností, měl samozřejmě své velmi závažné sociální dopady.

Já bych chtěl připomenout, že právě kvůli sklářům jsem tehdy ještě jako ministr práce a sociálních věcí předložil rychlou novelu legislativy, která umožňovala vyplacení části náhrady mzdy, protože podle tehdy platného legislativního stavu toto nebylo možné. Skláři neměli podle platných zákonů nárok na výplatu této náhrady. Tehdy jsme napříč Sněmovnou přijali poměrně rychle novelu příslušných zákonů, která umožnila zpětně, ano, s jistým prvkem retroaktivity, vyplatit alespoň část těchto dlužných mezd.

Tady bych chtěl říci, že také vzhledem k mimořádné situaci vyplatil v roce 2009 část dlužných peněz ve výši tří mezd za zkrachovalou společnost úřad práce. Výplatou části dlužných mezd se tak stal úřad práce jedním z věřitelů.

Z výše uvedeného vyplývá, že kompenzace dlužných mezd spadá do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí a je tady skutečností, že v tuto chvíli běží řízení před soudem, protože když byla jmenována insolvenční správkyní paní doktorka inženýrka Helena Horová, novým vlastníkem společnosti Sklo Bohemia se stala společnost Vivaria, s. r. o., která ji koupila v řádném výběrovém řízení v roce 2009. Následně druhá ve výběrovém řízení, společnost Crystal Bohemian Company, s. r. o., soudně platnost kupní smlouvy napadla. Dne 26. dubna letošního roku proběhl soud o neplatnosti této kupní smlouvy. Soud vynesl rozsudek, kterým se žaloba zamítá, ale zatím není k dispozici vyhotovení rozsudku s odůvodněním. Teprve jeho převzetím začne běžet odvolací lhůta a jednatel žalobce avizoval odvolání.

Jak jsem již řekl, i vzhledem k této mimořádné situaci byla část dlužných peněz ve výši tří měsíčních mezd vyplacena úřadem práce. Tím se stal úřad práce věřitelem. Tady musím říci, že nyní je to v rukou nezávislého soudu, aby rychle rozhodl, aby rychle připravil písemné vyhotovení rozsudku, a bohužel není možnost ani předsedy vlády, ani dalšího člena vlády, ani poslance do tohoto rozhodování soudu zasahovat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předám ještě slovo panu poslanci.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane premiére, za informace. Ale já jsem se ptal, zda dojde k nějaké pomoci, protože já chápu, že nemůžeme zasahovat do nezávislého soudního řízení, na druhou stranu tady existuje jakási zodpovědnost bývalých vlastníků, bývalých majitelů. Víme dobře, že stoupají životní náklady, a opravdu 1 230 zaměstnanců se dostalo ne vlastní vinou do svízelných situací ať už rodinných, životních. Takže pokud by se našla nějaká cesta, například opravdu ještě znovu přes úřad práce nebo přes sociální zabezpečení, tak bych to jenom přivítal a rozhodně by to přivítali i skláři, kteří to vnímají jako určitou nespravedlnost, která se na nich stala.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ještě předám slovo krátce panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, je skutečností a nade vši pochybnost, že pro tyto pocity a postoje propuštěných sklářů musíme mít všichni naprosté pochopení a nemůžeme jimi být překvapeni. Já bych chtěl zdůraznit, že tady samozřejmě funguje systém standardních dávkových systémů, které jsou k dispozici ať již přes úřad práce, což jsou samozřejmě podpory v nezaměstnanosti, případně dávky státní sociální podpory, anebo přes pověřený obecní úřad, kde je možné dosáhnout na dávky v rámci systému hmotné nouze, to znamená příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Vedle toho samozřejmě je nezbytné zjistit u příslušného úřadu práce, zda je možné ještě podniknout některé další kroky v právním slova smyslu.

Řeknu velmi otevřeně, že teď tyto informace nemám k dispozici, ale učiním samozřejmě dotaz na pana ministra práce a sociálních věcí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP